Jak zostać biegłym sądowym z zakresu pożarnictwa
przy Sądzie Okręgowym

Biegły jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 25 lat,
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone, odpowiednimi dokumentami,
 • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym.

Chcąc zostać biegłym sądowy do danego sądu okręgowego należy złożyć:

 • wniosek o ustanowienie biegłym sądowym ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w której jest się specjalistą,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończonej uczelni wyższej,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • opinię i zgodę zakładu pracy, w którym jest się zatrudnionym na powołanie pracownika na biegłego,
 • zapytanie o karalności. Opłata za wydanie zaświadczenie wynosi 50 zł.

W przypadku gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.) należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianej kserokopii.

Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wiąże się z zasięgnięciem opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę, natomiast w przypadku osoby wykonującej wolny zawód sąd okręgowy zasięga opinii organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego.

Decyzja o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego. Biegłego ustanawiana Prezes na okres 5 lat.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Zarobki biegłego sądowego

Biegli otrzymują wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę pracy, potrzebną do zapoznania się z aktami sprawy, przygotowaniem do wydania potrzebnej opinii, jej opracowaniem i uzasadnieniem. Kwotę tą oblicza się z kwoty bazowej – wynagrodzenie wyliczane jest procentowo w zależności od posiadanego wykształcenia, posiadanego tytułu naukowego i charakteru pracy. Dodatkowo biegłym zwracane są koszty zużycia materiałów i innych wydatków, które były niezbędne do wydania opinii.

Opracował: Tomasz Sawicki

Wynagrodzenie biegłych

STATUT STOWARZYSZENIA


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych”, w dalszej części statutu zwane Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 3

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszenia i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Towarzystwo ma prawo do używania sztandaru, stempli, pieczątek i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulaminami.
 2. Towarzystwo ma prawo do nadawania medalu. Wzór medalu oraz zasady jego przyznawania określa odrębny regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.
 3. Towarzystwo ma prawo posługiwać się własnym graficznym logo.
 4. Wzory sztandaru, logo, stempli, pieczątek oraz odznak ustala Zarząd Główny.

§ 5

 1. Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone z celami i zadaniami statutowymi Towarzystwa.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. propagowanie i szerzenie wiedzy i postępu w zakresie dochodzeń popożarowych,
 2. popularyzowanie zagadnień z zakresu dochodzeń popożarowych,
 3. wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu dochodzeń popożarowych oraz innych mających związek z jakością dochodzeń popożarowych,
 4. opracowywanie własnych standardów z zakresu dochodzeń popożarowych,
 5. wymiana doświadczeń na drodze utrzymywania więzi z liczącymi się ośrodkami i instytucjami z zakresu dochodzeń popożarowych w Polsce i na świecie,
 6. podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dochodzeń popożarowych,
 7. doskonalenie wiedzy członków Towarzystwa z zakresu dochodzeń popożarowych,
 8. ułatwianie komunikacji między członkami Towarzystwa, biegłymi z zakresu pożarnictwa (z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu ustalania przyczyn pożarów, itp.), ekspertami, rzeczoznawcami, specjalistami, służącej wymianie doświadczeń i poglądów związanych z problematyką dochodzeń popożarowych,
 9. propagowanie zasad etyki eksperckiej z dochodzeń popożarowych,
 10. integracja środowiska członków Towarzystwa.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy o dochodzeniach popożarowych,
 2. współpracę z jednostkami porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w zakresie dochodzeń popożarowych,
 3. współpracę ze szkołami, uczelniami, ośrodkami i jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie dochodzeń popożarowych w Polsce na świecie,
 4. współpracę z pokrewnymi w zakresie działania podmiotami i organizacjami w kraju i za granicą,
 5. inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z dochodzeniami popożarowymi,
 6. popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie dochodzeń popożarowych,
 7. organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, odczytów, wystaw, wyjazdów naukowo-technicznych oraz współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie,
 8. organizowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu związanego z dochodzeniami popożarowymi oraz postępowaniem procesowym i sądowym,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej problematykę i wiedzę z zakresu dochodzeń popożarowych,
 10. opracowywanie i wydawanie standardów z zakresu dochodzeń popożarowych,
 11. prowadzenie działalności obejmującej między innymi wykonywanie badań specjalistycznych, ekspertyz lub opinii kryminalistycznych, pożarowych i popożarowych,
 12. weryfikowanie i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy i/lub eksperta z zakresu dochodzeń popożarowych,
 13. prowadzenie innych działań lub rodzajów działalności służących realizacji celów i zadań, o których mowa w statucie Towarzystwa,
 14. organizowanie imprez integracyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych,
 15. reprezentowanie na zewnątrz interesów członków Towarzystwa oraz biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa (z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu ustalania przyczyn pożarów, itp.).

