Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z satysfakcją informuje, że Stowarzyszenie przyjęło zaproszenie Międzynarodowych Targów Poznańskich do objęcia Patronatem Honorowym Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w wydarzeniu targowym.

Szczegóły: https://targisawo.pl/pl/#

W dniach 28 -29 maja 2022 r. w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW-24 związanych z szeroko pojętym rolnictwem pt.: Pożary w rolnictwie. Analiza techniczna pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji rolniczych. Pożary maszyn rolniczych – studium przypadków.

W pierwszym dniu warsztatów dzięki uprzejmości Pana Jana Mac – Właściciela Firmy PPHU AGROMARKET Sp. z o.o. w Wiewiecku oraz zaangażowaniu kolegów Romana Artyńskiego i Marka Bukato organizatorów zajęć terenowych zapoznano uczestników warsztatów z nowoczesnymi maszynami i pojazdami amerykańskiej firmy CASE, które zostały udostępnione w firmie AGROMARKET. Wykład wygłosił Pan Piotr Mac, który był wspierany przez pracowników serwisu. Przedstawiono i praktycznie wskazano potencjalne miejsca źródeł pożarów w maszynach rolniczych,  skomplikowaną elektronikę nowoczesnych pojazdów i maszyn oraz omówiono i przedstawiono zagrożenia od strony układów wspomagania i recyrkulacji spalin w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych stosowanych zarówno w ciągnikach rolniczych jak też samobieżnych pojazdach rolniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że specjalnie dla uczestników warsztatów maszyny i pojazdy rolnicze zgromadzono w hali serwisowej i specjalnie przygotowano pod tematykę warsztatów.

Następnie z Panem Janem Mac udaliśmy się do gospodarstwa rolnego AGROMARKET, gdzie zlokalizowana była biogazownia o mocy 1,4 MW. Gospodarzem miejsca był Pan Marcin Szcześniak, który przedstawił proces wytwarzania energii oraz problemy i zagrożenia pożarowe z tym związane.

Wysoki profesjonalizm prowadzących zajęcia terenowe pobudził uczestników do wielu pytań i dyskusji merytorycznej w powyższych tematach.

W drugim dniu warsztatów w sali konferencyjnej Pensjonatu Ani odbyły się zajęcia stacjonarne – studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów: Aleksandra Demczuka, Romana Artyńskiego, Tomasza Lewandowskiego, Piotra Pszenicznego, Marka Bukato, Rajmunda Dargas.

W tej części zajęć uczestniczyła firma detektywistyczna X-RAY CONSULTING, którą reprezentowała Prezes Zarządu Pani Magda Grądzielewska. Przedstawiciele firmy przedstawili profil swojej działalności i obszar problematyki, w których rozwiązaniu mogą pomóc rzetelne i szczegółowe opinie oraz wiedza specjalna biegłych.

Na zakończenie warsztatów kol. Jacek Jagodzki – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych podsumował warsztaty i wraz kolegami Romanem Artyńskim i Markiem Bukato wręczył zaświadczenia uczestnikom.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-24/2022 składają serdecznie podziękowania Firmie PPHU AGROMARKET Sp. z o.o. w Wiewiecku oraz Pensjonatowi Ani, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

Zarząd Główny PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Romanowi Artyńskiemi i Markowi Bukato za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Jacek Jagodzki | Foto: archiwum PTEDP

Życzenia Wielkanocne 2022

Informacja o śmierci kolegi Wojciecha Bastka

Z głębokim żalem informujemy, iż zmarł nasz kolega Wojciech Bastek – wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 27 stycznia 2022 r. o godzinie 11.00 w kościele Najświętszej Marii Panny Saletyńskiej w Olsztynie przy ul. Morskiej 29, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku – cmentarz komunalny w Dywitach.

Kondolencje Rodzinie i najbliższym składa Zarząd Główny PTEDP wraz z Komisją Rewizyjną i członkami Stowarzyszenia.

Warsztaty FIW-23/2021 | Zakres badań kryminalistycznych oraz toksykologicznych. Metodyka oględzin miejsc z ofiarami pożarów. Ofiary śmiertelne w pożarach studium przypadków

W dniu 25 września br. w Poznaniu (woj. wielkopolskie) odbyły się drugie w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń po pożarowych – FIW-23/2021. Warsztaty odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych – współorganizator warsztatów oraz dr hab. n. med. Czesław Żaba – współorganizator i gospodarz warsztatów.

Następnym punktem warsztatów był wykład dr hab. n. med. Czesława Żaby, Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Poznaniu pt.: Zakres działalności Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Opiniowanie w sprawach medyczno – sądowych.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład kol. Tomasza Wiśniewskiego pt.: Człowiek ofiarą pożaru.

Następnym punktem warsztatów był wykład dr n. med. Jarosława Tobolskiego pt.: Toksykologia w badaniach ofiar pożarów.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład kol. Przemysława Berusa pt.: Oględziny zwłok w miejscu zdarzenia przez technika Policji z włączeniem strażaków biorących udział w akcji gaśniczej dobranych do powyższych czynności (jako negatywny przykład nadużycia uprawnień przez Policję).

