Warsztaty FIW-14/2014

Pożary oraz wybuchy w pojazdach silnikowych

W dniach 26-27 września 2014 r. w Świdwinie obyły się czternaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-14/2014. Tematem spotkania ekspertów były pożary oraz wybuchy w pojazdach silnikowych oraz analiza rozwoju pożaru i śladów wybuchu podczas oględzin procesowych.

W warsztatach udział wzięli członkowie PTEDP, technicy kryminalistyki komend policji województwa zachodniopomorskiego, grupa pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, razem 25 osób.

Pożary pojazdów są wyjątkowo trudne do oględzin z uwagi na małą powierzchnię obiektu oraz duże nagromadzenie podzespołów elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz obecność innych palnych materiałów konstrukcyjnych. Wiele problemów przysparza ekspertom i technikom kryminalistyki właściwe udokumentowanie śladów i ujawnienie dowodów wskazujących na przyczynę pożaru. Innym problemem jest ujawnienie śladów i właściwe zabezpieczenie śladów i dowodów wskazujących na możliwość podpalenia. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie ze wstępnymi ustaleniami dowodzących działaniami ratowniczo-gaśniczymi w okresie ostatnich 10 lat dominującą przyczyną pożarów w Polsce były podpalenia – 39% wszystkich zarejestrowanych pożarów.

Celem warsztatów była obserwacja swobodnego rozwoju pożaru w pojazdach osobowych, od chwili zainicjowania spalania do chwili całkowitego spalenia materiałów palnych w konstrukcji pojazdu i wygaśnięcia spalania. W trakcie spalania uczestnicy obserwowali zachowanie się pokrycia lakierniczego oraz układów i elementów wyposażenia pojazdu poddanych oddziaływaniu ognia. Po spaleniu pojazdy były poddawane oględzinom pod kątem analizy śladów rozwoju pożaru, zwłaszcza śladów jego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi przedziałami.  Dokładnie rejestrowane były czasy przeniknięcia pożaru do określonych przedziałów pojazdu, czasy uszkodzenia szyb w pojedzie, opon oraz innych elementów.

Druga część zajęć poświęcona była wybuchom w pojazdach spowodowanych przy użyciu punktowych materiałów pirotechnicznych (wybuchowych) oraz kombinacji materiałów pirotechnicznych i cieczy łatwopalnych. W ramach tych zajęć uczestnicy warsztatów mogli zaobserwować przebieg wybuchów oraz mogli przeprowadzić badania elementów pojazdów poddanych oddziaływaniu wybuchu punktowego materiałów wybuchowych. W dniu poprzedzającym wybuchy eksperymentalne pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Szczecinie zapoznali uczestników warsztatów z podstawami teoretycznymi wybuchów oraz rodzajami najczęściej spotykanych materiałów pirotechnicznych i wybuchowych.

W ramach spotkania warsztatowego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie zapoznali się z charakterystyką obiektów Bazy oraz zagrożeniami pożarowymi charakterystycznymi dla tego rodzaju obiektów.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był na pracę studialną w grupach. Uczestnicy warsztatów analizowali przebieg pożarów i wybuchów, omawiali i analizowali ślady pozostawione na elementach konstrukcyjnych pojazdu. W ramach zajęć opracowali analizę rozwoju pożarów oraz śladów pożarowych w pojazdach.

Warsztaty to również okazja do spotkania członków PTEDP oraz sympatyków i osób zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. W czasie uroczystej kolacji Zarząd PTEDP przekazał członkom PTEDP informacje n/t bieżącej działalności, zrealizowanych zadań oraz zadań planowanych w najbliższym czasie. Prezes PTEDP uroczyście wręczył dyplom Eksperta PTEDP kol. Romanowi Artyńskiemu, który spełnił wymogi formalne do otrzymania tytułu eksperta. Uprawnienia ważne są w okresie 5 lat od ich nadania.

W przyszłym roku, wiosną mija 5 lat działalności PTEDP, w związku z czym czeka nas Zjazd członków stowarzyszenia i wybory władz stowarzyszenia. Tak więc wiosenne spotkanie poświęcone będzie głównie sprawozdawczości, podsumowaniu, wyborom władz PTEDP oraz określeniu  kierunków działań.

14. warsztaty przebiegły wyjątkowo sprawnie. Duża w tym zasługa kol. Romana Artyńskiego, który zabezpieczył przebieg warsztatów od strony logistycznej i organizacyjnej. Dzięki jego  staraniom udało się przeprowadzić wybuchy kontrolowane z udziałem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

W tym miejscu pragniemy podziękować Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Dowódcy 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego za pomoc i włączenie się do merytorycznego przygotowania i przeprowadzenia warsztatów. Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego  w Świdwinie Panu Andrzejowi Muchorowskiemuza udostępnienie obiektu Szkoły do zajęć programowych.

Opracował: Piotr Guzewski/Robert Brzeziński

ZOBACZ TAKŻE