W dniach 3-4 lutego 2023 r. w Krajkowie (woj. wielkopolskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych – FIW26/2023. Tematem przewodnim Warsztatów były: Zasady prawidłowej analizy postępowań w sprawach o pożary. W szkoleniu uczestniczyło 26 uczestników. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Warsztaty łączyły się z wydarzeniem konferencyjnym, które odbyło się w dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 pt.: Czy ogień można poskromić? | Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód.

Dzień I Warsztatów, 3 luty 2023 r. 

PRACA Z AKTAMI, FORMUŁOWANIE TEZ GŁÓWNYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O POŻARY

Zajęcia praktyczne wraz z przekazem cennej wiedzy w zakresie: Formułowanie tez do opinii specjalistycznych, poprawność językowa terminologii stosowanej w dokumentacji postępowania, przeprowadziła prof. Halina Zgółkowa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład dotyczący Metodyki opiniowania ekspertów w szkodach pożarowych zaprezentowany przez prof. Jacka Lisowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który dokonał również diagnozy stanu rynku ekspertyz PTEDP na uczestnikach Warsztatów. Wyniki diagnozy zostaną przedstawione w publikacji pokonferencyjnej.

PRACA BIEGŁEGO / EKSPERTA Z DOKUMNATCJĄ POSTĘPOWANIA – OPRACOWYWANIE OPINII SPCJALSITYCZNYCH

Grono członków PTEDP w osobach: mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Przemysław Berus, mgr Rajmund Dargas poprowadzili wykład na temat: Analiza dokumentacji postępowania mającego na celu wskazanie przyczyny powstania pożaru wybranego obiektu. Opracowywanie tez głównych do opinii biegłego, konstrukcja opinii specjalistycznej. Temat bardzo trudny lecz niezwykle potrzeby z uwagi na coraz częstsze podejmowanie problemu przez organy i instytucje zlecające opiniowanie w zakresie oceny działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzący ten panel warsztatu wykonali również ćwiczenie praktyczne w zakresie: aplikacyjnego procedowania w kontekście ustalenia przyczyny powstania pożaru wybranego zdarzenia.

Pozostając przy tym samym studium przypadku przedstawiona został proces likwidacji szkody przedmiotowego pożaru, który zaprezentował mgr Bartosz Sadkowski z Crawford Polska Sp. z o.o. a następnie mgr Ewa Czapiewska-Siekierka – ekspert z zakresu finansów w Crawford Polska zaprezentowała: postępowanie likwidatora w zakresie polisy BI (business interruption).

DZIEŃ II Warsztatów, 4 luty 2023 r.

RZETELNOŚĆ W PRACY BIEGŁYCH / EKSPERTÓW DZIEDZINOWYCH, A SKUTEK PRAWNY SPORZĄDZANYCH EKSPERTYZ

Warsztat pt.: Studium przypadku z zakresu prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowania miejsca oględzin. Omówienie na wybranym przykładzie skutków prawnych mogących wystąpić w przypadku zaniechania, nieuwzględnienia bądź niewłaściwej interpretacji zebranych materiałów dowodowych”, poprowadzili: mgr Tomasz Lewandowski oraz mgr. Marek Koszela z PTEDP.

ZNACZENIE ORAZ INTERPRETACJA POJĘĆ WYKOZRYSTYWANYCH W PROCESACH KARNYCH

Wykład pt.: Interpretacja prawno-karna oraz znaczenie pojęć: pożar, bezpośredniość zagrożenia, mienie znacznych oraz wielkich rozmiarów, pożar ugaszony w zarodku, poprowadził mgr inż. Tomasz Wiśniewski – PTEDP.

Następnie mgr inż. Przemysław Berus przedstawił Organizację działania ratowniczego oraz poprawność dokumentowania akcji oraz działań ratowniczych organizowanych przez JOP. Wykorzystanie dokumentacji działań ratowniczych w kontekście ustalania przyczyn powstawania pożarów”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymali zaświadczenia uczestnictwa, które wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Opracował: Marek Koszela – Sekretarz PTEDP

W dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 odbyła się Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód.

Konferencja została poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych. Jest to kolejna inicjatywa, którą Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Pożarowych inicjuje w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami oraz krzewieniem wiedzy eksperckiej i standaryzacją postępowania w sprawie o pożar.

