Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Regulamin nadawania uprawnień eksperta

Pobierzpdf


REGULAMIN
nadawania uprawnień eksperta
z zakresu dochodzeń popożarowych PTEDP

 

Rozdział I

§ 1

Ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych (PTEDP) może być członek Towarzystwa, który:

 1. spełnia wymagania określone w niniejszym regulaminie,
 2. został wpisany do rejestru ekspertów PTEDP prowadzonego przez Zarząd Główny Towarzystwa,
 3. złożył przyrzeczenie o treści określonej w regulaminie,
 4. nie zalega ze składkami członkowskimi,
 5. uiścił opłatę za wpis do rejestru ekspertów PTEDP.

§ 2

Uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii jako ekspert PTEDP może uzyskać osoba korzystająca z pełni praw publicznych i obywatelskich, która:

 1. ma wykształcenie wyższe,
 2. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z zakresu dochodzeń popożarowych,
 3. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków eksperta oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 4. opracowała co najmniej 50 ekspertyz (opinii) wykonanych na zlecenie organów procesowych lub/i towarzystw ubezpieczeniowych.

§ 3

 1. Decyzję o nadaniu uprawnień eksperta PTEDP podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na pisemny wniosek kandydata złożony wg wzoru załączonego do regulaminu.
 2. Do wniosku kandydat ma obowiązek dołączyć:
   1) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
   2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata do wykonywania ekspertyz w zakresie dotyczącym problematyki dochodzeń popożarowych lub/i kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie kandydata biegłym sądowym w tej dziedzinie,
   3) 5 kopii własnych ekspertyz (opinii) sporządzonych w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym, w których zostały trwale zamazane lub usunięte wszelkie informacje i dane rejestrowe, adresowe, a także dane osobowe mogące zidentyfikować osoby prawne i fizyczne, miejsce, obiekt, których ekspertyza (opinia) dotyczy.
 3. Kandydat może dołączyć do wniosku kserokopie innych dokumentów np. potwierdzają-cych ukończenie kursów, szkoleń, udział w konferencjach, seminariach, warsztatach itp. z zakresu problematyki dochodzeń popożarowych lub pokrewnych.
 4. Zarząd Główny Towarzystwa może żądać od kandydata złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku.

§ 4

 1. Uprawnienia eksperta PTEDP nadaje Zarząd Główny Towarzystwa w formie uchwały.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy członka Zarządu Głównego Towarzystwa, osoba taka nie bierze udziału w głosowaniu w swojej sprawie.
 3. Uprawnienia eksperta PTEDP nadaje się na okres 5 lat.
 4. Okres ważności uprawnień upływa z końcem roku kalendarzowego.
 5. Zarząd Główny Towarzystwa rozpatrując wniosek eksperta o nadanie uprawnień na kolejny okres bierze pod uwagę:
   1) jakość wykonanych ekspertyz zlecanych w ramach Biura Ekspertyz Popożarowych PTEDP,
   2) udział eksperta w konferencjach, warsztatach, szkoleniach itp. organizowanych przez PTEDP,
   3) zaangażowanie eksperta w działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
   4) udział eksperta w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia lub doskonalenia zawodowego związanego z problematyką dochodzeń popożarowych lub pokrewnych
   5) publikacje eksperta w obszarze dochodzeń popożarowych lub pokrewnych,
   6) efekty pracy naukowo-badawczej eksperta w dziedzinie dochodzeń popożarowych lub pokrewnych,
   7) postawę etyczną eksperta,
   8) inne przedsięwzięcia eksperta związane z dochodzeniami popożarowymi lub dziedzinami pokrewnymi.

§ 5

 1. Zarząd Główny Towarzystwa podejmując uchwałę w sprawie nadania uprawnień eksperta PTEDP stosuje postanowienia § 1 oraz § 2 niniejszego regulaminu, a także może wystąpić o opinię do Prezesa Sądu Okręgowego lub innego organu procesowego w sprawie wydawanych ekspertyz przez kandydata.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwzględniając wysokie kwalifikacje kandydata lub eksperta Zarząd Główny Towarzystwa może odstąpić od kryteriów, o których mowa w § 3 i 4.

§ 6

 1. Podstawą do podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa o nadaniu uprawnień eksperta PTEDP oraz wydania “Świadectwa Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych” jest wniesienie opłaty za wpis do rejestru ekspertów PTEDP oraz złożenie przyrzeczenia, o którym mowa w § 7.
 2. Wydane świadectwo powinno zawierać następujące informacje:
   1) imię i nazwisko,
   2) imię ojca,
   3) datę i miejsce urodzenia,
   4) kolejny numer wpisu do rejestru ekspertów,
   5) datę ważności uprawnień,
   6) miejscowość i datę wydania świadectwa,
   7) informację, że dana osoba jest ekspertem z zakresu dochodzeń popożarowych PTEDP,
   8) podpis Prezesa Zarządu Głównego PTEDP.

§ 7

 1. Kandydat składa przed Prezesem Zarządu Głównego PTEDP przyrzeczenie o następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki Eksperta Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych będę wykonywał z całą sumiennością, starannością i bezstronnością oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej”.
 2. Złożenie przyrzeczenia kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem.
 3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu Głównego PTEDP może udzielić zgody na złożenie przyrzeczenia przed wyznaczonym członkiem Zarządu Głównego lub może je przyjąć wyłącznie w formie pisemnej.

§ 8

Wpis do rejestru ekspertów PTEDP upoważnia do używania tytułu: „Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych”.

§ 9

Imienny wykaz ekspertów PTEDP wraz z numerami świadectw oraz datą ważności uprawnień zamieszczany jest na stronie internetowej PTEDP.

§ 10

Osoba, która otrzymała tytuł eksperta PTEDP, wyraża na piśmie zgodę do umieszczenia danych, o których mowa w § 9 na stronie internetowej PTEDP oraz przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności statutowej Towarzystwa.

§ 11

 1. Zarząd Główny może czasowo zawiesić lub pozbawić uprawnień eksperta PTEDP w następujących przypadkach:
   1) stwierdzenia rażących lub powtarzających się merytorycznych błędów w wykonywanych ekspertyzach oraz gdy ekspertyzy są niepełne lub wewnętrznie niespójne,
   2) na uzasadnioną skargę osoby prawnej lub fizycznej, dla której sporządzana była ekspertyza,
   3) utraty zdolności do wykonywania ekspertyz (opinii) na skutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
   4) otrzymania informacji o karalności lub skazaniu eksperta PTEDP prawomocnym wyrokiem sądu,
   5) naruszenia zasad etyki eksperta PTEDP,
   6) z innych ważnych przyczyn mogących mieć wpływ na niewłaściwe wykonywanie ekspertyz,
   7) nieopłacenia składek członkowskich,
   8) ustania członkostwa w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
 2. Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje uchwałę o utrzymaniu, czasowym zawieszeniu lub pozbawieniu uprawnień.

§ 12

 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru ekspertów PTEDP określa Zarząd Główny Towarzystwa w formie uchwały.
 2. Wysokość wynagrodzenia za ekspertyzy, wykonane przez ekspertów PTEDP w ramach Biura Ekspertyz Popożarowych PTEDP, określa w formie uchwały Zarząd Główny PTEDP.

§ 13

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Głównego PTEDP.

pdf Wniosek o nadanie uprawnień eksperta PTEDP
pdf Potwierdzenie złożenia przyrzeczenia przez kandydata na eksperta PTEDP
pdf Decyzja Zarządu Głównego PTEDP o nadaniu uprawnień eksperta PTEDP