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność statutową w sferach przyjętych zadań pożytku publicznego we współpracy z organami administracji publicznej.

§ 10

Zarząd Główny ma prawo zmiany i doprecyzowywania celów, rodzajów, form i przedmiotów działalności pożytku publicznego prowadzonych przez Towarzystwo oraz korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej.

§ 11

Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa określa uchwała Zarządu Głównego.

§ 12

 1. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą również poprzez podmioty gospodarcze jedynie na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Głównego.
 2. Cały dochód, w tym z działalności odpłatnej pożytku publicznego, Towarzystwo przeznacza na działalność statutową. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa i służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Towarzystwa.


Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych,
  4) sympatyków.
 2. Zwyczajnym członkiem może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w dziedzinie związanej z dochodzeniem popożarowym (np. z zakresu pożarnictwa, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu ustalania przyczyn pożarów, itp.) albo osoba posiadająca tytuł lub nadane uprawnienia eksperta, rzeczoznawczy z zakresu dochodzeń popożarowych, ustalania przyczyn pożarów itp. oraz inne osoby posiadające przydatne kwalifikacje zbieżne z celami Towarzystwa.
 3. Członków zwyczajnych deklarujących realizację celów i zadań Towarzystwa, przyjmuje Zarząd Główny, na wniosek zainteresowanych, zgłoszony w formie pisemnej deklaracji z poparciem przynajmniej jednego członka zwyczajnego lub honorowego, załączając potwierdzenie wpisu na listę biegłych sądowych z dziedziny (zakresu), o której mowa w § 13 ust 2 lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu lub uprawnienia, o którym mowa w § 13 ust 2.
 4. Zarząd Główny nie jest zobowiązany do podania przyczyny odmowy przyjęcia do Towarzystwa.
 5. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać statutową działalność Towarzystwa poprzez zdeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny wniosek zainteresowanego.
 6. Członkiem honorowym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji statutowych celów, zadań i rozwoju Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Główny.
 7. Sympatykiem Towarzystwa może być osoba fizyczna wykazująca zainteresowanie działalnością Towarzystwa, w tym zainteresowanie problematyką dochodzeń popożarowych przyjęta przez Zarząd Główny, która nie spełnia wszystkich warunków przynależności do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego, ale deklaruje chęć wspierania Towarzystwa w charakterze sympatyka. Sympatykiem może zostać także każdy wolontariusz pracujący na rzecz Towarzystwa. Przyjęcie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
 8. Zarząd Główny podejmując uchwałę o przyjęciu zainteresowanej osoby lub instytucji w poczet członków lub sympatyków Towarzystwa, bierze pod uwagę możliwość realizacji przez kandydata celów i zadań Towarzystwa.

§ 14

  1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) udziału w zebraniach, zjazdach, konferencjach, kursach, działalności programowo-badawczej i innych przedsięwzięciach zarówno naukowych jak i sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynkowych organizowanych przez Towarzystwo,
3) korzystania z działalności statutowej, w tym eksperckiej, informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, wymiany doświadczeń oraz korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Towarzystwa.

 1. Członkom wspierającym i honorowym oraz sympatykom Towarzystwa przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw określonych w § 14 ust 1 pkt 1 lub innych ograniczeń wymienionych w statucie.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, wykonuje swoje prawa za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli.
 4. Członkowie Towarzystwa mają prawo do noszenia odznaki Towarzystwa.
 5. Wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członka, jest możliwe jedynie wtedy, gdy bezpośrednio wynika to ze statutowego celu Towarzystwa
 6. Za szczególne zasługi dla Towarzystwa członek a także inna osoba fizyczna i prawna może zostać uhonorowany pamiątkowym medalem – „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych ”.

§ 15

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa oraz zasad etyki,
 2. aktywnej realizacji celów statutowych Towarzystwa poprzez udział w działalności Towarzystwa w granicach swoich możliwości, propagowanie haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywanie mu członków i sympatyków, podnoszenia wiedzy z zakresu dochodzeń popożarowych oraz ich udostępnianie dla celów statutowych,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Główny,
 4. odpowiedzialnego udziału we władzach i aktywnej pracy na rzecz Towarzystwa.

§ 16

  1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego,
2) wykreślenia, po pisemnym upomnieniu, z ewidencji członków uchwałą Zarządu Głównego za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez sześć miesięcy lub z powodu nie uczestniczenia w pracach Towarzystwa przez okres co najmniej 2 lat,
3) >wykluczenia z Towarzystwa za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz zasad etyki,
4) utraty zdolności do działań prawnych bądź też pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego,
5) zwolnienia z funkcji biegłego z zakresu pożarnictwa z inicjatywy Prezesa Sądu Okręgowego, bądź utraty tytułu lub uprawniania, o którym mowa w § 13 ust. 2,
6) śmierci członka Towarzystwa,
7) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego w przypadku rażącego naruszenia zasad etyki, działania na szkodę Towarzystwa lub skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne.

 1. W przypadkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 3, 4, 7, Zarząd Główny przed uzyskaniem prawomocnego orzeczenia Sądu, może podjąć uchwałę o zawieszeniu członkostwa
  w Towarzystwie.
 2. Uprawnienie o skreśleniu lub wykluczeniu nie przysługuje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania
  do Zjazdu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zjazd rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Zjazdu jest ostateczna.

§ 17

 1. Członkowie Towarzystwa mogą uczestniczyć w pracach powoływanych przez Zarząd Główny: biurach, kołach, sekcjach specjalistycznych, środowiskowych i komisjach problemowych a także być przedstawicielem Zarządu Głównego w terenie.
 2. Tryb powoływania i zakres działania biur, kół, sekcji i komisji oraz zakres działania przedstawiciela w terenie ustala Zarząd Główny.
 3. Na potrzeby działalności statutowej oraz do pracy w biurach, kołach, sekcjach i komisjach problemowych mogą być za wynagrodzeniem zatrudniane osoby, w tym członkowie Towarzystwa, zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1) Zjazd Towarzystwa,
  2) Zarząd Główny,
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Zjazdu Towarzystwa, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, a w drugim terminie, o którym mowa w § 20 ust. 4 pkt 2, bez względu na liczbę uprawnionych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyborów.
 2. Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz Towarzystwa może zawiesić pełnienie przez członka funkcji we władzach Towarzystwa, jeżeli uchyla się on od obowiązków wynikających z jej pełnienia. Uprawnienie nie przysługuje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V
ZJAZD TOWARZYSTWA

§ 20

 1. Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Zjeździe biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, sympatycy Towarzystwa i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku Zjazdu Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 4. Uchwały Zjazdu zapadają przy obecności:
  1)w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, co najmniej 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

 1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zjazd zwołuje się w terminach określonych w statucie z uwzględnieniem § 20 ust. 3.
 3. Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajny Zjazd może odbywać się w każdym czasie.
 6. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny:
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
 7. W przypadkach określonych w § 21 ust. 6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi Głównemu.

§ 22

Do kompetencji Zjazdu w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
 2. uchwalanie zmian statutu oraz regulaminów Zjazdu,
 3. wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań poszczególnych władz Towarzystwa za pełny okres kadencji,
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich złożonych w zawitym terminie 30 dni od powiadomienia, od uchwał Zarządu Głównego,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 8. nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.


