I Zjazd Członków PTEDP

W dniu 11-12 kwietnia 2015 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie członków oraz sympatyków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Tym razem spotkanie miało wyjątkowy charakter gdyż jego głównym celem było podsumowanie pięcioletniej działalności Towarzystwa oraz wybory nowych władz.

I Zjazd PTEDP w dniu 11 kwietnia rozpoczął się od wyboru Prezydium Zjazdu oraz przyjęcia regulaminu i porządku obrad. Następne wybrano składy Komisji Wyborczej, Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowej. Zgodnie z wolą uczestników Zjazdu wybrano procedurę wyborów jawnych do władz Towarzystwa. Sprawny przebieg I Zjazdu zapewnił kol. Tomasz Sawicki, który pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Zjazdu.

Kolejnym ważnym punktem Zjazdu było przedłożenie członkom PTEDP sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa. W tej części sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Głównego przestawił kol. Piotr Guzewski, natomiast sprawozdanie z działalności finansowej przedstawił kol. Jacek Gawroński. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej omówił kol. Marek Bukato. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami zakończona wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTEDP. W głosowaniu jawnym uczestnicy Zjazdu jednomyślnie zaakceptowali sprawozdania wyrażając tym samym swoją pozytywną ocenę działalności Zarządu Towarzystwa.

W kolejnym etapie Zjazdu uczestnicy przystąpili do składania propozycji kandydatów do władz Towarzystwa II kadencji, które następnie zostały przegłosowane. W wyniku głosowania jawnego do władz Towarzystwa na kolejną kadencję zostali wybrani koledzy:

do Zarządu Głównego PTEDP

  1. Piotr Guzewski – Prezes ZG PTEDP
  2. Robert Brzeziński – Wiceprezes ZG PTEDP
  3. Zbigniew Kwiatkowski – Wiceprezes ZG PTEDP
  4. Jacek Gawroński – Wiceprezes ZG PTEDP
  5. Grzegorz Alinowski – Sekretarz ZG PTEDP
  6. Tomasz Lewandowski – Członek ZG PTEDP

do Komisji Rewizyjnej PTEDP

  1. Marek Bukato – Przewodniczący
  2. Wojciech Bastek – Zastępca przewodniczącego
  3. Marek Poterek – Członek komisji

Tym samym zgodnie z wolą uczestników Zjazdu skład liczbowy Zarządu Głównego został powiększony o jedną osobę (z pięciu do sześciu osób), natomiast ilość członków Komisji Rewizyjnej pozostała bez zmian – trzy osoby.
Uczestniczy Zjazdu złożyli gorące podziękowania członkom władz Towarzystwa I kadencji oraz kol. Tomaszowi Sawickiemu i kol. Jackowi Wiśniewskiemu, którzy zakończyli pracę w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej.
W I Zjeździe uczestniczyło 29 członków PTEDP, w tym 27 członków zwyczajnych oraz 2 członków sympatyków.

Opracował: Piotr Guzewski/Robert Brzeziński

ZOBACZ TAKŻE