Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

RODO – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z siedzibą w: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Statucie Towarzystwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: członkowie PTEDP, wskazany przez Panią/Pana bank, Poczta Polska, współpracujące instytucje szkoleniowe, podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Towarzystwa.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Towarzystwie.

  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne poprzez deklarację członkostwa w Towarzystwie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.