Warsztaty FIW-12/2013

Współpraca ekspertów z organami procesowymi

W dniach 18-20 października 2013 r. w Świebodzinie odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-12/2013, na których omawiano następujące zagadnienia:

  1. Współczesne problemy izolacji termicznych obiektów budowlanych.
  2. Organizacja dochodzeń po pożarowych, standardy postępowania podczas ustalania przyczyn pożarów w Niemczech.
  3. Współpraca ekspertów z organami procesowymi.
  4. Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów – prezentacje.

Kolejne spotkanie – podobnie jak edycje poprzednie, miało na celu doskonalenie umiejętności eksperckich oraz propagowanie wiedzy specjalistycznej i naukowej w ustalaniu przyczyn pożarów.
Pierwszy dzień zajęć programowych przeprowadzono w Świebodzinie, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. (część merytoryczna), gdzie uczestnicy zapoznali się z szeroko pojętą problematyką izolacji termicznych stosowanych w obiektach budowlanych. Bardzo ciekawy materiał przedstawił nam Pan Andrzej Taradyś reprezentujący firmę ROCKWOOL Polska.

Po zajęciach teoretycznych uczestnicy warsztatów udali się na teren zakładu ROCKWOOL Polska w Cigacicach – światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej – dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, zapoznając się z technologią wyrobu wełny mineralnej.

Dzień drugi to wizyta w Brandenburskiej Szkole Pożarniczej LSTE w Eisenhuttenstadt i spotkanie z dr. Benno Schultz, który przedstawił organizację dochodzeń po pożarowych na terenie Niemiec oraz standardy postępowania podczas ustalania przyczyn pożarów.

Po wykładzie uczestnicy warsztatów zwiedzili szkołę, w tym jej zaplecze dydaktyczne i sprzętowe oraz budynek rozgorzeniowy, w którym strażacy w warunkach zbliżonych do naturalnych doskonalą sposoby gaszenia pożarów wewnętrznych.

Po powrocie z Niemiec, w godzinach popołudniowych odbyło się ponadto spotkanie członków PTEDP, na którym kol. Zbigniew Kwiatkowski V-ce Prezes Zarządu Głównego przedstawił sprawozdanie z prac prowadzonych przez Towarzystwo w roku 2013 oraz zamierzenia na rok 2014, w tym plany wydawnicze i organizację kolejnych spotkań warsztatowych.

Dzień trzeci warsztatów to wykład przeprowadzony przez Pana Rafała Augustyniaka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach – który przedstawił zagadnienia związane z szeroko pojętą współpracą ekspertów z organami procesowymi oraz omówił „ulubione przez biegłych” sprawy związane z interpretacją art. 163, 164 i 288 KK.

Dzień ten był ponadto okazją do przedstawienia przez kolegów przypadków szczególnych związanych z prowadzonymi czynnościami dochodzeniowymi.

Podziękowania

Zarząd Główny PTEDP składa serdeczne podziękowanie kolegom z województwa lubuskiegoTomaszowi LewandowskiemuMariuszowi Plak i Grzegorzowi Lisikowi, którzy przygotowali to spotkanie oraz Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP bryg. mgr. inż. Hubertowi Harasimowiczowi wraz z zastępcami oraz Naczelnikowi Ośrodka Szkolenia w Świebodzinie bryg. Markowi Kabzińskiemu, za udzieloną pomoc.
Oczywiście lista osób, którzy przyczynili się do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego warsztatów jest dłuższa. Podziękowania więc kierujemy również do firmy Rockwool Polska w Cigacicach, a w szczególności do Panów Tomasza Webera i Andrzeja Taradyś, do kierownictwa Brandenburskiej Szkoły Pożarniczej oraz do dr. Benno Schultza z Instytutu Kryminalistyki za wspaniały wykład.
Za merytoryczny udział, a więc wykłady i prezentacje dziękujemy również Panu Prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Żarach Rafałowi Augustyniakowi oraz koledze Jackowi Jaworskiemu.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pani mł. kpt. Magdaleny Bilińskiej za bezinteresowną pomoc w tłumaczeniu części warsztatów z udziałem naszych gości z Niemiec oraz za przygotowanie notatki o warsztatach na stronie KW PSP Gorzów.

Dziękujemy także prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji.

Opracował: Tomasz Lewandowski

ZOBACZ TAKŻE