Obecnie w Polsce zabezpieczenie przeciwpożarowe przyjmowanego do ubezpieczenia majątku wynika przede wszystkim z przepisów ochrony przeciwpożarowej i w znacznie mniejszym stopniu ze stosownych przez firmy ubezpieczeniowe instrumentów w postaci ulg w składkach ubezpieczeniowych. Aktualnie ulgi takie są stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe oraz stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, niezależnie od tego, czy wyżej wymienione zabezpieczenia są ponad standardowe, tzn. takie, które wykraczają poza wymogi wynikające z przepisów, czy też nie. W praktyce do rzadkich przypadków należą takie procedury zawierania umów ubezpieczeniowych, w których istotnym ich elementem jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego.

Przeprowadzanie dokładnej lustracji ubezpieczeniowej (oceny ryzyka) ma najczęściej miejsce przy ubezpieczaniu majątku o bardzo dużej wartości. Z uwagi na brak takich ocen, w chwili powstania szkody ogniowej, zachodzi konieczność przeprowadzenia przez firmę ubezpieczeniową bardzo wnikliwej analizy okoliczności zdarzenia, uwzględniającej warunki techniczno-budowlane, procesy technologiczne, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego, itp. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciel nie posiada wielu istotnych informacji o ubezpieczonym, które standardowo znajdowałyby się w protokole z oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe prawidłowej likwidacji szkody pożarowej jest jednoznaczne ustalenie przyczyny powstania pożaru. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż poza inicjatorem pożaru ważna jest również ocena okoliczności towarzyszących zdarzeniu, w odniesieniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dla towarzystw ubezpieczeniowych staje się więc koniecznym ustalenie czy powstanie pożaru jest zdarzeniem losowym, czy też wynikiem nie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w stopniu, który jest określany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jako rażące niedbalstwo.

Istotną pomoc dla towarzystw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód ogniowych mogą stanowić informacje zgromadzone w aktach postępowania wyjaśniającego. Bardzo przydatna w procesie ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę jest opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, szczególnie w takich przypadkach, gdy prowadzący postępowanie wyjaśniające powołał biegłego jeszcze przed przystąpieniem do oględzin.

W konferencji udział wzięło 78 uczestników: w tym ekspertów reprezentujących środowiska biegłych sądowych, jednostek ochrony przeciwpożarowej, towarzystw ubezpieczeniowych oraz ekspertów niezależnych.

Słowo wstępne wygłosił prezes PTEDP kol. Tomasz Wiśniewski, jednocześnie dziękując partnerowi strategicznemu Konferencji spółce Crawford Polska, prelegentom oraz uczestnikom. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Miesięcznik Ubezpieczeniowy.

Moderatorem Panelu I była mec. Anna Tarasiuk z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat panelu to: ZMNIEJSZ RYZYKO – POLISA NA MIARĘ SZYTA. Pierwszą część panelu stanowił wykład pt. Wprowadzenia do tematu ryzyka w przedsiębiorstwie” wygłoszony przez Leszka Golachowskiego reprezentującego spółkę Riskonet. Druga część panelu przebiegała w formie dyskusji, w której udział wzięli: mec. Anna Tarasiuk, Leszek Golachowski, Anna Polak, Tomasz Wiśniewski oraz uczestnicy Konferencji.

Moderatorem Panelu II był kol. Tomasz Wiśniewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Pierwszy wykład panelu pt.: ,Analiza formalizacji procesu inwestycyjnego lub obiektu budowlanego zdarzenia pożarowego jako element materiału dowodowego, poprowadził mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant branży energetycznej, członek PTEDP.

Drugi wykład pt.: Poprawny zakres analizy zawarty w pytaniach o pożar. Wizualizacja i prowadzenie eksperymentów popożarowych jako element niezbędny w procesie dowodowym, poprowadził dr inż. Michał Malendowski z Politechniki Poznańskiej.

Trzeci wykład pt.: Dokumentacja operacyjna Straży Pożarnej sporządzana po działaniu ratowniczym – znaczenie dokumentacji sporządzanej po działaniach ratowniczych wszczynanych w celu ugaszenia pożaru, poprowadził bryg. mgr inż. Przemysław Berus z Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i jednocześnie członek PTEDP oraz biegły sądowy.

Moderatorem Panelu III byli: Artur Oniszk oraz Damian Koszykowski – Crawford Polska Sp. z o.o., którzy poprowadzili wykład z elementami warsztatu pt.: Przykłady szkód pożarowych. Wnioski do wykorzystania przez przedsiębiorców i służby zajmujące się bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach – najczęściej popełniane błędy.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnił komitet naukowy w składzie:

 • prof. Katarzyna Malinowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • prof. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • dr inż. Piotr Guzewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas konferencji prowadzono sprzedaż wydawnictw książkowych, cyfrowych i filmowych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Wydawnictwa te dostępne są również w sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia: www.ptedp.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zakupów.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad wydawnictwem pokonferencyjnym. O pojawieniu się publikacji poinformujemy.

Opracował: Marek Koszela – Sekretarz PTEDP

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy do udziału w Warsztatach FIW-26/2023

Zasady prawidłowej analizy postępowań w sprawach o pożary

w dniach 2 luty oraz 3-4 luty 2023 r.

Warsztaty łączą się z wydarzeniem konferencyjnym, które odbywa się w dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji i Warsztatach mogą dokonać wyboru uczestniczenia w wybranym wydarzeniu lub wybrać oba do czego szczerze zachęcamy.


Warsztaty odbędą się w Karczmie Podkowa Leśna w Krajkowie /k. Mosiny. Odległość od Poznania około 30 km.

Organizatorzy Warsztatów umożliwili zainteresowanym dokonania rezerwacji noclegów od 2/3 oraz 3/4 lutego 2023 r.

Kliknij poniżej REJESTRACJA 

udziału w wydarzeniach

|REJESTRACJA|

udziału w KONFERENCJI

w dniu 2 luty 2023 r.

|REJESTRACJA|

udziału w WARSZTATACH

w dniu 3 i 4 luty 2023 r.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wraz z noclegami z 03/04.02.2023 r.* wynosi:

 • 700,00 zł dla członków PTEDP mających uregulowane składki członkowskie;
 • 1000,00 zł dla osób niezrzeszonych w PTEDP;

Płatność –  przelew na konto Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8

Nr konta: 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990

*) Istnieje możliwość zakwaterowania z 02/03.02.2023 r. – warunki zakwaterowania uczestnicy uzgadniają indywidualnie z Hotelem


Program Warsztatów FIW-26/2023

DZIEŃ I – 2 luty 2023 r. 
|
Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód. Konferencja poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych.
|
DZIEŃ II – 3 luty 2023 r.
|
Panel I
PRACA Z AKTAMI, FORMUŁOWANIE TEZ GŁÓWNYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O POŻARY
Moderator panelu:
Forma panelu: Warsztat
1. Formułowanie tez do opinii specjalistycznych, poprawność językowa terminologii stosowanej w dokumentacji postepowania, prof. Halina Zgółkowa – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Metodyka opiniowania ekspertów w szkodach pożarowych prof. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3. Analiza dokumentacji postępowań sądowych, istota prawna dokumentacji stanowiącej załącznik do akt postępowania. mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant
Panel II
PRACA BIEGŁEGO / EKSPERTA Z DOKUMNATCJĄ POSTĘPOWANIA – OPRACOWYWANIE OPINII SPCJALSITYCZNYCH
Moderator panelu:
mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Robert Brzeziński, mgr inż. Przemysław Berus
Forma panelu: Warsztat oparty o jedno zdarzenie pożarowe
1. Analiza dokumentacji postępowania mającego na celu wskazanie przyczyny powstania pożaru wybranego obiektu. Opracowywanie tez głównych do opinii biegłego, konstrukcja opinii specjalistycznej. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Przemysław Berus, mgr Rajmund Dargas – PTEDP
2. Analiza dokumentacji postępowania w zakresie polisy BI (business interruption). mgr Ewa Czapiewska-Siekierka – ekspert z zakresu finansów, Crawford Polska
3. Omówienie wykonania aplikacyjnego procedowania w kontekście ustalenia przyczyny powstania pożaru wybranego zdarzenia. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Przemysław Berus, mgr Rajmund Dargas – PTEDP
Panel III
RZETELNOŚĆ W PRACY BIEGŁYCH / EKSPERTÓW DZIEDZINOWYCH A SKUTEK PRAWNY SPORZĄDZANYCH EKSPERTYZ
Moderator panelu:
mgr Tomasz Lewandowski
Forma panelu: Studium przypadku
1. Studium przypadku z zakresu prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowania miejsca oględzin. Omówienie na wybranym przykładzie skutków prawnych mogących wystąpić w przypadku zaniechania, nieuwzględnienia bądź niewłaściwej interpretacji zebranych materiałów dowodowych. mgr Tomasz Lewandowski – PTEDP
|
DZIEŃ III – 4 luty 2023 r.
|
Panel I
ZNACZENIE ORAZ INTERPRETACJA POJĘĆ WYKOZRYSTYWANYCH W PROCESACH KARNYCH
Moderator panelu:
mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Forma panelu: Warsztat
1. Interpretacja prawno-karna oraz znaczenie pojęć: pożar, bezpośredniość zagrożenia, mienie znacznych oraz wielkich rozmiarów, pożar ugaszony w zarodku.
2. Organizacja działania ratowniczego oraz poprawność dokumentowania akcji oraz działań ratowniczych organizowanych przez JOP. Wykorzystanie dokumentacji działań ratowniczych w kontekście ustalania przyczyn powstawania pożarów. mgr inż. Przemysław Berus – PTEDP
Panel II
OKOLICZNOŚCI USTALANIA PRZYCZY POWSTAWANIA POŻARÓW – WYBRANE PRZYKŁADY
Moderator panelu:
mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Forma panelu: Studium przypadku
1. Studium przypadków. Przykłady analiz pożarów z postępowań szkodowych. Członkowie PTEDP
2. Podsumowanie Warsztatów Organizatorzy

Sprawy organizacyjne:

 1. W sprawach organizacji Warsztatów:
  • Tomasz Wiśniewski – 601 939 974, firemaninvestigator@gmail.com
  • Przemysław Berus – 512 436 940, berusp@onet.pl
 2. W sprawach rozliczeń i płatności:
  • Rober Brzeziński – 601 555 351, biuro@ptedp.pl

UWAGA – organizatorzy Warsztatów zastrzegają prawo do zmian w programie oraz informują, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w dniach 3 i 4 luty 2023 r mają członkowie PTEDP.

Czy ogień można poskromić?

Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód

Poznań, 02.02.2023 r. godz. 10:00

Poznań Congress Center, sala na poziomie parteru

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, ul. Głogowska 14


|REJESTRACJA|

udziału w Konferencji

Każda osoba, która poprawnie dokonała rejestracji i opłaciła swój udział w Konferencji otrzyma drogą elektroniczną wejściówkę na Targi BUDMA. Wejściówkę należy aktywować zgodnie z instrukcją MTP online, która umożliwi również zwiedzanie wszystkich ekspozycji targowych.


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 odbędzie się Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych.

Zachęcam do udziału w wydarzeniu Tomasz Wiśniewski – Prezes PTEDP


Partnerami i patronami Konferencji są:

Partner strategiczny: Crawford Polska Sp. zo.o.
:
Patronat medialny: Miesięcznik Ubezpieczeniowy
:
Patronat naukowy: prof. Katarzyna Malinowska Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
prof. Jacek Lisowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr inż. Piotr Guzewski Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
:  st. bryg. dr inż. Paweł Janik Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
   

Program Konferencji:

Czy ogień można poskromić?

Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji
 10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji – Organizatorzy
Panel I

ZMNIEJSZ RYZYKO – POLISA NA MIARĘ SZYTA

Moderator panelu: prof. Katarzyna Malinowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Forma panelu: Dyskusja, aktywny udział uczestników Konferencji
10:10 – 10:30 Wprowadzenia do tematu ryzyka w przedsiębiorstwie Leszek Golachowski RISKONET
10:30 – 11:20 Dyskusja, w której udział wezmą:
Inżynierowie ryzyk w przedsiębiorstwach Leszek Golachowski 

Ania Polak

RISKONET
Przedstawiciel zakładu ubezpieczeniowego zajmujący się ubezpieczeniami majątkowymi – budynki i budowle.
Przedstawiciel zakładu ubezpieczeniowego zajmujący się ubezpieczeniami majątkowymi – maszyny i urządzenia.
11:20 – 11:35 Przerwa kawowa
Panel II

OGIEŃ CZY POŻAR ? – ANALIZA ZDARZENIA

Moderator panelu: Tomasz Wiśniewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
Forma panelu: Wykład
11:35 – 12:00 Analiza formalizacji procesu inwestycyjnego lub obiektu budowlanego zdarzenia pożarowego jako element materiału dowodowego. mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant, członek PTEDP
12:00 – 12:30 Poprawny zakres analizy zawarty w pytaniach o pożar. Wizualizacja i prowadzenie eksperymentów popożarowych jako element niezbędny w procesie dowodowym. dr inż. Michał Malendowski – Politechnika Poznańska

mgr inż. Tomasz Daszkiewicz – Politechnika Poznańska, członek PTEDP

dr inż. Patryk Bielecki – Poznański Park Technologiczny

12:30 – 13:00 Dokumentacja operacyjna Straży Pożarnej sporządzana po działaniu ratowniczym – znaczenie dokumentacji sporządzanej po działaniach ratowniczych wszczynanych w celu ugaszenia pożaru. mgr inż. Przemysław Berus – członek PTEDP, biegły sądowy
13:00 – 13:10 Pytania, dyskusja
13:10 – 13:30 Przerwa kawowa
Panel III

