Warsztaty FIW-22/2021 | Dochodzenia popożarowe – problematyka w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstawania pożarów oraz wybuchów. Profilaktyka pożarowo-wybuchowa w kopalni węgla kamiennego na przykładzie  obiektów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK “Borynia-Zofiówka”

W dniach 3-4 września br. w Żorach (woj. śląskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW22/2021. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Radosław Wójcik – główny organizator spotkania.

Następnym punktem warsztatów była tematyka organizacji działań ratowniczych realizowanych po wybuchach gazu w budynkach mieszkalnych oraz współpraca podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym w aspekcie prowadzenia czynności procesowych mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn powstania zdarzeń. Studium przypadku z omawianego zakresu przedstawili dowódca JRG w Jastrzębiu Zdrój st.kpt. Piotr Markiewicz wraz ze swoim zastępcą kpt. Pawłem Krótkim.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład na temat właściwości użytkowych, a także zagrożeń pożarowych i wybuchowych ze strony paliw kopalnych. Omawiany blok tematyczny zaprezentował biegły sądowy w zakresie analiz techniczno-prawnych mgr inż. Jan Miodek.

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Wiśniewski, Tomasz Lewandowski, Rajmund Dargas, Radosław Wójcik, Marek Poterek).

Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja możliwości przywracania funkcjonalności obiektów i pomieszczeń po pożarach – prezentacja firmy 3N Solutions przeprowadzona przez Pana Macieja Pawłowskiego.

Następnie punktem szkolenia była prezentacja możliwości czyszczenia i przywracania funkcjonalności pomieszczeń i hal przemysłowych w tym stref zagrożonych wybuchem – prezentacja firmy Kwadra System przeprowadzona przez Panią Katarzynę Celmer-Ratajczyk.

Następnie temat związany z zagrożeniami pożarowymi ze strony materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych zaprezentował przedstawiciel firmy EOD TECH Pan Tomasz Goleniowski.

Wartością dodaną warsztatów była możliwość zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy oraz zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji uczestnicy warsztatów mieli możliwość wejścia na teren kopalni, zjazdu pod powierzchnię i naocznej weryfikacji charakteru rzemiosła górniczego, bezpośrednio z miejsca wydobycia surowca.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-22/2021 składają serdecznie podziękowania Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Radosławowi Wójcik oraz kol. Przemysławowi Berus za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Przemysław Berus, Marek Koszela | Foto: Archiwum PTEDP

ZOBACZ TAKŻE