Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Jak zostać biegłym sądowym z zakresu pożarnictwa przy Sądzie Okręgowym

Biegły jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 25 lat,
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone, odpowiednimi dokumentami,
 • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym.

Chcąc zostać biegłym sądowy do danego sądu okręgowego należy złożyć:

 • wniosek o ustanowienie biegłym sądowym ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w której jest się specjalistą,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończonej uczelni wyższej,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • opinię i zgodę zakładu pracy, w którym jest się zatrudnionym na powołanie pracownika na biegłego,
 • zapytanie o karalności. Opłata za wydanie zaświadczenie wynosi 50 zł.

W przypadku gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.) należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianej kserokopii.

Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wiąże się z zasięgnięciem opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę, natomiast w przypadku osoby wykonującej wolny zawód sąd okręgowy zasięga opinii organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego.

Decyzja o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego. Biegłego ustanawiana Prezes na okres 5 lat.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 

Zarobki biegłego sądowego

Biegli otrzymują wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę pracy, potrzebną do zapoznania się z aktami sprawy, przygotowaniem do wydania potrzebnej opinii, jej opracowaniem i uzasadnieniem. Kwotę tą oblicza się z kwoty bazowej – wynagrodzenie wyliczane jest procentowo w zależności od posiadanego wykształcenia, posiadanego tytułu naukowego i charakteru pracy. Dodatkowo biegłym zwracane są koszty zużycia materiałów i innych wydatków, które były niezbędne do wydania opinii.

 

Opracował: Tomasz Sawicki