W dniu 20 maja 2023 roku w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

W zebraniu brało udział pięciu członków Zarządu w osobach: Tomasz Wiśniewski, Przemysław Berus, Jacek Jagodzki, Robert Brzeziński, Marek Koszela oraz Komisja Rewizyjna w osobach: Marek Bukato, Roman Artyński, Marek Poterek i księgowa Alicja Figiel.

W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia oraz podjęto następujące uchwały dotyczące działalności merytorycznej:

 1. Przedstawienie Planu posiedzenia ZG PTEDP
 2. Przedłożenie protokołu z ostatniego spotkania członków Zarządu PTEDP oraz analiza realizacji zadań.
 3. Przedstawienie oraz analiza przez ZG PTEDP sprawozdania z działalności merytorycznej za 2022 r.
 4. Przedstawienie ZG PTEDP i omówienie sprawozdania z działalności finansowej za rok 2022r.
 5. Przedłożenie oraz omówienie sprawozdania finansowego sporządzonego przez księgową PTEDP – przyjęcie sprawozdania finansowego na drodze uchwały.
 6. Omówienie zadań do realizacji w roku 2023 – przyjęcie planu pracy.
 7. Przedłożenie informacji ZG PTEDP o zaległościach w składkach oraz analiza wniosków w tej sprawie zmierzających do wykluczenia osób z największymi zaległościami, po ostatecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty. Po przesłanych informacjach mailowych oraz listownym wezwaniu do zapłaty członkom Stowarzyszenia z długotrwałym zaleganiem wpłaty składki członkowskiej na podstawie § 16, pkt. 1, ust. 2 zawnioskowano o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia osoby, które nie dokonały wpłat.
 8. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez kandydatów na członków PTEDP.
 9. Omówienie stanu organizacji warsztatów jesiennych.
 10. Strona internetowa PTEDP – funkcjonowanie i plany na przyszłość dotyczące strony merytorycznej i funkcjonalnej.

Ponadto złożono szereg sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w tym:

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz podziału wyniku finansowego.
 2. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
 3. Sprawozdanie z działalności PTEDP w 2022 r.

Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdania z działalności PTEDP oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022 na podstawie Uchwały KR.

Wszystkim członkom Zarządu Głównego PTEDP oraz Komisji Rewizyjnej dziękuję za intensywny rok pracy oraz sprawne przygotowanie sprawozdań podsumowujących rok 2022. Osobne słowa podziękowania dla Alicji Figiel za prowadzenie rozliczeń finansowych. Tomasz Wiśniewski Prezes ZG PTEDP.

ZOBACZ TAKŻE

Wydarzenia