SZKODA CZY ZDARZENIE ? – LIKWIDACJA SZKÓD POŻAROWYCH – Case Study

Moderator panelu: Artur Oniszk oraz Damian KoszykowskiCrawford Polska Sp. z o.o.
Forma panelu: Wykład z elementami warsztatu
13:30 – 14:45 Przykłady szkód pożarowych. Wnioski do wykorzystania przez przedsiębiorców i służby zajmujące się bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach – najczęściej popełniane błędy. Likwidatorzy szkód, biegli z zakresu pożarnictwa
14-45 – 14:55 Pytania, dyskusja
15:00 Zakończenie konferencji – Organizatorzy

UWAGA

Szanowni Państwo pracujemy nad szczegółami naszej konferencji. Prosimy śledzić informacje, które będą regularnie aktualizowane na stronie Polskiego Towarzystwa Dochodzeń Popożarowych.

Można obserwować wydarzenie na LinkedIn

 

W dniach 20 – 22 października 2022 r. w miejscowości Kalsk (woj. lubuskie) odbyły się jesienne warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW-25. Tematami przewodnimi były: Przyczyny pożarów pojazdów – w tym o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Przyczyny pożarów paneli i instalacji fotowoltaicznych.


Partnerami Warsztatów byli:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim Crawford Polska Sp. zo.o.

Pierwszy dzień warsztatów odbył się w Szkole Pożarniczej LSTE w Eisenhüttenstadt (Niemcy) Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz.

Uczestników warsztatów przywitał szef placówki szkoleniowej Leiter der LSTE Heinz Rudolph a następnie pracownicy dydaktyczni przeprowadzili prezentacje w zakresie pojazdów z napędami elektrycznymi. Wykład wzbogacił przedstawiciel DEKRA Automobil GmbH, który przeprowadził prezentację w formie otwartej dyskusji online. Wizyta w LSTE w Eisenhüttenstadt była również okazją do zapoznania się z obiektami szkoleniowymi z zakresu pożarów wewnętrznych.

Drugi dzień warsztatów był poświęcony w całości pojazdom elektrycznym o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji studium przypadków, które przedstawili członkowie PTEDP: Tomasz Lewandowski, Tomasz Wiśniewski i Przemysław Berus. W drugiej części dnia wykłady przeprowadzili zaproszeni goście: Grzegorz Grabas z Tesla Polska, Jakub Matacki z VOLVO Polska, Grzegorz Sarnowski Ekspert Techniczny z PEUGEOT Zielona Góra, którzy dodatkowo zaprezentowali produkty tych marek z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję praktycznej obserwacji przebiegu pożaru baterii seryjnie montowanej w miejskiej hulajnodze. Prezentację oraz wykład przedstawił Maksymilian Koperski. Warsztaty nie mogły odbyć się również bez akcentu naukowego, który został przedstawiony przez st. kpt. Krzysztofa Jankowskiego pracownika KW PSP w Gorzowie Wlkp. W zakresie współczesnych metod pomiaru temperatur. Na koniec bardzo intensywnego dnia Sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie Paweł Jurewicz zaprezentował praktyczne podejście do kwalifikacji zdarzeń w postaci pożaru wynikających z przesłanek Kodeksu Karnego, Wykroczeń oraz innych przepisów prawa.

Trzeci dzień warsztatów został poświęcony na analizę zdarzeń pożarowych oraz ich przyczyn w instalacjach fotowoltaicznych. Niezwykle bogatą wiedzę i doświadczenie poparte praktyką zaprezentował Przemysław Depta Prezes OZEnergia Odnawialne Źródła Energii Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Studium przypadków wraz z wynikami własnych badań pożarów w instalacjach PV zaprezentowali członkowie PTEDP Sebastian Adamas i Roman Artyński.


