Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Bibliografia

Przyczyny pożarów i wybuchów

Tadeusz Glazer

Rozdziały:

 1. Wstęp
 2. Palenie się i wybuchy
 3. Przyczyny pożarów i wybuchów
 4. Procesy fizyczne
 5. Inne przyczyny pożarów i wybuchów
 6. Ustalenie przyczyn pożaru
 7. Podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wydawnictwo Arkady, 1958, Format A-5, stron 144

Kryminalistyczna problematyka pożarów

Brunon Hołyst 

Rozdziały:

 1. Od autora
 2. Zagadnienia wstępne
 3. Przyczyny pożarów
 4. Sprawcy podpaleń w świetle analizy akt sądowych
 5. Motywy podpaleń
 6. Taktyka i technika przestępna podpaleń
 7. Taktyka i technika śledcza w przypadkach pożarów
 8. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 9. Odpowiedzialność prawna za sprowadzenie niebezpieczeństwa i spowodowanie pożaru
 10. Organizacja organów ochrony przeciwpożarowej
 11. świadczenia obowiązkowe
 12. Popularyzacja środków i metod zapobiegania pożarom

Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO, Warszawa 1962, Format A-5, stron 308

Pożary. Źródła powstawania i badanie miejsc zdarzenia

Praca zbiorowa

Referaty:

 1. Tadeusz Dobrowolski. Sytuacja pożarowa w kraju i podejmowane środki dla uzyskania poprawy w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego
 2. Antoni Usewicz. Sytuacja pożarowa na terenie woj. koszalińskiego
 3. Stanisław Szczepaniak. Zadania służby dochodzeniowo-śledczej i praktyka współpracy z służbą techniki kryminalistycznej w badaniach przyczyn pożarów
 4. Tadusz Boruń. Praktyka współpracy służb śledczej i techniki kryminalistycznej w wypadkach pożarów na terenie województwa koszalińskiego
 5. Rajmund Grzelak. Ogólne zagadnienia problematyki pożarów z punktu widzenia techniki kryminalistycznej
 6. Jan Mońko. Samozapalenie biologiczne jako jedna z przyczyn pożarów materiałów pochodzenia roślinnego
 7. Stanisław Krasuski. Przypadki samozapaleń biologicznych na terenie województwa lubelskiego
 8. Kazimierz Więckowski. Samozapalenia chemiczne składowanych nawozów sztucznych jako przyczyny pożarów
 9. Andrzej Musiał. Czynniki fizyczne jako przyczyny pożarów
 10. Piotr Filipowski. środki chemiczne powszechnego użytku jako źródła powstawania pożarów
 11. Zbigniew Skorek. Powstanie pożarów na skutek tarcia części metalowych
 12. Wojciech Bociański. Instalacje elektryczne jako przyczyny pożarów
 13. Tadeusz Baran. Podpalenia w świetle doświadczeń Zakładu Kryminalistyki
 14. Jerzy Trepka. Badanie materiałów z miejsc pożarów na zawartość substancji łatwopalnych metoda chromatografii gazowej
 15. Barbara Fejdych, Wojciech Bociański. Zasady badania miejsc pożarów spowodowanych samozapaleniem
 16. Jerzy Trepka. Zasady badania miejsc domniemanych podpaleń
 17. Wiesław Baranowski. Niektóre wyniki profilaktyczne w zakresie zapobiegania pożarom wynikającym z praktyki milicji

Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO, Warszawa 1970, Format B-5, stron 162

Ustalanie przyczyn pożarów

Paweł Borowski

Rozdziały:

 1. Wstęp
 2. Pojęcie pożaru
 3. Oględziny pogorzeliska
 4. Ustalenie miejsca powstania pożaru
 5. Ustalenie czasu powstania pożaru
 6. Zasady ustalania przyczyn pożarów
 7. Rola sprzętu i urządzeń w powstawaniu pożarów
 8. Dokumentacja
 9. Literatura

Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1973, Format A-5, stron 77

Dochodzenia popożarowe. Zagadnienia wybrane

Paweł Borowski 

Rozdziały:

