Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

RODO – Oświadczenie zgody

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o nadanie uprawnień eksperta/deklaracji członkowskiej PTEDP, przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w celu realizacji zadań określonych w Statucie PTEDP.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

….…………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby wyrażającej zgodę)

…………………………
(miejscowość i data)