W dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 odbyła się Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód.

Konferencja została poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych. Jest to kolejna inicjatywa, którą Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Pożarowych inicjuje w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami oraz krzewieniem wiedzy eksperckiej i standaryzacją postępowania w sprawie o pożar.

Obecnie w Polsce zabezpieczenie przeciwpożarowe przyjmowanego do ubezpieczenia majątku wynika przede wszystkim z przepisów ochrony przeciwpożarowej i w znacznie mniejszym stopniu ze stosownych przez firmy ubezpieczeniowe instrumentów w postaci ulg w składkach ubezpieczeniowych. Aktualnie ulgi takie są stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe oraz stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, niezależnie od tego, czy wyżej wymienione zabezpieczenia są ponad standardowe, tzn. takie, które wykraczają poza wymogi wynikające z przepisów, czy też nie. W praktyce do rzadkich przypadków należą takie procedury zawierania umów ubezpieczeniowych, w których istotnym ich elementem jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego.

Przeprowadzanie dokładnej lustracji ubezpieczeniowej (oceny ryzyka) ma najczęściej miejsce przy ubezpieczaniu majątku o bardzo dużej wartości. Z uwagi na brak takich ocen, w chwili powstania szkody ogniowej, zachodzi konieczność przeprowadzenia przez firmę ubezpieczeniową bardzo wnikliwej analizy okoliczności zdarzenia, uwzględniającej warunki techniczno-budowlane, procesy technologiczne, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego, itp. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciel nie posiada wielu istotnych informacji o ubezpieczonym, które standardowo znajdowałyby się w protokole z oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe prawidłowej likwidacji szkody pożarowej jest jednoznaczne ustalenie przyczyny powstania pożaru. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż poza inicjatorem pożaru ważna jest również ocena okoliczności towarzyszących zdarzeniu, w odniesieniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dla towarzystw ubezpieczeniowych staje się więc koniecznym ustalenie czy powstanie pożaru jest zdarzeniem losowym, czy też wynikiem nie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w stopniu, który jest określany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jako rażące niedbalstwo.

Istotną pomoc dla towarzystw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód ogniowych mogą stanowić informacje zgromadzone w aktach postępowania wyjaśniającego. Bardzo przydatna w procesie ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę jest opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, szczególnie w takich przypadkach, gdy prowadzący postępowanie wyjaśniające powołał biegłego jeszcze przed przystąpieniem do oględzin.

W konferencji udział wzięło 78 uczestników: w tym ekspertów reprezentujących środowiska biegłych sądowych, jednostek ochrony przeciwpożarowej, towarzystw ubezpieczeniowych oraz ekspertów niezależnych.

Słowo wstępne wygłosił prezes PTEDP kol. Tomasz Wiśniewski, jednocześnie dziękując partnerowi strategicznemu Konferencji spółce Crawford Polska, prelegentom oraz uczestnikom. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Miesięcznik Ubezpieczeniowy.

Moderatorem Panelu I była mec. Anna Tarasiuk z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat panelu to: ZMNIEJSZ RYZYKO – POLISA NA MIARĘ SZYTA. Pierwszą część panelu stanowił wykład pt. Wprowadzenia do tematu ryzyka w przedsiębiorstwie” wygłoszony przez Leszka Golachowskiego reprezentującego spółkę Riskonet. Druga część panelu przebiegała w formie dyskusji, w której udział wzięli: mec. Anna Tarasiuk, Leszek Golachowski, Anna Polak, Tomasz Wiśniewski oraz uczestnicy Konferencji.

Moderatorem Panelu II był kol. Tomasz Wiśniewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Pierwszy wykład panelu pt.: ,Analiza formalizacji procesu inwestycyjnego lub obiektu budowlanego zdarzenia pożarowego jako element materiału dowodowego, poprowadził mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant branży energetycznej, członek PTEDP.

Drugi wykład pt.: Poprawny zakres analizy zawarty w pytaniach o pożar. Wizualizacja i prowadzenie eksperymentów popożarowych jako element niezbędny w procesie dowodowym, poprowadził dr inż. Michał Malendowski z Politechniki Poznańskiej.

Trzeci wykład pt.: Dokumentacja operacyjna Straży Pożarnej sporządzana po działaniu ratowniczym – znaczenie dokumentacji sporządzanej po działaniach ratowniczych wszczynanych w celu ugaszenia pożaru, poprowadził bryg. mgr inż. Przemysław Berus z Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i jednocześnie członek PTEDP oraz biegły sądowy.

Moderatorem Panelu III byli: Artur Oniszk oraz Damian Koszykowski – Crawford Polska Sp. z o.o., którzy poprowadzili wykład z elementami warsztatu pt.: Przykłady szkód pożarowych. Wnioski do wykorzystania przez przedsiębiorców i służby zajmujące się bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach – najczęściej popełniane błędy.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnił komitet naukowy w składzie:

  • prof. Katarzyna Malinowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  • prof. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • dr inż. Piotr Guzewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
  • st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas konferencji prowadzono sprzedaż wydawnictw książkowych, cyfrowych i filmowych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Wydawnictwa te dostępne są również w sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia: www.ptedp.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zakupów.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad wydawnictwem pokonferencyjnym. O pojawieniu się publikacji poinformujemy.

Opracował: Marek Koszela – Sekretarz PTEDP

ZOBACZ TAKŻE