 1. Pojęcia podstawowe
 2. Pomoce i sprzęt techniczny używane w dochodzeniu popożarowym
 3. Czynności wstępne i zabezpieczające
 4. Organizacja dochodzeń popożarowych
 5. Badanie miejsca i ustalenie czasu powstania pożaru
 6. Zasady ustalania przyczyn powstania pożaru
 7. Analiza warunków technicznych rozszerzania się pożarów
 8. Analiza przyczyn nieugaszenia pożaru w zarodku
 9. Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu dotkniętego pożarem
 10. Analiza akcji gaśniczo-ratowniczej
 11. Zasady ustalania strat pożarowych

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974, Format B-5, stron 147

Pożary. Przyczyny, przebieg, dochodzenie

Paweł Borowski, Franciszek Pawłowski

Rozdziały:

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. Istota postępowania przygotowawczego w sprawach o pożary.
 3. Przyczyny powstania pożaru.
 4. Podpalenia.
 5. Czynności wstępne i zabezpieczające.
 6. Czynności dochodzeniowo-śledcze.
 7. Sprzęt techniczny i pomocniczy do oględzin.
 8. Badanie miejsca pożaru.
 9. Ustalenie czasu powstania pożaru.
 10. Analiza warunków technicznych rozprzestrzeniania się pożaru.
 11. Analiza przyczyn nieugaszenia pożaru w zarodku.
 12. Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu dotkniętego pożarem.
 13. Analiza akcji gaśniczo-ratowniczej.
 14. Zasady ustalania strat pożarowych.

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981, Format B-5, stron 273

Pożary w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym

Bogusław Sygit

Rozdziały:

 1. Zarys rozwoju prawno karnej ochrony przed pożarami.
 2. Przedmiot i strona przedmiotowa.
 3. Podmiot i strona podmiotowa.
 4. Formy popełnienia przestępstw.
 5. Dyskusyjne zagadnienia kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy na tle norm prawnych określających przestępcze pożary.
 6. „Czynny żal” sprawcy pożaru.
 7. Statystyka pożarów.
 8. Struktura przestępczości pożarowej.
 9. Etiologia przestępczości pożarowej.
 10. Polityka karania.
 11. Zapobieganie pożarom.PWN, Warszawa-Poznań 1981, Format B-5, stron 200
Matematyczno-komputerowy model kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów

Antoni Kwiatkowski, Tadeusz Rydzek, Czesław Szulc, Jerzy Wolanin, Mirosław Zdanowski

Rozdziały:

 1. Rozmiary i formy zagrożenia pożarami.
 2. Kryminalistyczne badania przyczyn pożarów.
 3. Związek matematyczno-komputerowego modelu kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów z procesem wykrywczym.
 4. Geneza i założenia matematyczno-komputerowego modelu kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów.
 5. Rezultaty zastosowania modelu matematyczno-komputerowego w praktyce.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1989, Format B-5, stron 391

Badania instalacji elektrycznej na miejscu pożaru

Ryszard Zieliński

Rozdziały:

 1. Zjawiska termiczne występujące w wadliwie działających urządzeniach elektroenergetycznych.
 2. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzejnych.
 3. Ślady zjawisk termicznych i proces ich powstawania.
 4. Oględziny instalacji elektrycznej na miejscu pożaru.
 5. Dokumentacja oględzin instalacji elektrycznej.
 6. Zabezpieczenie materiału do badań laboratoryjnych.
 7. Zakres badań laboratoryjnych.

Wydawnictwo „Problemów Kryminalistyki”, Warszawa 1992, Format A-5, stron 167

Problematyka badań elektrotechnicznych w kryminalistyce

Ryszard Zieliński (red.)

Referaty:

 1. Tadeusz Łukasiewicz. Starzenie się materiałów elektroizolacyjnych.
 2. Włodzimierz Tajer. Przerwa na przewodzie zerowym przyczyna pożaru.
 3. Marek Mandryk. Zagrożenie pożarowe w hodowli zwierząt przy ogrzewaniu promiennikami.
 4. Ryszard Zieliński. Wyłączona z sieci elektrycznej grzałka nurkowa przyczyna pożaru.
 5. Jerzy Feluś. Pożary pojazdów samochodowych.
 6. Robert Bogdan. Zagrożenie pożarowe spowodowane sprzętem elektronicznym.
 7. Grzegorz Borowik. Kryminalistyczna ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
 8. Jacek Jaworski. Transformatory olejowe i wyłączniki olejowe przyczyna pożaru i wybuchu.
 9. Łuk łączeniowy w stycznikach elektromagnetycznych powietrznych jako inicjalizer wybuchu i pożaru.
 10. Kazimierz Brańka. Wybuch elektrycznego ogrzewacza wody ze sprawnie działającym zaworem bezpieczeństwa.
 11. Klaudiusz Maciejewski. Badanie samodziałowego urządzenia wybuchowego.
 12. Mariusz Kurowski. Możliwości porażeniem prądem elektrycznym przez strumień wody.
 13. Klaudiusz Maciejewski. Symulowane przełamanie systemu alarmowego w trakcie upozorowanego włamania.

Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 1994, Format B-5, stron 119

Dochodzenia popożarowe

Piotr Kwiatkowski

Rozdziały:

 1. Klasyfikacja przyczyn pożarów i innych miejscowych zagrożeń.
 2. Podstawy prawne ustalania przyczyn pożarów.
 3. Kierujący akcją ratowniczą.
 4. Biegli.
 5. Oględziny miejsca pożaru.
 6. Inne dane o miejscu zdarzenia.
 7. Określenie miejsca powstania pożaru.
 8. Wersja o przyczynie pożaru.
 9. Sprawdzanie wersji.
 10. Podsumowanie i wnioski.

Wydawnictwo Firex, Warszawa 2000, Format A-5, stron 40

Metody szacowania ryzyka pożarowego i badania przyczyn pożarów

Tadeusz Terlikowski

Rozdziały:

 1. Charakterystyka pożaru.
 2. Istota zagrożenia pożarowego i wybuchowego.
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym.
 4. Ryzyko pożarowe.
 5. Metodyka ustalania przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa 2000, Format A-5, stron 171

Pożary. Wybrane zagadnienia

Zdzisław Choroszewski

Rozdziały:

 1. Charakterystyka pożarów.
 2. Motywy i sposoby dokonywania podpaleń.
 3. Czynności Policji na miejscu zdarzenia w związku z pożarem.
 4. Czynności Policji po wszczęciu postępowania przygotowawczego.
 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywane przez Policję w sprawach o pożary.
 6. Zapobieganie pożarom.

Wyższa Szkoła Policji, Instytut Służby Kryminalnej, Szczytno 2000, Format A-4, stron 106

Przyczyny powstawania pożarów

Leszek Ptach

Spis treści:

 1. Próba zdefiniowania pojęcia „pożar”.
 2. Przyczyny powstawania pożarów.
 3. Przegląd poszczególnych czynników przyczynowych pożarów.
 4. Działanie człowieka wywołujące pośrednio powstanie pożaru.
 5. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych.
 6. Wady magazynowania i konserwacji.
 7. Działania człowieka powodujące bezpośrednio powstanie pożaru.
 8. Pożar jako przestępstwo w polskim prawie karnym.

Wydawnictwo Bałtyckie Centrum Edukacyjne, Słupsk 2002, Format A-5, stron 36

Zbiór referatów z I Międzynarodowej Konferencji. Badanie przyczyn powstawania pożarów

Piotr Guzewski (red.)

Referaty:

 1. Jerzy Wolanin. Wykorzystanie matematycznych modeli pożarów do badania ich przyczyn;
 2. Waldemar Baranowicz. Wstępne ustalanie przyczyn powstania pożarów;.
 3. Jolanta Curyło – Malowany. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwa sprowadzenia pożaru i przestępstwa niebezpieczeństwa sprowadzenia pożaru na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. i kodeksu karnego z 1997 r.;
 4. Eligiusz Starzyński. Znaczenie ustalania przyczyn pożarów w procesie likwidacji szkód ogniowych przez firmy ubezpieczeniowe;
 5. Marek Łatowski. Oczekiwania zakładu ubezpieczeniowego wobec opinii w zakresie przyczyny i okoliczności pożaru;
 6. Brunon Hołysz. Kryminalistyczne aspekty śledztwa w przypadkach znalezienia zwłok na miejscu pożaru;
 7. Andrzej Czubak. Zabezpieczenie i ocena materiału kostnego na miejscu pożaru;
 8. Ireneusz Dziuba. Człowiek – ofiara ognia?;
 9. Aleksander Ipatiev (Białoruś). Zastosowanie współczesnych metod ustalania właściwości dymu w badaniach pożarowych;
 10. Jolanta Wąs – Gubała. Analiza uszkodzeń powstających w wyrobach włókienniczych na skutek ich kontaktu z ogniem i podwyższoną temperaturą;
 11. Rafał Borusewicz, dr Janina Zięba – Palus. Chemiczna analiza materiału pochodzącego z miejsca pożaru pod kątem wykrycia i identyfikacji śladów potencjalnych środków podpalających;
 12. Artur Jeżewski. Badania materiałów popożarowych na obecność ropopochodnych. Teoria a praktyka laboratoryjna;
 13. Silke Löffler (Niemcy). Wykorzystanie psów do poszukiwania akceleratorów pożaru w dochodzeniach w sprawach o pożary;
 14. László Beda (Węgry. Organizacja dochodzenia w sprawach o pożary na Węgrzech;
 15. Aleksander Dmitrichenko, Aleksander Ipatiev (Białoruś). Badanie przyczyn powstawania pożarów na Białorusi;
 16. Patric Cox (Anglia). Kierunki rozwoju szkolenia ekspertów w dziedzinie badań przyczyn powstawania pożarów w Wielkiej Brytanii;
 17. Vytas Kaziliūnas, Artūr Raskov (Litwa). Badanie pożarów i przyczyn ich powstawania. Eksperci i specjaliści w badaniach pożarowych. Oględziny pogorzeliska i formułowanie wersji o przyczynie powstania pożaru;
 18. Roman Lozyns’ky, S.M. Chernov (Ukraina). Analiza danych statystycznych o pożarach na Ukrainie;
 19. Mieczysław Gryszkiewicz (Litwa). Przygotowanie pracowników służb przeciwpożarowych do ustalania przyczyn powstawania pożarów;
 20. Ryszard Iwaniec. Wybrane sposoby lokalizowania ogniska pożaru;
 21. Daniel Małozięć, Melania Pofit – Szczepańska. Analiza przydatności badań oporności elektrycznej węgla drzewnego i wielkości zwęglenia elementów drewnianych do określenia miejsca powstania pożaru;
 22. Barbara Ościłowska. Szacowanie ilości materiałów jaka może ulec wypaleniu ze składowisk w oparciu o badania pogorzeliska i własności materiałów palnych;
 23. Norbert Tuśnio. Zastosowanie modeli pożarów wewnętrznych w procesie odtwarzania jakościowo – ilościowym wyposażenia obiektów;
 24. Paweł Królikowski. Tragiczny pożar klubu nocnego;
 25. Dariusz Brochacki. Zagrożenie pożarowe występujące w trakcie instalowania i eksploatacji żeliwnych wkładów kominkowych w budynkach mieszkalnych – metodyka dochodzeń popożarowych;
 26. Piotr Guzewskiwski. Eksperyment badawczy w sprawach o pożary;
 27. Piotr Guzewski. Elementy oznakowania w pracy biegłego wykonującego obowiązki na terenie pogorzeliska

SITP o/Poznań, Poznań 2003, Format B-5, stron 283

Zbiór referatów z II Międzynarodowej Konferencji. Badanie przyczyn powstawania pożarów

Piotr Guzewski (red.)

