Oferta wydawnicza

TYTUŁ: Problemy ustalania przyczyn pożarów. Analiza przypadków.
AUTOR: Praca zbiorowa
ROK WYDANIA: 2012
WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ISBN: 978-83-935279-0-8
LICZBA STRON: 100
OPRAWA: Miękka
FORMAT: B5
CENA: Nakład wyczerpany
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: Doświadczeni eksperci z dziedziny ustalania przyczyn pożarów i członkowie PTEDP przedstawiają analizy przypadków pożarów i wybuchów oraz metodologię działania, która w oparciu o naukowe metody oraz doświadczenie eksperckie pozwoliły wyjaśnić i ustalić przyczynę powstania pożarów i wybuchów.
ZAMÓWIENIA: Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl
TYTUŁ: Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego
AUTOR: Tomasz Sawicki, Bogusław Sygit, Piotr Guzewski
ROK WYDANIA: 2013
WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ISBN: 978-83-935279-1-5
LICZBA STRON: 123
OPRAWA: Miękka
FORMAT: B5
CENA: 50,00 PLN
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: Zeszyt nr 2 PTEDP kierujemy do biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa, funkcjonariuszy policji i pożarnictwa oraz innych osób zajmujących się prawną problematyką pożarów. Opracowanie to może być również przydatne prokuratorom prowadzącym postępowania w sprawach o pożary i sędziom orzekającym w takich sprawach.
ZAMÓWIENIA: Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl
TYTUŁ: Pożary pojazdów mechanicznych. Analiza przypadków.
AUTOR: Praca zbiorowa
ROK WYDANIA: 2014
WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ISBN: 978-83-935279-2-2
LICZBA STRON: 131
OPRAWA: Miękka
FORMAT: B5
CENA: Nakład wyczerpany
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: Specjaliści z zakresu ustalania przyczyn pożarów – członkowie naszego Stowarzyszenia – przedstawili w nim analizy przypadków pożarów pojazdów mechanicznych oraz metodologię działania, która w oparciu o naukowe metody oraz doświadczenie eksperckie pozwoliły wyjaśnić i ustalić przyczynę powstania pożarów.

Zeszyt nr 3 PTEDP kierujemy do biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa, funkcjonariuszy policji i pożarnictwa, rzeczoznawców samochodowych, pracowników firm ubezpieczeniowych oraz innych osób zajmujących się ustalanie przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Opracowanie to może być również przydatne prokuratorom prowadzącym postępowania w sprawach o pożary.

ZAMÓWIENIA: Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl
TYTUŁ: Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych
AUTOR: Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Guzewskiego i Mirosława Rosaka
ROK WYDANIA: 2011
WYDAWCA: Wydawnictwo Instytutu Badawczego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
ISBN: 978-83-63420-01-7
LICZBA STRON: 520
OPRAWA: Miękka
FORMAT: B5
CENA: Zgodnie z ofertą wydawcy
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: Polska literatura z zakresu dochodzeń popożarowych oraz badań przyczyn pożarów jest nad wyraz skromna. Ubiegłe stulecie to ledwie kilka zwartych pozycji wydawniczych poświęconych tej tematyce. W zakresie prawnokarnym pożary były przedmiotem opracowań publikowanych przez prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta (1962) oraz prof. zw. dr. hab. Bogusława Sygita (1981).Wielu pokoleniom policjantów i strażaków oraz biegłych sądowych znane są pozycje Pawła Borowskiego i Franciszka Pawłowskiego poruszające aspekty organizacji dochodzeń popożarowych oraz analiz przyczyn pożarów (1973, 1974, 1981). Kolejnym wydawnictwem z tamtego okresu, które warto tu wymienić to praca habilitacyjna  autorstwa zespołu w składzie: Antoni Kwiatkowski, Tadeusz Rydzek, Czesław Szulc, Jerzy Wolanin i Mirosław Zdanowski (1989). Była to pierwsza tak obszerna pozycja ukazująca możliwości wykorzystania elektronicznych technik obliczeniowych do konstruowania matematycznych modeli opisujących przyczyny i okoliczności pożarów. Instalacje elektryczne i urządzenia elektryczne, jako potencjalne źródła pożaru doczekały się ciekawych opracowań autorstwa Ryszarda Zielińskiego (1992, 1994). Inni autorzy zwartych publikacji poruszających problemy związane z procedurą ustalania przyczyn powstawania pożarów to: Piotr Kwiatkowski (2000), Tadeusz Terlikowski (2000) i Zdzisław Choroszewski (2000, 2005).

Początek XXI wieku to kilka kolejnych wydawnictw, w tym trzy ważne wydawnictwa opublikowane w ramach międzynarodowych konferencji pod hasłem „Badanie przyczyn powstawania pożarów – Research into the casuses of fire”, które odbyły się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2003, 2005 i 2007. Niestety w odczuciu środowiska ekspertów policyjnych i pożarniczych oraz biegłych sądowych wykonujących zadania w obszarze badań przyczyn pożarów oraz ujawniania ich sprawców, wydawnictwa te – choć niezwykle cenne – nie zaspakajają ich obecnych potrzeb. Szczególne braki odczuwane są w zakresie metodyki badań pogorzeliska oraz możliwości, jakie daje współczesna nauka i technika w kryminalistycznym badaniu pogorzeliska oraz ujawnianiu sprawców podpaleń. Opracowania z tego zakresu nadal cierpliwie czekają na swoich autorów.

Niniejsze wydawnictwo pod tytułem „Wybrane zagadnienia z zakresu dochodzeń popożarowych”, to zbiór artykułów przygotowanych przez praktyków, w większości strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wśród których są biegli sądowi z zakresu pożarnictwa oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Poznaniu.

Tytuł wydawnictwa określa w zasadzie zakres opracowania, którego ramy wyznacza przede wszystkim doświadczenie autorów oraz obszar wiedzy, którą chcieli podzielić się z czytelnikiem. Być może w niektórych przypadkach czytelnicy odnajdą wiedzę  nazbyt osobistą, bardziej opartą na własnych obserwacjach autora i analizie zjawisk występujących podczas badania miejsca pożaru niż na chłodnej analizie stricte naukowej. Jednak z pewnością jest to pozycja ukazująca problemy, na które wrażliwe jest środowisko osób zajmujących się ustalaniem przyczyn pożarów. Stanowi cenną próbę uzupełniania luki w polskiej literaturze z zakresu dochodzeń popożarowych oraz badań przyczyn pożarów.

Redaktorzy niniejszego zbioru artykułów pragną serdecznie podziękować wszystkim autorom, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie zamieszczonych tekstów. Serdecznie dziękujemy recenzentom: bryg. dr Barbarze Ościłowskiej, st. bryg. w st. spocz. dr. inż. Stanisławowi Lenartowi, mł. bryg. dr. inż. Grzegorzowi Pragaczowi nie tylko za wyrażone opinie, ale przede wszystkim za cenne uwagi, które przyczyniły się do poprawy jakości tekstów zarówno w warstwie merytorycznej, jaki i językowej. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem Pana mł. insp. Pawła Rybickiego – Dyrektora Instytutu Badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie oraz pracownikom tego Instytutu Badawczego, za dostrzeżenie potrzeby przedstawienia problematyki dochodzeń popożarowych. Dzięki zaufaniu, którym nas obdarzyli możliwe stało się ostateczne przygotowanie tej publikacji do druku. Mamy nadzieję, że będzie ona przydatna nie tylko dla biegłych, policjantów i strażaków, ale również dla prokuratorów i sędziów, którzy w swojej pracy korzystają z wiedzy specjalistycznej ekspertów opiniujących w sprawach o pożary.

ZAMÓWIENIA: https://problemykryminalistyki.pl/pl/o/wybrane-zagadnienia-z-problematyki-dochodzen-popozarowych-9914.html
TYTUŁ: Testy palenia pojazdów
AUTOR: Praca zbiorowa
ROK WYDANIA: 2017
WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ISBN:
LICZBA STRON: DVD
OPRAWA: Standard DVD
FORMAT:
CENA: 30,00 PLN
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: Oględziny pojazdów po pożarach przysparzają biegłym rozlicznych problemów zarówno w sferze związanej z bezpośrednim badaniem pojazdu po zdarzeniu jak również interpretacji śladów przemieszczania się ognia, ustalania miejsca początku pożaru i jego przyczyny. Głównym źródłem tych trudności jest dynamika rozwoju pożaru, która we współczesnych konstrukcjach ma istotny wpływ na zakres oraz szybkość wypalenia palnych materiałów konstrukcyjnych i wyposażeniowych (szerzej patrz np. P. Guzewski, B. Sygit, Czynniki konstrukcyjne determinujące pożary samochodów osobowych i ich ustalanie w praktyce śledczej, Prokuratura i Prawo 2014, nr 10, s. 158-177; M. Żołna, P. Guzewski, Samochód  w płomieniach. Analiza przypadku, cz.I, Zeszyt KSSiP nr 3(9)/2013, s. 73-86; M. Żołna, P. Guzewski, Samochód  w płomieniach. Analiza przypadku, cz.II, Zeszyt KSSiP nr 4(10)/2013, s. 70-90). Biegli i eksperci coraz częściej spotykają się z przypadkami prawie całkowitego zniszczenia pojazdu przez pożar, nawet w sytuacji szybkiego zauważenia ognia, np. w czasie jazdy, oraz szybkiego dojazdu jednostek straży pożarnej.

Film „Testy palenia pojazdów” został zrealizowany w Świdwinie podczas 14-tych warsztatów z dochodzeń popożarowych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Materiał prezentuje pożary dwóch pojazdów osobowych zainicjowane z użyciem akcelerantów pożarowych. Trzeci pojazd – to prezentacja wybuchu materiału pirotechnicznego w przestrzeni wewnętrznej pojazdu.

ZAMÓWIENIA: Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl
TYTUŁ: Dochodzenia popożarowe – nauka i technika, tom I
AUTOR: Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Guzewskiego
ROK WYDANIA: 2017
WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ISBN: 978-83-935279-3-9
LICZBA STRON: 444
OPRAWA: Miękka
FORMAT: B5
CENA: Nakład wyczerpany
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: Nowe zagrożenia pożarowe pojawiające się wraz z nowymi technologiami oraz zmianami w sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej państw i regionów świata stawiają również nowe wyzwania przed ekspertami ustalającymi okoliczności i przyczyny powstania pożarów. Wystarczy tylko wspomnieć o zagrożeniach płynących z szerokiego stosowania we wszystkich sferach naszego życia materiałów polimerowych, zagrożeniach terrorystycznych, czy nowych metodach wyłudzania ubezpieczeń przy użyciu ognia przez nieuczciwych przedsiębiorców oraz zorganizowane grupy przestępcze. W pierwszym przypadku – wszechobecne polimery – są źródłem zagrożeń toksycznych podczas spalania w pożarze oraz wysokoenergetycznym źródłem mającym wpływ na dynamikę rozwoju pożaru. W drugim przypadku – zagrożeń terrorystycznych – jak się okazuje, skrajne ugrupowania ekstremistyczne doskonale potrafią wykorzystać słabości systemu bezpieczeństwa pożarowego do osiągania swoich zbrodniczych celów. W trzecim przypadku – wyłudzeń odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z wykorzystaniem ognia – znane i opisane są już w literaturze działania przestępcze w obszarze tzw. house flipping’u.

Problemy te, oraz szereg innych, są przedmiotem rozważań ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki i techniki zaproszonych do opracowania rozdziałów do monografii pt. „Dochodzenia popożarowe – nauka i technika”. Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach konferencji naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Krakowie w dniach 19-20 października 2017 r. Publikacja o charakterze monografii to 444 strony zredagowanych i zrecenzowanych artykułów naukowych.

ZAMÓWIENIA: Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl
TYTUŁ: Dochodzenia popożarowe – nauka i technika, tom II
AUTOR: Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Guzewskiego
ROK WYDANIA: 2019
WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ISBN: 978-83-935279-4-6
LICZBA STRON: 494
OPRAWA: Miękka
FORMAT: B5
CENA: 80,00 PLN – wydawnictwo w wersji książkowej
80,00 PLN – wydawnictwo w wersji elektronicznej
KOSZT WYSYŁKI: wg stawek kurierskich
SKRÓCONY OPIS: „Ustalanie okoliczności powstawania pożarów należy do najtrudniejszych czynności procesowych. Ślady i dowody wskazujące na przyczynę pożaru oraz jego sprawcę są niszczone najpierw przez ogień i wodę, następnie przez błędy popełniane na etapie zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przeprowadzenia czynności procesowych, przez błędy popełniane podczas oględzin obiektu, miejsca zdarzenia i zabezpieczania śladów oraz dowodów rzeczowych i na końcu – przez błędy popełniane na etapie badań i analizy ich wyników oraz ich nieprawidłowej interpretacji podczas postępowań sądowych.”

Piotr Guzewski

Powyższa sentencja jest mottem przewodnim kolejnego – drugiego tomu monografii „Dochodzenia popożarowe – Nauka i technika”, wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Poznaniu. Od poprzedniego wydania (tom I, 2017) w obszarze kryminalistycznych badań przyczyn pożarów nic nie uległo zmianie. Chociaż wyrażając się precyzyjnie, to nie zaszły zmiany w zakresie organizacji kryminalistycznych badań przyczyn pożarów i organizacji dochodzeń prowadzonych w sprawach o pożary. Natomiast zaobserwowano istotne zmiany np. w zakresie liczby pożarów na terenach obiektów, jakimi są składowiska odpadów oraz w zakładach zajmujących się recyklingiem odpadów. Rosnąca liczba pożarów w tych gałęziach naszej gospodarki zaniepokoiła administrację samorządową i państwową oraz organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Szczególne trudności, jakie napotykają eksperci uczestniczący w postępowaniach prowadzonych w związku tymi pożarami spowodowały, że tej problematyce poświęcono w wydawnictwie kilka rozdziałów.

Drugi tom wydawnictwa „Dochodzenia popożarowe – Nauka i technika”, podobnie jak pierwszy – wydany w roku 2017, stanowi zbiór opracowań autorów reprezentujących różne dziedziny nauki oraz działalności eksperckiej w obszarze związanym z badaniami palności i toksyczności materiałów, rozwoju pożarów, analizy śladów pożarowych, ustalaniem przyczyn pożarów oraz ujawnianiem ich sprawców, badaniem oddziaływania pożarów na środowisko naturalne. Zredagowane i zrecenzowane rozdziały umieszczono w sześciu działach tematycznych obejmujących aspekty techniczne, kryminalistyczne, medyczne, prawne, bezpieczeństwa oraz w nowym dziale: aspekty ochrony środowiska. Wydawnictwo o charakterze monografii, zredagowane pod względem edytorskim i naukowym, przygotowane przez 26 autorów ma objętość 494 stron.

Wyciąg z recenzji naukowych monografii:

„Przedstawione do recenzji opracowanie pod redakcją P. Guzewskiego, składa się z tekstów, których tematyka pokrywa się w pełni z tytułem opracowania. Co istotniejsze zdecydowana większość z nich dotyczy analizy określonych zdarzeń bądź problemów związanych z prowadzeniem dochodzeń popożarowych. Nie są to więc rozważania prawno-teoretyczne, choć i takie występują, a raczej uwagi, analizy i zalecenia będące rezultatem wiedzy wyniesionej z praktyki. Warto też zauważyć, że kilka tekstów dotyczy zagrożeń pożarowych składowisk odpadów, co jest jak sądzę reakcją na zdarzenia, które w ostatnim okresie nasiliły się powodując zainteresowanie zarówno mediów jak i społeczeństwa. Podjęcie przez autorów tej tematyki jest jednym z atutów opracowania. Uznanie budzi też nasycenie tekstów wieloma materiałami poglądowymi w postaci zdjęć, rysunków, tabel, wzorów etc. (…)”

prof. dr hab. Piotr Majer

„Monografię oceniam jako wartościową zarówno pod względem praktycznym jak i naukowym. W związku z tym powinna być udostępniona do powszechnego wykorzystania w praktyce przez odpowiednie organizacje i organy właściwe w zakresie dochodzeń popożarowych, a także przez przedstawicieli świata nauki jak i inne osoby zainteresowane wykorzystaniem jej w procesie dydaktycznym lub szkoleniowym. Zachęcam również do udostępnienia monografii w tzw. otwartym dostępie do wiedzy naukowej. (…)”

dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

ZAMÓWIENIA: Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl

REGULAMIN WYDAWNICTWA

REGULAMIN
prowadzenia działalności wydawniczej PTEDP

§ 1

1. Działalność wydawniczą Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych prowadzi Zarząd Główny PTEDP.

2. Decyzje o przyjęciu zgłoszonej publikacji do druku podejmowane są w formie uchwały przez Zarząd Główny PTEDP zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków ZG PTEDP. W przypadku parzystej ilości członków biorących udział w głosowaniu głos decydujący ma Prezes PTEDP.

3. Uchwała o przyjęciu publikacji do druku może być podjęta przez ZG PTEDP tylko przy zabezpieczeniu środków na pokrycie wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem do druku, wydrukiem oraz kolportażem publikacji.

§ 2

1. Zakres działalności wydawniczej PTEDP obejmuje publikację:

1) zeszytów tematycznych opatrzonych ogólnym tytułem cyklu, serii etc.
2) publikacji zwartych o charakterze monografii
3) publikacji zwartych będących zbiorem artykułów wydanych pod redakcją jednego lub kilku autorów
4) materiałów konferencyjnych oraz warsztatowych
5) publikacji o charakterze podręcznika, skryptu, zeszytu do ćwiczeń
6) poradników w różnej formie (poradniki, encyklopedie etc.)
7) publikacji obcojęzycznych tłumaczonych na język polski
8) czasopisma (miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik etc.)
9) wzory dokumentów do pracy eksperckiej
10) plakatów, kalendarzy
11) materiałów w różnej formie ogólnie rozumianej jako wydawnictwa informacyjne i propagujące idee oraz cele działalności statutowej PTEDP
12) materiałów wymienionych w ust. 1-9 w formie elektronicznej na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, pendrive itp.).

2. Działalność wydawnicza określona w punkcie 1 musi być tematycznie związana z celami
i kierunkami działań PTEDP, w tym w szczególności ma propagować wiedzę dotyczącą organizacji dochodzeń popożarowych oraz współpracy podmiotów w procesie ustalania przyczyny pożaru, zastosowania podstaw naukowych w procesie ustalania przyczyny pożaru, technik stosowanych w ustalaniu przyczyn pożarów, prezentowania przypadków prowadzonych postępowań w sprawach o pożary, prezentowaniem i objaśnianiem aspektów prawno-karnych postępowań prowadzonych w sprawach o pożary, aspekt historyczny dochodzeń popożarowych, prezentację sprzętu i technik kryminalistycznych wspomagających proces ustalania przyczyny pożaru etc.

3. Wydawnictwa wymienione w pkt. 1 ust. 8), 9) i 10) nie wymagają zatwierdzenia do druku na drodze uchwały Zarządu Głównego PTEDP.

§ 3

1. Działalność wydawnicza PTEDP określona w § 2 finansowana jest ze środków finansowych zgromadzonych na koncie PTEDP.

2. Koszt wydawnictwa wymienionego w § 2 obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do poniesienia przez PTEDP, włącznie z kosztami reklamy oraz kolportażu, w tym w szczególności koszty:

1) honorarium autorskiego
2) honorarium dla recenzenta/recenzentów wstępnie zaakceptowanej przez ZG PTEDP pozycji zgłoszonej do druku
3) honorarium za prace redakcyjne
4) honorarium za wykonanie korekty językowej i stylistycznej
5) przygotowanie do druku – skład komputerowy/drukarski
6) druku
7) koszt akcji informującej o ukazaniu się nowego wydawnictwa, reklamy
8) koszt kolportażu.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia publikacji do druku osoba wyznaczona przez ZG PTEDP określa wstępny preliminarz wszystkich kosztów jak w pkt.2. Preliminarz przedkładany jest ZG PTEDP w formie drukowanej.

4. Wiceprezes ds. finansowych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów
i kosztów, w tym w szczególności:

1) przeprowadzenia kalkulacji wszystkich kosztów finansowych publikacji wstępnie zaakceptowanej przez ZG PTEDP i przedłożenia w formie pisemnej informacji członkom
ZG PTEDP,
2) finansowego rozliczenia wydawnictwa.

§ 4

1. Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza tekst publikacji Prezesowi ZG PTEDP
w 2 egz. w postaci wydruku oraz na nośniku informatycznym (np. dysku CD, DVD, pendrive).

2. Tekst publikacji musi być zgodny z ogólnymi wymogami dotyczącymi wydawnictw określonymi w § 2.

3. Autor ponosi pełną i jednoosobową odpowiedzialność za:

1) jakość techniczną opracowania, stylistykę i poprawność gramatyczną
2) naruszenie praw osób trzecich do treści zawartych w zgłoszonym do wydania opracowaniu.

4. Wraz z tekstem opracowania autor składa pisemne oświadczenie (załącznik do regulaminu)
o niepublikowaniu pracy, ani jej części w innych wydawnictwach zwartych oraz czasopismach, poradnikach etc. oraz o zgodności cytowań tekstów, myśli, rozwiązań technicznych i innych zgodnie z przyjętymi w prawie wydawniczym i autorskim zasadami, przestrzegając prawa innych podmiotów i autorów do przytaczanych tekstów oraz innych elementów publikacji.

5. Jeśli publikacja opatrzona jest zdjęciami, ilustracjami, rysunkami, wykresami, schematami
lub innymi formami ilustrowania tekstu autor publikacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jest ich autorem lub że uzyskał do nich wszelkie prawa do dysponowania
w publikacjach (załącznik do regulaminu).

6. Po zrecenzowaniu publikacji zgodnie z przyjętymi w § 5 zasadami autor zobowiązany jest uwzględnić uwagi zawarte w recenzjach oraz uwagi Zarządu Głównego PTEDP i w wyznaczonym przez ZG PTEDP terminie przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany,
w 2 egz. i na nośniku informatycznym).

7. Zarząd Główny PTEDP ma prawo odmówić autorowi przyjęcia publikacji do druku jeśli:

1) publikacja nie spełnia wymogów określonych w § 2
2) publikacja obarczona jest wadami prawnymi
3) środki finansowe stowarzyszenia nie zabezpieczają pokrycia kosztów przygotowania publikacji do druku
4) publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji
5) publikacja nie uzyskała aprobaty Zarządu Głównego PTEDP
6) autor nie wniósł poprawek lub uzupełnień zgodnie ze wskazaniami recenzentów
oraz Zarządu Głównego PTEDP w wyznaczonym przez ZG PTEDP terminie.

8. W przypadku nie przyjęcia publikacji do druku Zarząd Główny PTEDP przekazuje informację
o odmowie autorowi. Zarząd nie ma obowiązku szczegółowego uzasadniania swojej decyzji. Podaje jedynie główny powód odmowy jak określono to w pkt. 7.

9. Autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski wydawnictwa przyjętego do druku.

10. Po jednym bezpłatnym egzemplarzu otrzymują również recenzenci oraz redaktorzy wydawnictwa oraz jeden egzemplarz przekazywany jest do archiwum PTEDP.

§ 5

Etapy rozpatrywania publikacji zgłoszonej do wydania przez PTEDP:

1. Złożenie propozycji publikacji do ZG PTEDP zgodnie z wymogami w § 4.
2. Wstępna ocena propozycji wydawniczej przez ZG PTEDP.
3. Wstępne określenie nakładu i kosztów wydania.
4. Wstępne decyzja o przyjęciu propozycji do druku.
5. Przesłanie propozycji publikacji do recenzji.
6. Przekazanie uwag ZG PTEDP oraz recenzentów autorowi propozycji wydawniczej.
7. Przyjęcie uchwały przez ZG PTEDP w sprawie wydania publikacji.
8. Przygotowanie umowy wydawniczej.
9. Opracowanie redakcyjne, korekta techniczna, językowa i przygotowanie do składu.
10. Przekazanie do składu, druk.
11. Kolportaż.

§ 6

1. Warunkiem przyjęcia publikacji zgłoszonej do wydania w przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji sporządzonych przez recenzentów wyznaczonych przez ZG PTEDP.

2. Recenzentem może być uznany specjalista z danej dziedziny, przy czym przynajmniej jeden
z recenzentów powinien posiadać stopień naukowy co najmniej doktora.

3. Recenzja powinna być sporządzona pisemnie i powinna zawierać przynajmniej:

1) ocenę merytoryczną tekstu
2) ocenę językowo-stylistyczną
3) ocenę oryginalności tematu opracowania
4) ocenę przydatności opracowania.

§ 7

1. Za publikację przyjętą przez ZG PTEDP do druku autorowi przysługuje honorarium autorskie w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Głównego PTEDP.

2. Honorarium autorskie wypłacane jest ze środków statutowych PTEDP na podstawie podpisanej z autorem umowy wydawniczej.

3. Honorarium autorskie wypłacane jest autorowi nie później niż w dniu rozpoczęcia kolportażu publikacji na wskazane przez autora konto bankowe.

§ 8

1. Regulamin prowadzenia działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go uchwałą przez
ZG PTEDP.

2. Zmiana prowadzenia działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wymaga uchwały Zarządu Głównego PTEDP.

Załącznik do Regulaminu
prowadzenia działalności wydawniczej PTEDP

Załącznik do
Regulaminu prowadzenia działalności
wydawniczej PTEDP

…………………………………, dnia ……………………….
miejscowość

………………………………………………………..
imię i nazwisko, PESEL
………………………………………………………..
adres zamieszkania
………………………………………………………..
e-mail, telefon kontaktowy

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że złożona propozycja wydawnicza pt.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ani żadna z jej części, nie była, i nie będzie umieszczona w żadnych innych wydawnictwach zwartych, czasopismach, poradnikach etc.

Świadom odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało napisane przeze mnie samodzielnie w całości / we współautorstwie* oraz nie zawiera treści uzyskanych
w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Jednocześnie potwierdzam zgodność cytowanych tekstów, myśli, rozwiązań technicznych i innych z przyjętymi w prawie wydawniczym i autorskim zasadami, przestrzegając prawa innych podmiotów i autorów do przytaczanych tekstów oraz innych elementów publikacji.

Oświadczam również, że zdjęcia, ilustracje, rysunki, wykresy, schematy, tabele lub inne formy ilustrowania tekstu są mojego autorstwa lub uzyskałem do nich wszelkie prawa do dysponowania w publikacjach swojego autorstwa.

Przyjmuję do wiadomości, że zgłoszone przez osoby trzecie zastrzeżenia co do autorstwa wydawnictwa lub jakiejkolwiek jego części, będą w pełnym zakresie obciążały składającego niniejszą propozycję wydawniczą.

……………………………………….
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić