Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Regulamin prowadzenia działalności wydawniczej

Pobierz “Regulaminpdf

 
REGULAMIN
prowadzenia działalności wydawniczej PTEDP

§ 1

1. Działalność wydawniczą Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych prowadzi Zarząd Główny PTEDP.

2. Decyzje o przyjęciu zgłoszonej publikacji do druku podejmowane są w formie uchwały przez Zarząd Główny PTEDP zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków ZG PTEDP. W przypadku parzystej ilości członków biorących udział w głosowaniu głos decydujący ma Prezes PTEDP.

3. Uchwała o przyjęciu publikacji do druku może być podjęta przez ZG PTEDP tylko przy zabezpieczeniu środków na pokrycie wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem do druku, wydrukiem oraz kolportażem publikacji.

§ 2

1. Zakres działalności wydawniczej PTEDP obejmuje publikację:

1) zeszytów tematycznych opatrzonych ogólnym tytułem cyklu, serii etc.
2) publikacji zwartych o charakterze monografii
3) publikacji zwartych będących zbiorem artykułów wydanych pod redakcją jednego lub kilku autorów
4) materiałów konferencyjnych oraz warsztatowych
5) publikacji o charakterze podręcznika, skryptu, zeszytu do ćwiczeń
6) poradników w różnej formie (poradniki, encyklopedie etc.)
7) publikacji obcojęzycznych tłumaczonych na język polski
8) czasopisma (miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik etc.)
9) wzory dokumentów do pracy eksperckiej
10) plakatów, kalendarzy
11) materiałów w różnej formie ogólnie rozumianej jako wydawnictwa informacyjne i propagujące idee oraz cele działalności statutowej PTEDP
12) materiałów wymienionych w ust. 1-9 w formie elektronicznej na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, pendrive itp.).

2. Działalność wydawnicza określona w punkcie 1 musi być tematycznie związana z celami
i kierunkami działań PTEDP, w tym w szczególności ma propagować wiedzę dotyczącą organizacji dochodzeń popożarowych oraz współpracy podmiotów w procesie ustalania przyczyny pożaru, zastosowania podstaw naukowych w procesie ustalania przyczyny pożaru, technik stosowanych w ustalaniu przyczyn pożarów, prezentowania przypadków prowadzonych postępowań w sprawach o pożary, prezentowaniem i objaśnianiem aspektów prawno-karnych postępowań prowadzonych w sprawach o pożary, aspekt historyczny dochodzeń popożarowych, prezentację sprzętu i technik kryminalistycznych wspomagających proces ustalania przyczyny pożaru etc.

3. Wydawnictwa wymienione w pkt. 1 ust. 8), 9) i 10) nie wymagają zatwierdzenia do druku na drodze uchwały Zarządu Głównego PTEDP.

§ 3

1. Działalność wydawnicza PTEDP określona w § 2 finansowana jest ze środków finansowych zgromadzonych na koncie PTEDP.

2. Koszt wydawnictwa wymienionego w § 2 obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do poniesienia przez PTEDP, włącznie z kosztami reklamy oraz kolportażu, w tym w szczególności koszty:

1) honorarium autorskiego
2) honorarium dla recenzenta/recenzentów wstępnie zaakceptowanej przez ZG PTEDP pozycji zgłoszonej do druku
3) honorarium za prace redakcyjne
4) honorarium za wykonanie korekty językowej i stylistycznej
5) przygotowanie do druku – skład komputerowy/drukarski
6) druku
7) koszt akcji informującej o ukazaniu się nowego wydawnictwa, reklamy
8) koszt kolportażu.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia publikacji do druku osoba wyznaczona przez ZG PTEDP określa wstępny preliminarz wszystkich kosztów jak w pkt.2. Preliminarz przedkładany jest ZG PTEDP w formie drukowanej.

4. Wiceprezes ds. finansowych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów
i kosztów, w tym w szczególności:

1) przeprowadzenia kalkulacji wszystkich kosztów finansowych publikacji wstępnie zaakceptowanej przez ZG PTEDP i przedłożenia w formie pisemnej informacji członkom
ZG PTEDP,
2) finansowego rozliczenia wydawnictwa.

§ 4

1. Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza tekst publikacji Prezesowi ZG PTEDP
w 2 egz. w postaci wydruku oraz na nośniku informatycznym (np. dysku CD, DVD, pendrive).

2. Tekst publikacji musi być zgodny z ogólnymi wymogami dotyczącymi wydawnictw określonymi w § 2.

3. Autor ponosi pełną i jednoosobową odpowiedzialność za:

1) jakość techniczną opracowania, stylistykę i poprawność gramatyczną
2) naruszenie praw osób trzecich do treści zawartych w zgłoszonym do wydania opracowaniu.

4. Wraz z tekstem opracowania autor składa pisemne oświadczenie (załącznik do regulaminu)
o niepublikowaniu pracy, ani jej części w innych wydawnictwach zwartych oraz czasopismach, poradnikach etc. oraz o zgodności cytowań tekstów, myśli, rozwiązań technicznych i innych zgodnie z przyjętymi w prawie wydawniczym i autorskim zasadami, przestrzegając prawa innych podmiotów i autorów do przytaczanych tekstów oraz innych elementów publikacji.

5. Jeśli publikacja opatrzona jest zdjęciami, ilustracjami, rysunkami, wykresami, schematami
lub innymi formami ilustrowania tekstu autor publikacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jest ich autorem lub że uzyskał do nich wszelkie prawa do dysponowania
w publikacjach (załącznik do regulaminu).

