Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

RODO – Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych została opracowana godnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO.
Nasza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze informacje na temat zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa w PTEDP.

1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z siedzibą w: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

2. Sposób skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe

Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ptedp.pl. lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

3. Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku:

 • ze złożeniem deklaracji członkowskiej do Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
 • ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień eksperta PTEDP,
 • zgłoszenia udziału w organizowanych przez PTEDP szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia wiedzy i umiejętności
 • zgłoszenia udziału w innych formach aktywności i działalności Towarzystwa przewidzianych w Statucie PTEDP takich jak np. spotkania oraz imprezy integracyjne, sportowe, kulturalne, reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz etc.
 • z prowadzoną działalnością wydawniczą PTEDP.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Statucie Towarzystwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

W celu realizacji zapisów statutowych oraz związanych z działalnością wydawniczą PTEDP pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwisko, imię ojca, miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL, adresy e-mail’owe, numery telefonów do bezpośredniego kontaktu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki
  do Państwa,
 • wskazanym przez Państwo bankom,
 • współpracującym z PTEDP instytucjom szkoleniowym oraz innym podmiotom przetwarzającym realizującym usługi na rzecz PTEDP na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych.

6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa
w Towarzystwie lub do czasu zakończenia realizacji zadania określonego
w statucie PTEDP.

8. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacje o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie
do cofnięcia zgody

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Zgłoszenia naruszenia dokonuje się elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie UODO, w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
4. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
5. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
6. Zakres szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w PTEDP
7. Informacja o szkoleniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PTEDP
8. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych