Wydawnictwo konferencyjne – Tom II

Dochodzenia popożarowe – nauka i technika, tom II

Ustalanie okoliczności powstawania pożarów należy do najtrudniejszych czynności procesowych. Ślady i dowody wskazujące na przyczynę pożaru oraz jego sprawcę są niszczone najpierw przez ogień i wodę, następnie przez błędy popełniane na etapie zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przeprowadzenia czynności procesowych, przez błędy popełniane podczas oględzin obiektu, miejsca zdarzenia i zabezpieczania śladów oraz dowodów rzeczowych i na końcu – przez błędy popełniane na etapie badań i analizy ich wyników oraz ich nieprawidłowej interpretacji podczas postępowań sądowych.”

Piotr Guzewski

Powyższa sentencja jest mottem przewodnim kolejnego – drugiego tomu monografii „Dochodzenia popożarowe – Nauka i technika”, wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Poznaniu. Od poprzedniego wydania (tom I, 2017) w obszarze kryminalistycznych badań przyczyn pożarów nic nie uległo zmianie. Chociaż wyrażając się precyzyjnie, to nie zaszły zmiany w zakresie organizacji kryminalistycznych badań przyczyn pożarów i organizacji dochodzeń prowadzonych w sprawach o pożary. Natomiast zaobserwowano istotne zmiany np. w zakresie liczby pożarów na terenach obiektów, jakimi są składowiska odpadów oraz w zakładach zajmujących się recyklingiem odpadów. Rosnąca liczba pożarów w tych gałęziach naszej gospodarki zaniepokoiła administrację samorządową i państwową oraz organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Szczególne trudności, jakie napotykają eksperci uczestniczący w postępowaniach prowadzonych w związku tymi pożarami spowodowały, że tej problematyce poświęcono w wydawnictwie kilka rozdziałów.

Drugi tom wydawnictwa „Dochodzenia popożarowe – Nauka i technika”, podobnie jak pierwszy – wydany w roku 2017, stanowi zbiór opracowań autorów reprezentujących różne dziedziny nauki oraz działalności eksperckiej w obszarze związanym z badaniami palności i toksyczności materiałów, rozwoju pożarów, analizy śladów pożarowych, ustalaniem przyczyn pożarów oraz ujawnianiem ich sprawców, badaniem oddziaływania pożarów na środowisko naturalne. Zredagowane i zrecenzowane rozdziały umieszczono w sześciu działach tematycznych obejmujących aspekty techniczne, kryminalistyczne, medyczne, prawne, bezpieczeństwa oraz w nowym dziale: aspekty ochrony środowiska. Wydawnictwo o charakterze monografii, zredagowane pod względem edytorskim i naukowym, przygotowane przez 26 autorów ma objętość 494 stron.

Wyciąg z recenzji naukowych monografii:

Przedstawione do recenzji opracowanie pod redakcją P. Guzewskiego, składa się z tekstów, których tematyka pokrywa się w pełni z tytułem opracowania. Co istotniejsze zdecydowana większość z nich dotyczy analizy określonych zdarzeń bądź problemów związanych z prowadzeniem dochodzeń popożarowych. Nie są to więc rozważania prawno-teoretyczne, choć i takie występują, a raczej uwagi, analizy i zalecenia będące rezultatem wiedzy wyniesionej z praktyki. Warto też zauważyć, że kilka tekstów dotyczy zagrożeń pożarowych składowisk odpadów, co jest jak sądzę reakcją na zdarzenia, które w ostatnim okresie nasiliły się powodując zainteresowanie zarówno mediów jak i społeczeństwa. Podjęcie przez autorów tej tematyki jest jednym z atutów opracowania. Uznanie budzi też nasycenie tekstów wieloma materiałami poglądowymi w postaci zdjęć, rysunków, tabel, wzorów etc. (…)”

prof. dr hab. Piotr Majer

Monografię oceniam jako wartościową zarówno pod względem praktycznym jak i naukowym. W związku z tym powinna być udostępniona do powszechnego wykorzystania w praktyce przez odpowiednie organizacje i organy właściwe w zakresie dochodzeń popożarowych, a także przez przedstawicieli świata nauki jak i inne osoby zainteresowane wykorzystaniem jej w procesie dydaktycznym lub szkoleniowym. Zachęcam również do udostępnienia monografii w tzw. otwartym dostępie do wiedzy naukowej. (…)”

dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Wydawnictwo można otrzymać tylko przez Internet składając zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl podając:

I. Osoby fizyczne:

  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Na tej podstawie dostaną Państwo zwrotną informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w której zostanie podany nr konta, na które należy dokonać wpłaty oraz kwotę do uiszczenia z uwzględnieniem kosztów przesyłki. Zamówienie realizujemy w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności za zamówienie na wskazane konto bankowe.
Jednocześnie informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wystawia rachunki za zakupione wydawnictwo.

II. Osoby prawne/podmioty gospodarcze:

  1. Nazwa instytucji, adres, NIP (wszelkie dane potrzebne do rachunku)
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą na adres zamawiającego z dołączonym rachunkiem do zapłaty na konto Stowarzyszenia. Płatność 7 dni od dnia otrzymania rachunku. Rachunek obejmuje również koszty przesyłki do Zamawiającego.

Zamówienia realizujemy wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania nakładu.

ZOBACZ TAKŻE