Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-22/2021

Dochodzenia popożarowe – problematyka w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstawania pożarów oraz wybuchów.
Profilaktyka pożarowo-wybuchowa w kopalni węgla kamiennego na przykładzie  obiektów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK “Borynia-Zofiówka”

W dniach 3-4 września br. w Żorach (woj. śląskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW22/2021. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Radosław Wójcik – główny organizator spotkania.

Fot. 1 Otwarcie warsztatów FIW-22/2021

Następnym punktem warsztatów była tematyka organizacji działań ratowniczych realizowanych po wybuchach gazu w budynkach mieszkalnych oraz współpraca podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym w aspekcie prowadzenia czynności procesowych mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn powstania zdarzeń. Studium przypadku z omawianego zakresu przedstawili dowódca JRG w Jastrzębiu Zdrój st.kpt. Piotr Markiewicz wraz ze swoim zastępcą kpt. Pawłem Krótkim.

Fot. 2 Uczestnicy warsztatów FIW-22/2021 – podczas wykładu

Kolejnym punktem warsztatów był wykład na temat właściwości użytkowych, a także zagrożeń pożarowych i wybuchowych ze strony paliw kopalnych. Omawiany blok tematyczny zaprezentował biegły sądowy w zakresie analiz techniczno-prawnych mgr inż. Jan Miodek.

Fot. 3 Wykład mgr inż. Jana Miodka

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Wiśniewski, Tomasz Lewandowski, Rajmund Dargas, Radosław Wójcik, Marek Poterek).

Fot. 4 Prelekcja kol. Radosława Wójcika

Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja możliwości przywracania funkcjonalności obiektów i pomieszczeń po pożarach – prezentacja firmy 3N Solutions przeprowadzona przez Pana Macieja Pawłowskiego.

Fot. 5 Prezentacja Pana Macieja Pawłowskiego

Następnie punktem szkolenia była prezentacja możliwości czyszczenia i przywracania funkcjonalności pomieszczeń i hal przemysłowych w tym stref zagrożonych wybuchem – prezentacja firmy Kwadra System przeprowadzona przez Panią Katarzynę Celmer-Ratajczyk.

Fot. 6 Prelekcja Pani Katarzyny Celmer-Ratajczyk

Następnie temat związany z zagrożeniami pożarowymi ze strony materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych zaprezentował przedstawiciel firmy EOD TECH Pan Tomasz Goleniowski.

Fot. 7 Prelekcja Pan Tomasza Goleniowskiego

Wartością dodaną warsztatów była możliwość zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy oraz zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji uczestnicy warsztatów mieli możliwość wejścia na teren kopalni, zjazdu pod powierzchnię i naocznej weryfikacji charakteru rzemiosła górniczego, bezpośrednio z miejsca wydobycia surowca.

Fot. 8 Uczestnicy warsztatów podczas prelekcji na terenie kopalni

Fot. 9 Uczestnicy warsztatów w bazie sprzętu ratowniczego na terenie kopalni

Fot. 10 Uczestnicy warsztatów podczas gaszenia pożaru gazu na terenie kopalni

Fot. 11 Uczestnicy warsztatów chwilę przed zjazdem do kopalni

Fot. 12 Uczestnicy warsztatów po wyjeździe na powierzchnię

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-22/2021 składają serdecznie podziękowania Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Radosławowi Wójcik oraz kol. Przemysławowi Berus za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Przemysław Berus, Marek Koszela