W dniach 3-4 lutego 2023 r. w Krajkowie (woj. wielkopolskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych – FIW26/2023. Tematem przewodnim Warsztatów były: Zasady prawidłowej analizy postępowań w sprawach o pożary. W szkoleniu uczestniczyło 26 uczestników. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Warsztaty łączyły się z wydarzeniem konferencyjnym, które odbyło się w dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 pt.: Czy ogień można poskromić? | Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód.

Dzień I Warsztatów, 3 luty 2023 r. 

PRACA Z AKTAMI, FORMUŁOWANIE TEZ GŁÓWNYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O POŻARY

Zajęcia praktyczne wraz z przekazem cennej wiedzy w zakresie: Formułowanie tez do opinii specjalistycznych, poprawność językowa terminologii stosowanej w dokumentacji postępowania, przeprowadziła prof. Halina Zgółkowa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład dotyczący Metodyki opiniowania ekspertów w szkodach pożarowych zaprezentowany przez prof. Jacka Lisowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który dokonał również diagnozy stanu rynku ekspertyz PTEDP na uczestnikach Warsztatów. Wyniki diagnozy zostaną przedstawione w publikacji pokonferencyjnej.

PRACA BIEGŁEGO / EKSPERTA Z DOKUMNATCJĄ POSTĘPOWANIA – OPRACOWYWANIE OPINII SPCJALSITYCZNYCH

Grono członków PTEDP w osobach: mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Przemysław Berus, mgr Rajmund Dargas poprowadzili wykład na temat: Analiza dokumentacji postępowania mającego na celu wskazanie przyczyny powstania pożaru wybranego obiektu. Opracowywanie tez głównych do opinii biegłego, konstrukcja opinii specjalistycznej. Temat bardzo trudny lecz niezwykle potrzeby z uwagi na coraz częstsze podejmowanie problemu przez organy i instytucje zlecające opiniowanie w zakresie oceny działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzący ten panel warsztatu wykonali również ćwiczenie praktyczne w zakresie: aplikacyjnego procedowania w kontekście ustalenia przyczyny powstania pożaru wybranego zdarzenia.

Pozostając przy tym samym studium przypadku przedstawiona został proces likwidacji szkody przedmiotowego pożaru, który zaprezentował mgr Bartosz Sadkowski z Crawford Polska Sp. z o.o. a następnie mgr Ewa Czapiewska-Siekierka – ekspert z zakresu finansów w Crawford Polska zaprezentowała: postępowanie likwidatora w zakresie polisy BI (business interruption).

DZIEŃ II Warsztatów, 4 luty 2023 r.

RZETELNOŚĆ W PRACY BIEGŁYCH / EKSPERTÓW DZIEDZINOWYCH, A SKUTEK PRAWNY SPORZĄDZANYCH EKSPERTYZ

Warsztat pt.: Studium przypadku z zakresu prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowania miejsca oględzin. Omówienie na wybranym przykładzie skutków prawnych mogących wystąpić w przypadku zaniechania, nieuwzględnienia bądź niewłaściwej interpretacji zebranych materiałów dowodowych”, poprowadzili: mgr Tomasz Lewandowski oraz mgr. Marek Koszela z PTEDP.

ZNACZENIE ORAZ INTERPRETACJA POJĘĆ WYKOZRYSTYWANYCH W PROCESACH KARNYCH

Wykład pt.: Interpretacja prawno-karna oraz znaczenie pojęć: pożar, bezpośredniość zagrożenia, mienie znacznych oraz wielkich rozmiarów, pożar ugaszony w zarodku, poprowadził mgr inż. Tomasz Wiśniewski – PTEDP.

Następnie mgr inż. Przemysław Berus przedstawił Organizację działania ratowniczego oraz poprawność dokumentowania akcji oraz działań ratowniczych organizowanych przez JOP. Wykorzystanie dokumentacji działań ratowniczych w kontekście ustalania przyczyn powstawania pożarów”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymali zaświadczenia uczestnictwa, które wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Opracował: Marek Koszela – Sekretarz PTEDP

ZOBACZ TAKŻE