Czy ogień można poskromić?

Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód

Poznań, 02.02.2023 r. godz. 10:00

Poznań Congress Center, sala na poziomie parteru

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, ul. Głogowska 14


|REJESTRACJA|

udziału w Konferencji

Każda osoba, która poprawnie dokonała rejestracji i opłaciła swój udział w Konferencji otrzyma drogą elektroniczną wejściówkę na Targi BUDMA. Wejściówkę należy aktywować zgodnie z instrukcją MTP online, która umożliwi również zwiedzanie wszystkich ekspozycji targowych.


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 odbędzie się Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych.

Obecnie w Polsce zabezpieczenie przeciwpożarowe przyjmowanego do ubezpieczenia majątku wynika przede wszystkim z przepisów ochrony przeciwpożarowej i w znacznie mniejszym stopniu ze stosownych przez firmy ubezpieczeniowe instrumentów w postaci ulg w składkach ubezpieczeniowych. Aktualnie ulgi takie są stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe oraz stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, niezależnie od tego, czy wyżej wymienione zabezpieczenia są ponad standardowe, tzn. takie, które wykraczają poza wymogi wynikające z przepisów, czy też nie. W praktyce do rzadkich przypadków należą takie procedury zawierania umów ubezpieczeniowych, w których istotnym ich elementem jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego.

Przeprowadzanie dokładnej lustracji ubezpieczeniowej (oceny ryzyka) ma najczęściej miejsce przy ubezpieczaniu majątku o bardzo dużej wartości. Z uwagi na brak takich ocen, w chwili powstania szkody ogniowej, zachodzi konieczność przeprowadzenia przez firmę ubezpieczeniową bardzo wnikliwej analizy okoliczności zdarzenia, uwzględniającej warunki techniczno-budowlane, procesy technologiczne, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego itp. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciel nie posiada wielu istotnych informacji o ubezpieczonym, które standardowo znajdowałyby się w protokole z oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe prawidłowej likwidacji szkody pożarowej jest jednoznaczne ustalenie przyczyny powstania pożaru. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż poza inicjatorem pożaru ważna jest również ocena okoliczności towarzyszących zdarzeniu, w odniesieniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dla towarzystw ubezpieczeniowych staje się więc koniecznym ustalenie czy powstanie pożaru jest zdarzeniem losowym, czy też wynikiem nie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w stopniu, który jest określany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jako rażące niedbalstwo.

Istotną pomoc dla towarzystw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód ogniowych mogą stanowić informacje zgromadzone w aktach postępowania wyjaśniającego. Bardzo przydatna w procesie ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę jest opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, szczególnie w takich przypadkach, gdy prowadzący postępowanie wyjaśniające powołał biegłego jeszcze przed przystąpieniem do oględzin.

Zachęcam do udziału w wydarzeniu Tomasz Wiśniewski – Prezes PTEDP


Partnerami i patronami Konferencji są:

Partner strategiczny: Crawford Polska Sp. zo.o.
:
Patronat medialny: Miesięcznik Ubezpieczeniowy
:
Patronat naukowy: prof. Katarzyna Malinowska Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
prof. Jacek Lisowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr inż. Piotr Guzewski Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
:  st. bryg. dr inż. Paweł Janik Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
   

Program Konferencji:

Czy ogień można poskromić?

Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji
 10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji – Organizatorzy
Panel I

ZMNIEJSZ RYZYKO – POLISA NA MIARĘ SZYTA

Moderator panelu: prof. Katarzyna Malinowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Forma panelu: Dyskusja, aktywny udział uczestników Konferencji
10:10 – 10:30 Wprowadzenia do tematu ryzyka w przedsiębiorstwie Leszek Golachowski RISKONET
10:30 – 11:20 Dyskusja, w której udział wezmą:
Inżynierowie ryzyk w przedsiębiorstwach Leszek Golachowski 

Ania Polak

RISKONET
Przedstawiciel zakładu ubezpieczeniowego zajmujący się ubezpieczeniami majątkowymi – budynki i budowle.
Przedstawiciel zakładu ubezpieczeniowego zajmujący się ubezpieczeniami majątkowymi – maszyny i urządzenia.
11:20 – 11:35 Przerwa kawowa
Panel II

OGIEŃ CZY POŻAR ? – ANALIZA ZDARZENIA

Moderator panelu: Tomasz Wiśniewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
Forma panelu: Wykład
11:35 – 12:00 Analiza formalizacji procesu inwestycyjnego lub obiektu budowlanego zdarzenia pożarowego jako element materiału dowodowego. mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant, członek PTEDP
12:00 – 12:30 Poprawny zakres analizy zawarty w pytaniach o pożar. Wizualizacja i prowadzenie eksperymentów popożarowych jako element niezbędny w procesie dowodowym. dr inż. Michał Malendowski – Politechnika Poznańska

mgr inż. Tomasz Daszkiewicz – Politechnika Poznańska, członek PTEDP

dr inż. Patryk Bielecki – Poznański Park Technologiczny

12:30 – 13:00 Dokumentacja operacyjna Straży Pożarnej sporządzana po działaniu ratowniczym – znaczenie dokumentacji sporządzanej po działaniach ratowniczych wszczynanych w celu ugaszenia pożaru. mgr inż. Przemysław Berus – członek PTEDP, biegły sądowy
13:00 – 13:10 Pytania, dyskusja
13:10 – 13:30 Przerwa kawowa
Panel III

SZKODA CZY ZDARZENIE ? – LIKWIDACJA SZKÓD POŻAROWYCH – Case Study

Moderator panelu: Artur Oniszk oraz Damian KoszykowskiCrawford Polska Sp. z o.o.
Forma panelu: Wykład z elementami warsztatu
13:30 – 14:45 Przykłady szkód pożarowych. Wnioski do wykorzystania przez przedsiębiorców i służby zajmujące się bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach – najczęściej popełniane błędy. Likwidatorzy szkód, biegli z zakresu pożarnictwa
14-45 – 14:55 Pytania, dyskusja
15:00 Zakończenie konferencji – Organizatorzy

UWAGA

Szanowni Państwo pracujemy nad szczegółami naszej konferencji. Prosimy śledzić informacje, które będą regularnie aktualizowane na stronie Polskiego Towarzystwa Dochodzeń Popożarowych.

Można obserwować wydarzenie na LinkedIn

 

ZOBACZ TAKŻE