Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

II Zjazd Zwyczajny Członków PTEDP

W dniu 12 września 2020 roku w miejscowości Kolesin woj. lubuskie odbył się II Zjazd Zwyczajny członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, którego głównym celem było podsumowanie pięcioletniej działalności Towarzystwa oraz wybory nowych władz.

II Zjazd PTEDP rozpoczął się od wyboru Prezydium Zjazdu oraz przyjęcia regulaminu i porządku obrad. Następne wybrano składy Komisji Wyborczej, Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowej. Zgodnie z wolą uczestników Zjazdu wybrano procedurę wyborów jawnych do władz Towarzystwa. Sprawny przebieg II Zjazdu zapewnił kol. Mariusz Wójcik, który pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Zjazdu.

Fot. 1 Prezydium Zjazdu (od lewej: J. Zatylny, E. Rutkowska, M. Wójcik – Przew.)

Kolejnym ważnym punktem Zjazdu było przedłożenie członkom PTEDP sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa. W tej części sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu przedstawił kol. Piotr Guzewski, natomiast sprawozdanie 
z działalności finansowej przedstawił kol. Robert Brzeziński. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej omówił kol. Marek Bukato. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami zakończona wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTEDP. 
W głosowaniu jawnym uczestnicy Zjazdu zaakceptowali sprawozdania, wyrażając tym samym swoją pozytywną ocenę działalności Zarządu Towarzystwa.

W kolejnym etapie Zjazdu uczestnicy przystąpili do składania propozycji kandydatów do władz Towarzystwa III kadencji, które następnie zostały przegłosowane. W wyniku głosowania jawnego do władz Towarzystwa na kolejną kadencję zostali wybrani koledzy:

  1. Tomasz Wiśniewski – Prezes ZG PTEDP
  2. Robert Brzeziński – Wiceprezes ZG PTEDP
  3. Przemysław Berus – Wiceprezes ZG PTEDP
  4. Jacek Jagodzki – Wiceprezes ZG PTEDP
  5. Marek Koszela – Sekretarz ZG PTEDP

Fot. 2 Nowy Zarząd Główny PTEDP (od lewej: M. Koszela, J. Jagodzki, P. Berus, R. Brzeziński, T. Wiśniewski)

do Komisji Rewizyjnej PTEDP

  1. Marek Bukato – Przewodniczący
  2. Roman Artyński – Zastępca przewodniczącego
  3. Marek Poterek – Członek komisji

Fot. 3 Uczestnicy II Zjazdu PTEDP w Kolesinie podczas obrad

 

Opracował: Marek Koszela