Warsztaty FIW-18/2017

Ofiary śmiertelne pożarów
Analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary

W dniach 8-9 kwietnia 2017 r. w Leżajsku, województwo podkarpackie, odbyły się osiemnaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-18/2017, w których uczestniczyło 28 osób, w większości członków zwyczajnych i sympatyków PTEDP oraz 8 prelegentów, będących przedstawicielami Uniwersytetu Rzeszowskiego, firmy z sektora obronnego EOD TECH z Katowic oraz Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Wiodącym tematem prelekcji pierwszego dnia warsztatów były różnorakie aspekty zdarzeń, podczas których na pogorzelisku ujawniono ofiary śmiertelne lub szczątki ludzkie oraz  identyfikacja urządzeń i materiałów wybuchowych wraz z zabezpieczeniem śladów na miejscu oględzin.

Drugi dzień poświęcono na analizę wybranych przypadków pożarów z ofiarami śmiertelnymi oraz innych charakterystycznych zdarzeń, których złożoność pozwoliła słuchaczom zapoznać się z problematyką wnioskowania podczas opiniowania w sprawach o pożary.

Otwarcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego do uczestników, dokonał kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, zapoznając uczestników z programem warsztatów oraz przedstawiając zaproszonych prelegentów. Sprawy organizacyjne omówił kol. Romuald Parobek, który wspólnie z kol. Markiem Poterkiem przygotowali spotkanie warsztatowe w Leżajsku zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej.

Wykład inauguracyjny pt. Ofiary śmiertelne w pożarach przedstawił nadkom. lek. med. Maciej Kaniewski, który pracuje zarówno w Policji, jak i w Uniwersytecie Rzeszowskim, w Katedrze Nauk Morfologicznych (Zakład Medycyny Sądowej i Prawa Medycznego, Pracownia Opiniowania Sądowo-Lekarskiego).

Kolejne wystąpienie należało do Tomasza Godlewskiego z firmy EOD TECH z Katowic, który przedstawił prelekcję na temat: Identyfikacja urządzeń i materiałów wybuchowych oraz zabezpieczenie śladów na miejscu oględzin. Firma EOD TECH należy do sektora obronnego i zajmuje się antyterrorystycznym poszukiwaniem materiałów i urządzeń wybuchowych oraz  rozpoznaniem pirotechnicznym. Prowadzi również szkolenia w zakresie postępowania w zagrożeniu incydentem bombowym.

Ostatnie wystąpienie pierwszego dnia warsztatów to prezentacja analizy zdarzenia pożarowego z udziałem ofiary śmiertelnej. Prezentację przygotował kol. Romuald Parobek, który również w ciekawy sposób poprowadził dyskusję i analizę przedstawionego przypadku.

Drugi dzień warsztatów zapoczątkował kol. Michał Badach przedstawiając prezentację pt. Eksperyment procesowy w ustaleniu okoliczności zgonu ofiary pożaru. Kolega Michał zapoznał uczestników spotkania z prawnym aspektem wykorzystania eksperymentu procesowego w związku z przygotowywaniem opinii na potrzeby prowadzonego postępowania przez organ procesowy.

Swoje wystąpienie tego dnia mieli również koledzy Jerzy Fronc, Marek Bukato i Zbigniew Kwiatkowski, którzy zaprezentowali przypadki pożarów, przedstawiając ujawnione i zabezpieczone ślady pożarowe oraz przyjęte hipotezy inicjacji procesu spalania materiałów w każdym ze zdarzeń. Natomiast  kol. Marek Poterek zaprezentował syntetyczny materiał pt. Ocena ryzyka śmiertelnego zatrucia na podstawie kształtowania się stężenia cyjanowodoru i karboksyhemoglobiny we krwi ofiar pożarów, udowodniając ścisłą korelację poziomu tych czynników z przyczyną zgonu.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Marek Poterek – współorganizator tych warsztatów.
Tradycyjnie podczas odbywanych warsztatów nie zabrakło elementu regionalnego. Tym razem koledzy, którzy przygotowali spotkanie zorganizowali zwiedzenie obiektów Sanktuarium i Klasztoru ojców Bernardynów w Leżajsku. Bazylika Zwiastowania NMP i Klasztor Bernardynów są jednym z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z pogranicza renesansu i baroku. To jedna z pięciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych (OFM) założonego przez św. Franciszka z Asyżu.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-18/2017 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji i wykładów.
ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym również pragnie złożyć podziękowanie kol. Romualdowi Parobkowi oraz kol. Markowi Poterkowi za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski

ZOBACZ TAKŻE