Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-19/2018

Dochodzenia popożarowe – wybuchowe z udziałem gazów
i pyłów palnych

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Świnoujściu, województwo zachodniopomorskie, odbyły się dziewiętnaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-19/2018. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, w większości członków zwyczajnych i sympatyków PTEDP oraz 9 prelegentów, będących przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, spółki Polskie LNG S.A. zarządzającej Terminalem LNG oraz Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
Wiodącym tematem prelekcji, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia warsztatów, były różnorodne aspekty zdarzeń z udziałem gazów lub pyłów palnych, jak również ocena zagrożenia przy próbie uwolnienia gazów palnych do kubatury pomieszczenia.
Otwarcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego do uczestników, dokonał kol. Zbigniew Kwiatkowski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych – główny organizator spotkania. Zapoznał uczestników z programem warsztatów oraz przedstawił zaproszonych prelegentów. Sprawy organizacyjne omówił kol. Tomasz Lewandowski oraz Robert Brzeziński, którzy wspierali przygotowanie spotkania warsztatowego od strony organizacyjnej.

Fot. 1 Otwarcie warsztatów FIW-19/2018

Fot. 2 Uczestnicy FIW-19/2018 podczas obrad

Wykład inauguracyjny pt. Praktyka gazownika – najczęściej spotykane niedociągnięcia podczas użytkowania domowej instalacji gazowej, powodujące zagrożenie dla osób i budynku, przedstawił Stanisław Guwer, z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG.

Fot. 3 Prelekcja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa inż. Stanisława Guwera

Kolejnym punktem spotkania warsztatowego, był udział wszystkich uczestników, w prelekcji tematycznej na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, gdzie pracownicy personelu nadzorującego funkcjonowanie gazoportu, przedstawili temat pt. Zagrożenia pożarowo – wybuchowe podczas regazyfikacji LNG, przesyłu gazu siecią oraz jego transportu w ruchu kołowym.
Jedną z ciekawostek jest fakt, że do dwóch zbiorników, zlokalizowanych na terenie gazoportu o pojemności 160.000 m3 każdy, przez 12 miesięcy dostarczany jest skroplony gaz ziemny pokrywający 1/3 rocznego zapotrzebowania Polski.

Fot. 4 Uczestnicy warsztatów FIW-19/2018 – przed wejściem na teren Terminala LNG

Fot. 5 Prelekcja przedstawiciela spółki Polskie LNG S.A.

Fot. 6 Zwiedzanie Gazoportu

W godzinach poobiednich pierwszego dnia warsztatów, uczestnicy spotkania mogli wysłuchać jeszcze czterech wystąpień trzech prelegentów.
Jako pierwszy swój temat pt. Ocena zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, po próbie uwolnienia lub po uwolnieniu do zamkniętej kubatury pomieszczenia gazu palnego – obliczenia przyrostu ciśnienia – przedstawił kol. Zbigniew Kwiatkowski, prezentując metodykę obliczeń przyrostu ciśnienia powstałego lub mogącego się wytworzyć na skutek wybuchu gazu w zamkniętym pomieszczeniu.
Drugi temat poprowadził kol. Radosław Wójcik, przedstawiając prezentację na temat Wybuch oparów bioetanolu w budynku wielorodzinnym – studium przypadku. Prelekcja dotyczyła coraz częściej spotykanych w naszych domach bio-kominków oraz zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

Fot. 7 Prelekcja kol. Radosława Wójcika

Z kolei kol. Tomasz Daszkiewicz przedstawił dwa niezwykle ciekawe tematy będące analizą  medialnych zdarzeń związanych z wybuchem gazu. Pierwszy temat dotyczył Problematyki prowadzenia oględzin podczas katastrof budowlanych, natomiast drugi Wycieku strumieniowego gazu w miejscowości Dormowo – studium przypadku. Uczestnicy spotkania otrzymali sporą dawkę informacji na temat metodyki prowadzenia oględzin obiektów wielkokubaturowych, w których doszło do wybuchu gazu oraz katastrofy budowlanej.

Fot. 7 Prelekcja kol. Tomasza Daszkiewicza

Drugi dzień warsztatów zapoczątkował Tomasz Daszkiewicz, z trzecim przygotowanym przez siebie tematem pt. Wybuch gazu w miejscowości Murowana Goślina – metodyka prowadzenia czynności oględzinowych – studium przypadku.

Swoje wystąpienie tego dnia mieli również koledzy Kazimierz Maciejewski, Koszela Marek, Paweł Litwa, Michał Badach oraz Grzegorz i Piotr Pszeniczny, prezentując kolejno następujące tematy dotyczące studium przypadku:

  • Wybuch gazu propan butan w budynku jednorodzinnym
  • Wybuch fizyczny w piecu centralnego ogrzewania
  • R32 – czynnik chłodniczy następnej generacji do klimatyzatorów i pomp ciepła
  • Wybuch pyłu aluminium
  • Wybuch pyłu drzewnego w silosie

Fot. 8 Prelekcja kol. Kazimierza Maciejewskiego

Fot. 9 Prelekcja kol. Marka Koszela

Fot. 10 Wystąpienie kol. Pawła Litwy

Fot. 11 Wystąpienie kol. Michała Badacha

Fot. 12 Wystąpienie kol. Paweł i Grzegorz Pszeniczny

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Zbigniew Kwiatkowski oraz kol. Tomasz Lewandowski – współorganizator tych warsztatów.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-19/2018 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski