Szanowni Państwo Biegli Sądowi

Koleżanki i Koledzy

Z dniem 14 marca 2024 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawa 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1860).

Art. 2 pkt 12 cytowanej ustawy wprowadza zmianę, w której w art. 157 par. 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych dodaje par. 1a w brzmieniu: „Biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym. W przypadku skreślenia biegłego z listy biegłych sądowych prezes właściwego sądu okręgowego występuje do Ministra Sprawiedliwości o usunięcie konta w portalu informacyjnym„.

W związku z powyższym informuję Koleżanki i Kolegów będących biegłymi sądowymi ustanowionych przy właściwych sądach okręgowych o konieczności rozpoznania ww. tematu i zastosowanie się do treści niniejszych przepisów.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udzielają również komórki organizacyjne właściwych sądów okręgowych nadzorujących biegłych.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

ZOBACZ TAKŻE