RODO – Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych została opracowana godnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO.
Nasza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze informacje na temat zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa w PTEDP.

1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z siedzibą w: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

2. Sposób skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe

Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ptedp.pl. lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

3. Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku:

 • ze złożeniem deklaracji członkowskiej do Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
 • ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień eksperta PTEDP,
 • zgłoszenia udziału w organizowanych przez PTEDP szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia wiedzy i umiejętności
 • zgłoszenia udziału w innych formach aktywności i działalności Towarzystwa przewidzianych w Statucie PTEDP takich jak np. spotkania oraz imprezy integracyjne, sportowe, kulturalne, reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz etc.
 • z prowadzoną działalnością wydawniczą PTEDP.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Statucie Towarzystwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

W celu realizacji zapisów statutowych oraz związanych z działalnością wydawniczą PTEDP pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwisko, imię ojca, miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL, adresy e-mail’owe, numery telefonów do bezpośredniego kontaktu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki
  do Państwa,
 • wskazanym przez Państwo bankom,
 • współpracującym z PTEDP instytucjom szkoleniowym oraz innym podmiotom przetwarzającym realizującym usługi na rzecz PTEDP na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych.

6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa
w Towarzystwie lub do czasu zakończenia realizacji zadania określonego
w statucie PTEDP.

8. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacje o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie
do cofnięcia zgody

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Zgłoszenia naruszenia dokonuje się elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie UODO, w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

RODO – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z siedzibą w: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Statucie Towarzystwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: członkowie PTEDP, wskazany przez Panią/Pana bank, Poczta Polska, współpracujące instytucje szkoleniowe, podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Towarzystwa.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Towarzystwie.

 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne poprzez deklarację członkostwa w Towarzystwie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

RODO – Oświadczenie zgody

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o nadanie uprawnień eksperta/deklaracji członkowskiej PTEDP, przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w celu realizacji zadań określonych w Statucie PTEDP.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………
(miejscowość i data)
….…………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby wyrażającej zgodę)

RODO – Upoważnienie

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, upoważniam

Pana/Panią ………………………………

do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznym i nieinformatycznym w zakresie zasobów przetwarzanych w ramach pełnionej funkcji w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Data nadania: ………………………………
Data ustania: ………………………………

Wyżej wymieniona osoba została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polityki prywatności w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w sprawie ochrony danych osobowych.

………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)
…………………………………………………………
(podpis Administratora Danych Osobowych)

RODO – Informacja o szkoleniu

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W dniu …………………………. Pan/Pani ……………………………….. , która przetwarza dane osobowe w ramach swoich zadań w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wzięła udział w „Szkoleniu z ochrony danych osobowych” zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności:

 • ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych,
 • innych przepisów Unii oraz przepisów polskich o ochronie danych osobowych,
 • zapisów Polityki Prywatności PTEDP .
…………………………………………….….……
(czytelny podpis osoby szkolonej)
……………………………………………………………
(czytelny podpis prowadzącego szkolenie)