Następnym punktem szkolenia była prezentacja przedstawiona przez kom. Krzysztofa Berg z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt.: Metodyka oględzin miejsc z ofiarami pożarów.

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń po pożarowych z ofiarami śmiertelnymi, prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Adamas, Tomasz Wiśniewski, Przemysław Berus).

Następnie kol. Tomasz Wiśniewski wraz z dr hab. n. med. Czesławem Żabą zaprezentowali wykład pt.: Zatrucia śmiertelne tlenkiem węgla.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
ZG PTEDP składa serdecznie podziękowania dla kierownictwa Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Marek Koszela

Warsztaty FIW-22/2021 | Dochodzenia popożarowe – problematyka w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstawania pożarów oraz wybuchów. Profilaktyka pożarowo-wybuchowa w kopalni węgla kamiennego na przykładzie  obiektów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK “Borynia-Zofiówka”

W dniach 3-4 września br. w Żorach (woj. śląskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW22/2021. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Radosław Wójcik – główny organizator spotkania.

Następnym punktem warsztatów była tematyka organizacji działań ratowniczych realizowanych po wybuchach gazu w budynkach mieszkalnych oraz współpraca podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym w aspekcie prowadzenia czynności procesowych mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn powstania zdarzeń. Studium przypadku z omawianego zakresu przedstawili dowódca JRG w Jastrzębiu Zdrój st.kpt. Piotr Markiewicz wraz ze swoim zastępcą kpt. Pawłem Krótkim.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład na temat właściwości użytkowych, a także zagrożeń pożarowych i wybuchowych ze strony paliw kopalnych. Omawiany blok tematyczny zaprezentował biegły sądowy w zakresie analiz techniczno-prawnych mgr inż. Jan Miodek.

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Wiśniewski, Tomasz Lewandowski, Rajmund Dargas, Radosław Wójcik, Marek Poterek).

Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja możliwości przywracania funkcjonalności obiektów i pomieszczeń po pożarach – prezentacja firmy 3N Solutions przeprowadzona przez Pana Macieja Pawłowskiego.

Następnie punktem szkolenia była prezentacja możliwości czyszczenia i przywracania funkcjonalności pomieszczeń i hal przemysłowych w tym stref zagrożonych wybuchem – prezentacja firmy Kwadra System przeprowadzona przez Panią Katarzynę Celmer-Ratajczyk.

Następnie temat związany z zagrożeniami pożarowymi ze strony materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych zaprezentował przedstawiciel firmy EOD TECH Pan Tomasz Goleniowski.

Wartością dodaną warsztatów była możliwość zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy oraz zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji uczestnicy warsztatów mieli możliwość wejścia na teren kopalni, zjazdu pod powierzchnię i naocznej weryfikacji charakteru rzemiosła górniczego, bezpośrednio z miejsca wydobycia surowca.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-22/2021 składają serdecznie podziękowania Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Radosławowi Wójcik oraz kol. Przemysławowi Berus za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Przemysław Berus, Marek Koszela | Foto: Archiwum PTEDP

Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2021

II Zjazd Zwyczajny Członków PTEDP

W dniu 12 września 2020 roku w miejscowości Kolesin woj. lubuskie odbył się II Zjazd Zwyczajny członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, którego głównym celem było podsumowanie pięcioletniej działalności Towarzystwa oraz wybory nowych władz.

II Zjazd PTEDP rozpoczął się od wyboru Prezydium Zjazdu oraz przyjęcia regulaminu i porządku obrad. Następne wybrano składy Komisji Wyborczej, Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowej. Zgodnie z wolą uczestników Zjazdu wybrano procedurę wyborów jawnych do władz Towarzystwa. Sprawny przebieg II Zjazdu zapewnił kol. Mariusz Wójcik, który pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Zjazdu.

Kolejnym ważnym punktem Zjazdu było przedłożenie członkom PTEDP sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa. W tej części sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu przedstawił kol. Piotr Guzewski, natomiast sprawozdanie z działalności finansowej przedstawił kol. Robert Brzeziński. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej omówił kol. Marek Bukato. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami zakończona wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTEDP.
W głosowaniu jawnym uczestnicy Zjazdu zaakceptowali sprawozdania, wyrażając tym samym swoją pozytywną ocenę działalności Zarządu Towarzystwa.

W kolejnym etapie Zjazdu uczestnicy przystąpili do składania propozycji kandydatów do władz Towarzystwa III kadencji, które następnie zostały przegłosowane. W wyniku głosowania jawnego do władz Towarzystwa na kolejną kadencję zostali wybrani koledzy:

Tomasz Wiśniewski Prezes ZG PTEDP
Robert Brzeziński Wiceprezes ZG PTEDP
Przemysław Berus Wiceprezes ZG PTEDP
Jacek Jagodzki Wiceprezes ZG PTEDP
Marek Koszela Sekretarz ZG PTEDP

do Komisji Rewizyjnej PTEDP

Marek Bukato Przewodniczący
Roman Artyński Zastępca przewodniczącego
Marek Poterek Członek komisji