6. Po zrecenzowaniu publikacji zgodnie z przyjętymi w § 5 zasadami autor zobowiązany jest uwzględnić uwagi zawarte w recenzjach oraz uwagi Zarządu Głównego PTEDP i w wyznaczonym przez ZG PTEDP terminie przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany,
w 2 egz. i na nośniku informatycznym).

7. Zarząd Główny PTEDP ma prawo odmówić autorowi przyjęcia publikacji do druku jeśli:

1) publikacja nie spełnia wymogów określonych w § 2
2) publikacja obarczona jest wadami prawnymi
3) środki finansowe stowarzyszenia nie zabezpieczają pokrycia kosztów przygotowania publikacji do druku
4) publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji
5) publikacja nie uzyskała aprobaty Zarządu Głównego PTEDP
6) autor nie wniósł poprawek lub uzupełnień zgodnie ze wskazaniami recenzentów
oraz Zarządu Głównego PTEDP w wyznaczonym przez ZG PTEDP terminie.

8. W przypadku nie przyjęcia publikacji do druku Zarząd Główny PTEDP przekazuje informację
o odmowie autorowi. Zarząd nie ma obowiązku szczegółowego uzasadniania swojej decyzji. Podaje jedynie główny powód odmowy jak określono to w pkt. 7.

9. Autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski wydawnictwa przyjętego do druku.

10. Po jednym bezpłatnym egzemplarzu otrzymują również recenzenci oraz redaktorzy wydawnictwa oraz jeden egzemplarz przekazywany jest do archiwum PTEDP.

§ 5

Etapy rozpatrywania publikacji zgłoszonej do wydania przez PTEDP:

1. Złożenie propozycji publikacji do ZG PTEDP zgodnie z wymogami w § 4.
2. Wstępna ocena propozycji wydawniczej przez ZG PTEDP.
3. Wstępne określenie nakładu i kosztów wydania.
4. Wstępne decyzja o przyjęciu propozycji do druku.
5. Przesłanie propozycji publikacji do recenzji.
6. Przekazanie uwag ZG PTEDP oraz recenzentów autorowi propozycji wydawniczej.
7. Przyjęcie uchwały przez ZG PTEDP w sprawie wydania publikacji.
8. Przygotowanie umowy wydawniczej.
9. Opracowanie redakcyjne, korekta techniczna, językowa i przygotowanie do składu.
10. Przekazanie do składu, druk.
11. Kolportaż.

§ 6

1. Warunkiem przyjęcia publikacji zgłoszonej do wydania w przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji sporządzonych przez recenzentów wyznaczonych przez ZG PTEDP.

2. Recenzentem może być uznany specjalista z danej dziedziny, przy czym przynajmniej jeden
z recenzentów powinien posiadać stopień naukowy co najmniej doktora.

3. Recenzja powinna być sporządzona pisemnie i powinna zawierać przynajmniej:

1) ocenę merytoryczną tekstu
2) ocenę językowo-stylistyczną
3) ocenę oryginalności tematu opracowania
4) ocenę przydatności opracowania.

§ 7

1. Za publikację przyjętą przez ZG PTEDP do druku autorowi przysługuje honorarium autorskie w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Głównego PTEDP.

2. Honorarium autorskie wypłacane jest ze środków statutowych PTEDP na podstawie podpisanej z autorem umowy wydawniczej.

3. Honorarium autorskie wypłacane jest autorowi nie później niż w dniu rozpoczęcia kolportażu publikacji na wskazane przez autora konto bankowe.

§ 8

1. Regulamin prowadzenia działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go uchwałą przez
ZG PTEDP.

2. Zmiana prowadzenia działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wymaga uchwały Zarządu Głównego PTEDP.

 


Pobierz “Oświadczeniepdf

 

Załącznik do
Regulaminu prowadzenia działalności
wydawniczej PTEDP

…………………………………, dnia ……………………….
miejscowość

………………………………………………………..
imię i nazwisko, PESEL
………………………………………………………..
adres zamieszkania
………………………………………………………..
e-mail, telefon kontaktowy

 

Oświadczenie

 

Niniejszym oświadczam, że złożona propozycja wydawnicza pt.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ani żadna z jej części, nie była, i nie będzie umieszczona w żadnych innych wydawnictwach zwartych, czasopismach, poradnikach etc.

Świadom odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało napisane przeze mnie samodzielnie w całości / we współautorstwie* oraz nie zawiera treści uzyskanych
w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Jednocześnie potwierdzam zgodność cytowanych tekstów, myśli, rozwiązań technicznych i innych z przyjętymi w prawie wydawniczym i autorskim zasadami, przestrzegając prawa innych podmiotów i autorów do przytaczanych tekstów oraz innych elementów publikacji.

Oświadczam również, że zdjęcia, ilustracje, rysunki, wykresy, schematy, tabele lub inne formy ilustrowania tekstu są mojego autorstwa lub uzyskałem do nich wszelkie prawa do dysponowania w publikacjach swojego autorstwa.

Przyjmuję do wiadomości, że zgłoszone przez osoby trzecie zastrzeżenia co do autorstwa wydawnictwa lub jakiejkolwiek jego części, będą w pełnym zakresie obciążały składającego niniejszą propozycję wydawniczą.

 

……………………………………….
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić