Zjazd Nadzwyczajny Członków PTEDP

W dniu 27 października 2018 roku w Pionkach, powiat radomski, odbył się Zjazd Nadzwyczajny członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Spotkanie miało wyjątkowy charakter, gdyż jego głównym celem było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu Głównego PTEDP oraz przyjęcie Regulaminu Działalności Komisji Rewizyjnej PTEDP.

Otwarcia i rozpoczęcia Zjazdu Nadzwyczajnego dokonał Prezes Zarządu Głównego PTEDP kol. Piotr Guzewski, który swe wystąpienie zakończył omówieniem Regulamin Zjazdu, aby następnie poddać go pod głosowanie.

W kolejnym etapie dokonano wyboru Prezydium Zjazdu, przyjęto porządek obrad oraz wybrano składy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał. Zgodnie z wolą uczestników Zjazdu wybory uzupełniające do Zarządu Głównego Towarzystwa były jawne.

Sprawny przebieg Zjazdu Nadzwyczajnego zapewnił kol. Mariusz Wójcik, który pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Zjazdu.

W kolejnym etapie Zjazdu Nadzwyczajnego uczestnicy przyjęli rezygnację kol. Grzegorza Alinowskiego z prac w Zarządzie Głównym oraz przystąpili do składania propozycji kandydatów w celu uzupełnienia jego składu.

W wyniku jawnego głosowania do Zarządu Głównego PTEDP został wybrany kol. Marek Koszela, któremu powierzono funkcję sekretarza. Funkcje pozostałych członków zarządu nie uległy zmianie.

Ostatnim punktem Zjazdu Nadzwyczajnego było głosowanie nad przedstawionym przez kol. Marka Bukato projektem Regulaminu Działalności Komisji Rewizyjnej PTEDP, który został przyjęty jednomyślnie.

W Zjeździe Nadzwyczajnym uczestniczyło 25 członków PTEDP.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski

ZOBACZ TAKŻE