Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-06/2010

W dniach 26-27 listopada 2010 roku w Warszawie odbyły się szóste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-06/2010. Tematyka spotkania dotyczyła:

  1. Możliwości badawczo-analityczne CLK KGP w Warszawie w zakresie badań przyczyn pożarów (26.11.2010);
  2. Kompetencji i metodologii pracy biegłego sądowego – Pierwszy Kongres Nauk Sądowych (27.11.2010).

Pierwszy dzień całkowicie poświęcony był zapoznaniu uczestników warsztatów z działalnością CLK w zakresie badań związanych z przyczynami powstawania pożarów. Dzięki uprzejmości Kierownika Instytutu Naukowego-Centralne Laboratorium Kryminalistyczne (IN-CLK) mł. insp. Pawła Rybickiego oraz pomocy nadkom. Piotra Trojanowskiego mieliśmy możliwość zajrzenia do pracowni fizykochemii, biologii, daktyloskopii, mechanoskopii i balistyki. Podinspektor dr Mirosław Rosak – pełnomocnik ds. Naukowych i Zarządzania Jakością zaprezentował strukturę IN-CLK oraz zakres prowadzonych prac i badań. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszą metodą bezinwazyjnego badania powierzchni na dowodach zabezpieczonych na miejscu przestępstwa/zbrodni. Opracowana w IN-CLK nowatorska na skalę światową metoda skaningowego badania powierzchni pokrytych lub zanieczyszczonych trudno usuwalnymi substancjami (np. sadzą), z pewnością stanowi istotne rozszerzenie możliwości kryminalistycznego badania miejsc przestępstw, w tym również miejsc bardzo trudnych do prowadzenia oględzin, jakim niewątpliwie są pogorzeliska. Efektem wizyty była wymiana doświadczeń, która zaowocowała przeprowadzeniem wstępnych rozmów dotyczących zweryfikowania możliwości aparatury badawczej oraz przyjętej metodyki prowadzenia badań w warunkach zbliżonych rzeczywistych. Badania takie mogłyby być przeprowadzone  przy współudziale PTEDP oraz w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu która dysponuje na poligonie obiektami przygotowanymi do aranżowania przebiegu pożarów wewnętrznych.

Warsztaty FIW-06_2010 01

Fot. 1 Instytut Naukowy-CLK w Warszawie

Warsztaty FIW-06_2010 02

Fot. 2 Instytut Naukowy-CLK w Warszawie

1 Kongres Nauk Sądowych

Drugi dzień warsztatów to udział uczestników spotkania w I Kongresie Nauk Sądowych, który odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorem przeprowadzenia kongresu był dr med. Jerzy Pobocha – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 1KNS. Uczestników kongresu gościł  prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, pełniący rolę Przewodniczącego Rady Naukowej 1KNS. Podczas kongresu, w którym udział wzięło ponad 1000 uczestników reprezentujących środowiska polskiej nauki, niezależnych ekspertów, biegłych z list sądów okręgowych, stowarzyszeń, poruszono szereg tematów związanych z problemami dotyczącymi biegłych, ich statusu, aktów prawnych regulujących status biegłego w Polsce. W obradach kongresu wziął udział również Wiceminister Sprawiedliwości Zbigniew Wrona, który m.in. wypowiedział się na temat stanu prac nad ustawą o biegłych sądowych.

Główne cele kongresu to:

  • integracja biegłych i rzeczoznawców,
  • zorganizowanie przedstawicielstwa,
  • szeroka informacja w mediach,
  • poprawa statusu biegłego,
  • optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje n/t historii Kongresu, jego celów oraz prowadzonych prac można znaleźć na stronie www.1kns.pl

Warsztaty FIW-06_2010 03

Fot. 3 Uczestnicy warsztatów – udział w 1KNS, UW

Warsztaty FIW-06_2010 04

Fot. 4 Organizatorzy 1KNS: dr med. Jerzy Pobocha (po prawej) i prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Warsztaty FIW-06_2010 05

Fot. 5 Wystąpienia prelegentów 1KNS: prof. dr hab. Tadeusz Widła, UŚ

Warsztaty FIW-06_2010 06

Fot. 6 Wystąpienia prelegentów 1KNS: Wiceminister Sprawiedliwości Zbigniew Wrona

W warsztatach wzięło udział 25 osób, którym na zakończenie spotkania wręczono zaświadczenia uczestnictwa. Uczestnicy otrzymali również komplet materiałów ze spotkania, wydany w formie CD.

Fot. 7 Wręczenie zaświadczeń uczestnictwa

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy szóstych warsztatów FIW 06/2010 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania ekspertów z dochodzeń popożarowych. Szczególne podziękowania składamy na ręce Kierownika Instytutu Naukowego-Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Pana mł. insp. Pawła Rybickiego oraz nadkom. Piotra Trojanowskiego, który zaplanował i zorganizował wizytę w poszczególnych Wydziałach IN-CLK. Dziękujemy również Panu Rafałowi Sołowinowi za organizacyjne przygotowanie spotkania warsztatowego w Warszawie. I jak zwykle dziękujemy również uczestnikom za zainteresowanie i udział w tym owocnym spotkaniu.

Piotr Guzewski