Rozdział VI
ZARZĄD GŁÓWNY

§ 23

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Zjazdu reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem.
 2. Zarząd Główny składa się z 5-9 członków, w tym prezesa, 3 wiceprezesów w tym wiceprezes ds. finansowych i sekretarza, których wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
 3. Zasady działania Zarządu Głównego, jako organu zarządzającego określa na podstawie Statutu regulamin uchwalany przez Zarząd Główny.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja celów i zadań Towarzystwa,
 2. prowadzenie i określanie szczegółowych kierunków działalności statutowej, przedmiotów tej działalności i zakresu podmiotów, do których ma być kierowana,
 3. ustalanie i zatwierdzanie, budżetu i preliminarzy oraz kalkulacji bezpośrednich kosztów działalności statutowej,
 4. ustalanie wysokości składek i opłat oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami zasad wynagrodzeń, jak również wysokości zwrotu kosztów uzasadnionych,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 6. uchwalanie oraz zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie, w tym także w zakresie wydawania standardów z zakresu dochodzeń popożarowych oraz nadawania uprawnień rzeczoznawcy i eksperta z zakresu dochodzeń popożarowych,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie: biur, kół, komisji, sekcji lub przedstawicieli w terenie,
 9. zwoływanie Zjazdów,
 10. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie jej kierunku i przedmiotu,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjęcia i wykluczenia z Towarzystwa,
 12. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym członkowskiej, księgowej i innych ewidencji,
 13. składanie zbiorczych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji na Zjeździe
 14. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 15. opracowywanie corocznych sprawozdań, w tym finansowych i merytorycznych za rok ubiegły oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej w terminie do dnia 31 marca następnego roku,
 16. nadawanie medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych” w trybie określonym w odrębnym regulaminie.

§ 25

 1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Towarzystwa i odpowiada za należyte prowadzenie statutowej działalność nieodpłatnej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zarząd Główny prowadzi działalność statutową po określeniu rodzajów (przedmiotów) działalności lub ich zmiany, dokonuje określenia i zgłoszenia nieodpłatnego albo odpłatnego charakteru każdej z podejmowanych działalności, jak również występuje do odpowiednich rejestrów oraz do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonym przepisami prawa.
 3. Zarząd Główny jest odpowiedzialny za zebranie oraz przekazanie odpowiednim organom wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla spełnienia statusu pożytku publicznego oraz za jego przestrzeganie i utrzymanie w przyszłości.
 4. Zarząd Główny określając przedmiot działalności statutowej uwzględnia jego prowadzenie wyłącznie na rzecz ogółu społeczności związanej z dochodzeniem popożarowym lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz członków Towarzystwa.
 5. Zarząd Główny może we współpracy z jednostkami administracji publicznej opracowywać i uchwalać roczne i wieloletnie programy współpracy.


Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem statutowym, powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa oraz nad jego organem zarządzającym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza, których wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym, nie podlegającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej organowi zarządzającemu.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. stałe kontrolowanie działalności Towarzystwa i jego organu zarządzającego,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
 4. zwołanie Zjazdu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
 5. składanie na Zjeździe wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe,
 7. przyjmowanie i zatwierdzanie corocznie, w terminie do miesiąca od dnia otrzymania sprawozdania przygotowanego przez Zarząd Główny.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


Rozdział VIII
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 29

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  3) dotacje, granty, ustawowe wpłaty z podatku, dochody z ofiarności publicznej i zbiórki pieniężne,
  3) nawiązki sądowe,
  4) darowizny, zapisy i spadki,
  5) dochody z działalności statutowej,
  6) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, po uwzględnieniu bieżących potrzeb powinny być przechowywane na koncie Towarzystwa.
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szczegółowymi regulaminami i zaleceniami Zarządu Głównego.

§ 31

Towarzystwo nie ma prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 32

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesów, sekretarza.


