Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

RODO – Upoważnienie

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, upoważniam

Pana/Panią ………………………………

do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznym i nieinformatycznym w zakresie zasobów przetwarzanych w ramach pełnionej funkcji w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Data nadania: ………………………………
Data ustania: ………………………………

Wyżej wymieniona osoba została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polityki prywatności w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w sprawie ochrony danych osobowych.

…………………………………………………………
(podpis Administratora Danych Osobowych)

………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)