Konferencja naukowa PTEDP – Kraków 2017

Dochodzenia Popożarowe Nauka i Technika

Ustalanie okoliczności powstawania pożarów należy do jednych z najtrudniejszych czynności procesowych. Ślady i dowody wskazujące na przyczynę pożaru oraz jego sprawcę są niszczone przez ogień, wodę i na końcu przez błędy popełniane na etapie oględzin obiektu/miejsca zdarzenia.

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Pożarowych od wielu lat inicjuje różnorodne przedsięwzięcia w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami oraz krzewienia wiedzy eksperckiej i standardów postępowania.

W roku 2017 PTEDP było organizatorem konferencji naukowej poświęconej problemom w postępowaniach prowadzonych w sprawach o pożary oraz zastosowaniu osiągnięć nauki i techniki w procesie ustalania okoliczności powstania pożaru i ujawniania sprawcy oraz dokumentowania obiektu/miejsca zdarzenia. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniach 19-20 października 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Fero Express.

Słowo wstępne wygłosił prezes PTEDP dr inż. Piotr Guzewski zwracając uwagę na potrzebę wdrożenia podstaw nauki oraz procedur postępowania w procesie badania przyczyn pożarów oraz ujawniania ich sprawców.

W konferencji udział wzięło 79 ekspertów reprezentujących środowiska biegłych sądowych, policji, straży pożarnej, towarzystw ubezpieczeniowych, ekspertów niezależnych. W sześciu sesjach referaty wygłosiło 20 zaproszonych prelegentów reprezentujących ośrodki akademickie, naukowe i badawcze oraz środowisko biegłych.

Uczestnicy krakowskiego spotkania naukowego otrzymali monografię pt. „Dochodzenia popożarowe – Nauka i technika”. Wydawnictwo, na które składają się zredagowane i zrecenzowane wystąpienia zaproszonych na konferencję prelegentów, zostało przygotowane przez 29 autorów.

Pierwszego dnia, w ramach czterech sesji, wygłoszono dwanaście bardzo ciekawych referatów. Jako pierwszy wystąpił dr Rafał Borusiewicz z Instytutu Ekspertyz Sądowych, z tematem “Rola analizy chemicznej na obecność śladów płynów łatwopalnych w dochodzeniach popożarowych“.

Kolejne referaty wygłosili: Łukasz Matyjasek (CLKP), Maria Dreger (Stowarzyzenie NIzO), dr inż. Bożena Kukfisz (SGSP), Grzegorz Kotulek (SGSP), dr hab. prof. nadzw. Ryszard Szczygieł (IBL), dr inż. Wojciech Pawłowski (CLKP), Paweł Bąkowski (biegły), dr Krzysztof Gieburowski (WSB), dr hab. inż. Renata Włodarczyk (WSPol), dr Bogdan Lach (UH SWPS), Maciej Makowski (PSE).

Drugiego dnia obrad – 20 października 2017 r. – podczas dwóch zaplanowanych sesji naukowych wygłoszono 8 referatów. Pierwszym prelegentem był dr med. Rafał Skowronek – Śląski Uniwersytet w Katowicach, który wystąpił z tematem “Lekarskie badanie ofiar pożarów i wybuchów dla potrzeb procesowych“.
Kolejne referaty tego dnia wygłosili: dr Krzysztof Gieburowski (WSB), Mirosław Kwiatkowski  (IBL), Jan Kaczmarowski (DGLP), dr inż. Piotr Guzewskidr Barbara Ościłowska (SGSP), Dariusz Baranowski (SGSP), Robert Krużewski (INOTIS).

Podczas dwudniowej konferencji naukowej wygłoszono 20 referatów, obejmujących aspekty techniczne, kryminalistyczne oraz prawne dochodzeń popożarowych.
Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnił komitet naukowy pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Brunona HOŁYSTA w składzie:

  • prof. zw. dr hab. Bogusław SYGIT – Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
  • dr n. med. Radosław JUŹWIAK – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy
  • dr inż. Piotr GUZEWSKI – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,

oraz recenzenci wydawnictwa konferencyjnego:

  • prof. zw. dr hab. Piotr MAJER – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • dr hab. Radosław KRAJEWSKI – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Podczas konferencji prowadzono sprzedaż wydawnictw książkowych, cyfrowych i filmowych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Wydawnictwa te dostępne są również w sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia www.ptedp.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zakupów.

Na zakończenie konferencji Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych przygotowało dla uczestników miłą niespodziankę w postaci dwóch zestawów wydawnictwa CNBOP-PIB w Józefowie pt. „Czerwona księga pożarów”, t.1 i t.2 oraz dwóch książek wydanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie pt. „Postępowania popożarowe”. Losowanie przeprowadził Dyrektor CNBOP-PIB dr hab. Dariusz Wróblewski w asyście prezesa PTEDP dr. inż. Piotra Guzewskiego.

Opracował:
Zbigniew Kwiatkowski
Wiceprezes ZG PTEDP

ZOBACZ TAKŻE