Warsztaty FIW-23/2021 | Zakres badań kryminalistycznych oraz toksykologicznych. Metodyka oględzin miejsc z ofiarami pożarów. Ofiary śmiertelne w pożarach studium przypadków

W dniu 25 września br. w Poznaniu (woj. wielkopolskie) odbyły się drugie w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń po pożarowych – FIW-23/2021. Warsztaty odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych – współorganizator warsztatów oraz dr hab. n. med. Czesław Żaba – współorganizator i gospodarz warsztatów.

Następnym punktem warsztatów był wykład dr hab. n. med. Czesława Żaby, Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Poznaniu pt.: Zakres działalności Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Opiniowanie w sprawach medyczno – sądowych.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład kol. Tomasza Wiśniewskiego pt.: Człowiek ofiarą pożaru.

Następnym punktem warsztatów był wykład dr n. med. Jarosława Tobolskiego pt.: Toksykologia w badaniach ofiar pożarów.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład kol. Przemysława Berusa pt.: Oględziny zwłok w miejscu zdarzenia przez technika Policji z włączeniem strażaków biorących udział w akcji gaśniczej dobranych do powyższych czynności (jako negatywny przykład nadużycia uprawnień przez Policję).

Następnym punktem szkolenia była prezentacja przedstawiona przez kom. Krzysztofa Berg z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt.: Metodyka oględzin miejsc z ofiarami pożarów.

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń po pożarowych z ofiarami śmiertelnymi, prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Adamas, Tomasz Wiśniewski, Przemysław Berus).

Następnie kol. Tomasz Wiśniewski wraz z dr hab. n. med. Czesławem Żabą zaprezentowali wykład pt.: Zatrucia śmiertelne tlenkiem węgla.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
ZG PTEDP składa serdecznie podziękowania dla kierownictwa Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Marek Koszela

ZOBACZ TAKŻE