Należy w tym miejscu podkreślić, że fotowoltaika, zarówno na świecie jak i w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Biorąc pod uwagę zalety systemu, wcale nie dziwi popularność instalacji. Z roku na rok przybywa osób prywatnych i firm zainteresowanych montażem. Powstają również farmy fotowoltaiczne, które już teraz stanowią bardzo istotny składnik systemu energetycznego wielu państw. Fotowoltaika jest dość młodą gałęzią energetyki, dlatego jeszcze nie mówi się szeroko o recyklingu modułów. Jednak prędzej czy później będzie to konieczność. Będzie to również miało spory udział w podejściu systemowym w zakresie ochrony środowiska. Na chwile obecną w Polsce odzyskuje się szkło, aluminium oraz wafle krzemowe. Następnie materiały z recyklingu paneli są wykorzystywane w budownictwie. Nie wykorzystuje się wafli krzemowych do budowy nowych ogniw. Wraz z rozwojem technologii przetwarzania, poziom ponownego i jeszcze bardziej wydajnego wykorzystania materiałów PV będzie rósł.

Ustalenie przyczyny pożaru oraz wskazanie ewentualnego elementu zabezpieczenia czy wskazanie błędu montażowego, daje podstawę np. dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym została zawarta polisa budynku na zastosowanie regresu tj. żądania od producenta elementu, wykonawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Aby udowodnić winę urządzenia lub błąd monterski, potrzeba zebrać dostatecznie dużo materiału dowodowego, który może służyć do ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie pożaru, a nawet posłużyć w postepowaniu karnym oraz cywilnym. Ekspert dokonujący oględzin instalacji PV powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu elektryki.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji PV, zależy w głównej mierze od firmy montującej instalację, dlatego tak ważne jest ciągłe szkolenie pracowników pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Istotne jest równie dbanie o wysoko wyspecjalizowaną kadrę ekspercką w zakresie likwidacji szkód. Tylko właściwy poziom merytoryczny ekspertów pozwala wskazać wiodącego na rynku likwidacji szkód podmiotu pierwszego wyboru. Dlatego partnerem warsztatów został Crawford Polska Sp. z o.o. jako jeden z liderów rynku likwidacji szkód.


Podziękowania

Organizatorzy warsztatów FIW-25/2022 składają serdecznie podziękowania Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawicielom firm, które zaprezentowały się podczas wykładów i pokazów. Wszystkim ekspertom i prelegentom za wkład merytoryczny.

Zarząd Główny PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Tomaszowi Lewandowskiemu i Mariuszowi Wójcikowi za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Tomasz Wiśniewski | Foto: archiwum PTEDP

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wraz z członkami wziął udział w 17 Edycji Kongresu Pożarnictwa 2022 FIRE SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowym w Warszawie, którego również był Patronem Honorowym. FIRE SECURITY EXPO to jednego z najbardziej znanych wydarzeń branży ochrony przeciwpożarowej, poruszające kwestie dobrych praktyk projektowych, instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie zabezpieczeń technicznych obiektów oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i ich użytkowników.

Była to również doskonała okazja na wiele merytorycznych spotkań z partnerami i współpracownikami w tym m.in.: Crawford Polska Sp. z o. o., którą reprezentował Country Manager Marcin Janicki oraz X-Ray Consulting, który reprezentowała Prezes Zarządu Magda Grądzielewska. Spotkanie było również okazją do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy PTEDP a X-Ray Consulting.

Szczególne podziękowania PTEDP składa na ręce Pani Ewy Dziatkowskiej z firmy DND PROJECT za zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z satysfakcją informuje, że Stowarzyszenie przyjęło zaproszenie objęcia PATRONATEM HONOROWYM 17 Edycji Kongresu Pożarnictwa 2022 FIRE  SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowym w Warszawie – jednego z najbardziej znanych wydarzeń branży ochrony przeciwpożarowej, poruszającego kwestie dobrych praktyk projektowych, instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie zabezpieczeń technicznych obiektów oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i ich użytkowników.

Kongres odbywa się corocznie pod Patronatem Merytorycznym i zarazem współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju w zakresie budownictwa, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przyciąga uwagę blisko 1000 uczestników, inwestorów, integratorów systemów, projektantów, wykonawców, ekspertów a także osobistości środowisk branżowych, świata nauki i prawodawstwa mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w gospodarce oraz liczne grono specjalistów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, ponieważ objęcie wydarzenia przez PTEDP Honorowym Patronatem umożliwia aktywne uczestniczenie członków w Kongresie.

Pozostałe szczegóły dostępne pod adresem: FIRE SECURITY EXPO

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z satysfakcją informuje, że Stowarzyszenie przyjęło zaproszenie Międzynarodowych Targów Poznańskich do objęcia Patronatem Honorowym Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w wydarzeniu targowym.

Szczegóły: https://targisawo.pl/pl/#