Rozdział IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Zjazd wymagają kwalifikowanej większości głosów – 2/3 – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Zjazdu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zjazdu.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie, lub gdy nastąpi utrata statusu instytucji pożytku publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz odpowiednie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 34

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki członkowskiej wynosi 150,00 zł rocznie płatne jednorazowo do dnia 31 stycznia lub w dwóch równych częściach
w terminie do 31 stycznia i 31 lipca.

Jednorazowa opłata wpisowa dla osób wstępujących do PTEDP wynosi 200,00 zł.

UWAGA !!!
Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz okres za jaki jest opłacana składka.

Płatności należy dokonywać na konto:

Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8

Regulamin nadawania uprawnień eksperta

Rozdział I

§ 1

Ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych (PTEDP) może być członek Towarzystwa, który:

 1. spełnia wymagania określone w niniejszym regulaminie,
 2. został wpisany do rejestru ekspertów PTEDP prowadzonego przez Zarząd Główny Towarzystwa,
 3. złożył przyrzeczenie o treści określonej w regulaminie,
 4. nie zalega ze składkami członkowskimi,
 5. uiścił opłatę za wpis do rejestru ekspertów PTEDP.

§ 2

Uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii jako ekspert PTEDP może uzyskać osoba korzystająca z pełni praw publicznych i obywatelskich, która:

 1. ma wykształcenie wyższe,
 2. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z zakresu dochodzeń popożarowych,
 3. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków eksperta oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 4. opracowała co najmniej 50 ekspertyz (opinii) wykonanych na zlecenie organów procesowych lub/i towarzystw ubezpieczeniowych.

§ 3

 1. Decyzję o nadaniu uprawnień eksperta PTEDP podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na pisemny wniosek kandydata złożony wg wzoru załączonego do regulaminu.
 2. Do wniosku kandydat ma obowiązek dołączyć:
   1) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
   2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata do wykonywania ekspertyz w zakresie dotyczącym problematyki dochodzeń popożarowych lub/i kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie kandydata biegłym sądowym w tej dziedzinie,
   3) 5 kopii własnych ekspertyz (opinii) sporządzonych w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym, w których zostały trwale zamazane lub usunięte wszelkie informacje i dane rejestrowe, adresowe, a także dane osobowe mogące zidentyfikować osoby prawne i fizyczne, miejsce, obiekt, których ekspertyza (opinia) dotyczy.
 3. Kandydat może dołączyć do wniosku kserokopie innych dokumentów np. potwierdzają-cych ukończenie kursów, szkoleń, udział w konferencjach, seminariach, warsztatach itp. z zakresu problematyki dochodzeń popożarowych lub pokrewnych.
 4. Zarząd Główny Towarzystwa może żądać od kandydata złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku.

§ 4

 1. Uprawnienia eksperta PTEDP nadaje Zarząd Główny Towarzystwa w formie uchwały.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy członka Zarządu Głównego Towarzystwa, osoba taka nie bierze udziału w głosowaniu w swojej sprawie.
 3. Uprawnienia eksperta PTEDP nadaje się na okres 5 lat.
 4. Okres ważności uprawnień upływa z końcem roku kalendarzowego.
 5. Zarząd Główny Towarzystwa rozpatrując wniosek eksperta o nadanie uprawnień na kolejny okres bierze pod uwagę:
   1) jakość wykonanych ekspertyz zlecanych w ramach Biura Ekspertyz Popożarowych PTEDP,
   2) udział eksperta w konferencjach, warsztatach, szkoleniach itp. organizowanych przez PTEDP,
   3) zaangażowanie eksperta w działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
   4) udział eksperta w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia lub doskonalenia zawodowego związanego z problematyką dochodzeń popożarowych lub pokrewnych
   5) publikacje eksperta w obszarze dochodzeń popożarowych lub pokrewnych,
   6) efekty pracy naukowo-badawczej eksperta w dziedzinie dochodzeń popożarowych lub pokrewnych,
   7) postawę etyczną eksperta,
   8) inne przedsięwzięcia eksperta związane z dochodzeniami popożarowymi lub dziedzinami pokrewnymi.

§ 5

 1. Zarząd Główny Towarzystwa podejmując uchwałę w sprawie nadania uprawnień eksperta PTEDP stosuje postanowienia § 1 oraz § 2 niniejszego regulaminu, a także może wystąpić o opinię do Prezesa Sądu Okręgowego lub innego organu procesowego w sprawie wydawanych ekspertyz przez kandydata.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwzględniając wysokie kwalifikacje kandydata lub eksperta Zarząd Główny Towarzystwa może odstąpić od kryteriów, o których mowa w § 3 i 4.

§ 6

 1. Podstawą do podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa o nadaniu uprawnień eksperta PTEDP oraz wydania “Świadectwa Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych” jest wniesienie opłaty za wpis do rejestru ekspertów PTEDP oraz złożenie przyrzeczenia, o którym mowa w § 7.
 2. Wydane świadectwo powinno zawierać następujące informacje:
   1) imię i nazwisko,
   2) imię ojca,
   3) datę i miejsce urodzenia,
   4) kolejny numer wpisu do rejestru ekspertów,
   5) datę ważności uprawnień,
   6) miejscowość i datę wydania świadectwa,
   7) informację, że dana osoba jest ekspertem z zakresu dochodzeń popożarowych PTEDP,
   8) podpis Prezesa Zarządu Głównego PTEDP.

§ 7

 1. Kandydat składa przed Prezesem Zarządu Głównego PTEDP przyrzeczenie o następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki Eksperta Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych będę wykonywał z całą sumiennością, starannością i bezstronnością oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej”.
 2. Złożenie przyrzeczenia kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem.
 3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu Głównego PTEDP może udzielić zgody na złożenie przyrzeczenia przed wyznaczonym członkiem Zarządu Głównego lub może je przyjąć wyłącznie w formie pisemnej.

§ 8

Wpis do rejestru ekspertów PTEDP upoważnia do używania tytułu: „Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych”.

§ 9

Imienny wykaz ekspertów PTEDP wraz z numerami świadectw oraz datą ważności uprawnień zamieszczany jest na stronie internetowej PTEDP.

§ 10

Osoba, która otrzymała tytuł eksperta PTEDP, wyraża na piśmie zgodę do umieszczenia danych, o których mowa w § 9 na stronie internetowej PTEDP oraz przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności statutowej Towarzystwa.

§ 11

 1. Zarząd Główny może czasowo zawiesić lub pozbawić uprawnień eksperta PTEDP w następujących przypadkach:
   1) stwierdzenia rażących lub powtarzających się merytorycznych błędów w wykonywanych ekspertyzach oraz gdy ekspertyzy są niepełne lub wewnętrznie niespójne,
   2) na uzasadnioną skargę osoby prawnej lub fizycznej, dla której sporządzana była ekspertyza,
   3) utraty zdolności do wykonywania ekspertyz (opinii) na skutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
   4) otrzymania informacji o karalności lub skazaniu eksperta PTEDP prawomocnym wyrokiem sądu,
   5) naruszenia zasad etyki eksperta PTEDP,
   6) z innych ważnych przyczyn mogących mieć wpływ na niewłaściwe wykonywanie ekspertyz,
   7) nieopłacenia składek członkowskich,
   8) ustania członkostwa w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
 2. Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje uchwałę o utrzymaniu, czasowym zawieszeniu lub pozbawieniu uprawnień.

§ 12

 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru ekspertów PTEDP określa Zarząd Główny Towarzystwa w formie uchwały.
 2. Wysokość wynagrodzenia za ekspertyzy, wykonane przez ekspertów PTEDP w ramach Biura Ekspertyz Popożarowych PTEDP, określa w formie uchwały Zarząd Główny PTEDP.

§ 13

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Głównego PTEDP.

pdf Wniosek o nadanie uprawnień eksperta PTEDP
pdf Potwierdzenie złożenia przyrzeczenia przez kandydata na eksperta PTEDP
pdf Decyzja Zarządu Głównego PTEDP o nadaniu uprawnień eksperta PTEDP

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU:

Plan Pracy

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok:

WNIOSKI I DEKLARACJE