Konferencja naukowa PTEDP – Poznań 2019

2. Konferencja Naukowa
Dochodzenia Popożarowe – Nauka i Technika

Ustalanie okoliczności powstawania pożarów należy do najtrudniejszych czynności procesowych. Ślady i dowody wskazujące na przyczynę pożaru oraz jego sprawcę są niszczone najpierw przez ogień i wodę, następnie przez błędy popełniane na etapie zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przeprowadzenia czynności procesowych, przez błędy popełniane podczas oględzin obiektu, miejsca zdarzenia i zabezpieczania śladów oraz dowodów rzeczowych i na końcu – przez błędy popełniane na etapie badań i analizy ich wyników oraz ich nieprawidłowej interpretacji podczas postępowań sądowych.

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Pożarowych od wielu lat inicjuje różnorodne przedsięwzięcia w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami oraz krzewienia wiedzy eksperckiej i standardów postępowania.

W roku 2019 PTEDP było organizatorem drugiej konferencji naukowej poświęconej problemom w postępowaniach prowadzonych w sprawach o pożary oraz zastosowaniu osiągnięć nauki i techniki w procesie ustalania okoliczności powstania pożaru i ujawniania sprawcy oraz dokumentowania obiektu/miejsca zdarzenia.

Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniach 9-10 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas odbywającej się imprezy targowej POL-ECO SYSTEM.

Słowo wstępne wygłosił prezes PTEDP dr inż. Piotr Guzewski zwracając uwagę na ciągły brak rozwoju w obszarze badań przyczyn pożarów w Polsce oraz braku chęci ze strony organów Państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczne do jednoznacznego uregulowania odpowiedzialności za ten obszar i ustalenia zasad współpracy organów ukierunkowanych na podniesienie skuteczności ustalania przyczyn pożarów, wykrywania ich sprawców i na koniec ich sprawiedliwego osądzania. Są to działania oczekiwane społecznie i z pewnością pożądane w świetle analiz statystycznych i badań, które jednoznacznie wskazują na wysoki odsetek nieustalonych przyczyn pożarów oraz dużą rozbieżność, jaka występuje pomiędzy liczbą spraw wszczynanych przez organy procesowe w związku z pożarami, a liczbą sprawców, którzy zostają skazani w postępowaniu sądowym.

W konferencji udział wzięło 60 ekspertów reprezentujących środowiska biegłych sądowych, prokuratury, sądów powszechnych, straży pożarnej, towarzystw ubezpieczeniowych i ekspertów niezależnych. W czterech sesjach referaty wygłosiło 19 zaproszonych prelegentów reprezentujących ośrodki akademickie, naukowe i badawcze oraz środowisko biegłych.
Uczestnicy poznańskiego spotkania naukowego wzbogacili się o nową publikację książkową (monografię), wydaną w związku z organizowaną konferencją pt. „Dochodzenia popożarowe – Nauka i technika – tom II”. Wydawnictwo, na które składają się zredagowane i zrecenzowane wystąpienia zaproszonych na konferencję prelegentów, zostało przygotowane przez 26 autorów.

Pierwszego dnia, w ramach dwóch sesji, wygłoszono dziesięć bardzo ciekawych referatów. Jako pierwszy wystąpił Tomasz Wiśniewski – Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z tematem Bezpieczeństwo pożarowe składowisk odpadów w świetle nowych regulacji prawnych.

Kolejne referaty wygłosili: Przemysław Berus (PTEDP), Tomasz Daszkiewicz (PTEDP), Tomasz Lewandowski (PTEDP), Maria Dreger (NIzO), dr n. biol. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska (UM w Poznaniu), dr med. Rafał Skowronek (ŚUM w Katowicach), Grzegorz Kotulek (SGSP), dr hab. inż. Renata Włodarczyk (Biegły sądowy).

Drugiego dnia obrad – 10 października 2019 r. – podczas dwóch zaplanowanych sesji naukowych wygłoszono 11 referatów. Pierwszym prelegentem był Robert Błajda – Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych w Pionkach, który wystąpił z tematem Ocena wyrobów budowlanych na podstawie badań reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia.

Kolejne referaty tego dnia wygłosili: Bartłomiej Sędłak (ITB), Piotr Lesiak (CNBOP), Mateusz Dziubek (Machinefish Materials & Technologies), dr Rafał Borusiewicz (Instytut Ekspertyz Sądowych), dr Barbara Ościłowska (SGSP), dr hab. Marzena Półka (SGSP), Marek Lis (MK Sp. z o. o.), Damian Bąk (CNBOP), Paweł Guzewski (UŚ), dr Leszek Karski (UKSW).

Podczas dwudniowej konferencji naukowej wygłoszono 20 referatów, obejmujących aspekty techniczne, kryminalistyczne oraz prawne dochodzeń popożarowych.
Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnił komitet naukowy pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. dr. h. c. BRUNONA HOŁYSTA w składzie:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Leszek Wieczorek, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
 • dr hab. Renata Włodarczyk, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Marzena Półka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr hab. n. med. Czesław Żaba, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr n. med. Radosław Juźwiak, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy
 • dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr inż. Piotr Guzewski, Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Podczas konferencji prowadzono sprzedaż wydawnictw książkowych, cyfrowych i filmowych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Wydawnictwa te dostępne są również w sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia: www.ptedp.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zakupów.

Komitet organizacyjny w składzie

 1. dr inż. Piotr Guzewski – przewodniczący
 2. Robert Brzeziński – z-ca przewodniczącego
 3. Zbigniew Kwiatkowski – sekretarz
 4. Tomasz Lewandowski – członek
 5. Tomasz Wiśniewski – członek
 6. Marek Koszela – członek
 7. Robert Klonowski – członek
 8. Alicja Borucka – członek

składa serdeczne podziękowania dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich za zaufanie jakim obdarzono PTEDP – dzięki któremu mogliśmy być obecni podczas prestiżowych i jednych z największych, corocznych imprez targowych POL -ECO SYSTEM.

Opracował:
Zbigniew Kwiatkowski
Wiceprezes ZG PTEDP
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej

ZOBACZ TAKŻE