Referaty:

 1. Waldemar Baranowicz, Dorota Brzezińska. Określenie faktycznego wpływu stanu obiektu na rozmiar szkody wynikającej z pożaru przy pomocy symulacji komputerowych;
 2. Rafał Borusiewicz, Janina Zięba – Palus. Chemiczna analiza śladów płynów łatwopalnych w praktyce eksperckiej;
 3. Rafał Borusiewicz, Janina Zięba – Palus. Wpływ warunków spalania (rodzaju środka łatwopalnego, rodzaju spalanych materiałów, czasu spalania i dostępności powietrza) na możliwość wykrycia i identyfikacji śladów płynów łatwopalnych;
 4. Patric G. Cox. Metodologia systemowego podejścia w ustalaniu przyczyny powstania pożaru;
 5. Ulf Erlandsson. Dochodzenia popożarowe w Szwecji;
 6. Marek Głogowski. Znaczenie badania przyczyn pożarów dla towarzystw ubezpieczeniowych;
 7. Piotr Guzewski, Marek Podgórski. Pożary elewacji oraz ociepleń wykonanych na bazie styropianu oraz poliuretanu w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym – studium przypadku;
 8. Piotr Guzewski. Dochodzenia popożarowe w Polsce – dzisiaj i jutro;
 9. Silke Löffler. Analiza zgliszczy – stosowane metody i zapewnienie jakości;
 10. Marek Łachacz, Magdalena Zubańska. Znacznik paliw płynnych stosowany w pułapkach kryminalistycznych;
 11. Marek Łatowski. Oczekiwania zakładów ubezpieczeń wobec ustalania przyczyn pożarów;
 12. Dave Myers. Ograniczenie liczby podpaleń poprzez zastosowanie podejścia partnerskiego do dochodzeń popożarowych w Wielkiej Brytanii;
 13. Barbara Ościłowska. Elektryczność statyczna przyczyna pożaru stałych materiałów palnych?;
 14. Karol Pieśniak. Nietypowe powołania w praktyce ekspertów występujących w sprawach o pożary – sprawa z art. 155 Kodeksu Karnego;
 15. Dariusz Brochacki. Przyczyny pożarów budynków z zastosowaniem termozgrzewalnej technologii pokryć dachowych;
 16. David A. Reiter. Metoda pełnowymiarowych map zwarć (łuków) elektrycznych;
 17. Bogusław Sygit. Kwalifikacja spraw o pożary;
 18. Tadeusz Widła. Budowa opinii;

SITP o/Poznań, Poznań 2005, Format B-5, stron 290

Zbiór referatów z III Międzynarodowej Konferencji. Badanie przyczyn powstawania pożarów

Piotr Guzewski (red.)

Referaty:

 1. Valentins Buikis. Dochodzenia popożarowe na Łotwie.
 2. Patric G. Cox. Analiza destrukcji tkanki zwierzęcej powodowanej przez podtrzymywany proces spalania tłuszczu zawartego w organizmie w określonej sytuacji pożarowej.
 3. Cristina D’Angelo, Francesco Vorraro. Dochodzenia popożarowe we Włoszech – rola i zakres zadań Biura ds. Dochodzeń Popożarowych.
 4. Piotr Guzewski. Ośrodki szkolenia ekspertów z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów w Europie.
 5. Piotr Guzewski. Kurs z dochodzeń popożarowych – FIC 01/2007
 6. Ariadna Koniuch, Daniel Małozięć. Opinie biegłych z zakresu pożarnictwa a pojęcia „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” – analiza w świetle orzecznictwa sądowego i komentarzy do Kodeksu Karnego.
 7. Grzegorz Kotulek. Analiza śladów wskazujących na możliwość podpalenia.
 8. Silke Löffler, Patric G. Cox. Wybuchy paliw rozproszonych oraz dochodzenia po wybuchach.
 9. Ariadna Koniuch, Daniel Małozięć, Opinie biegłych z zakresu pożarnictwa – a pytanie o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w opiniach pożarowych.
 10. Wojciech Miś. Podpalenia jako przyczyna powstawania pożarów.
 11. Dave Myers. Wpływ sposobu przechowywania na mikrobiologiczny rozkład próbek śladów popożarowych.
 12. Barbara Ościłowska. Problemy związane ze stosowaniem wyników normowych badań materiałów w ustalaniu przyczyny powstania i rozwoju pożaru na przykładzie mv. “Mystic”.
 13. Robert Płoszaj. Badania instalacji elektrycznej z miejsca pożaru.
 14. David A. Reiter, Rex B.McLellan. Szczególny przypadek dochodzenia pożarowego w serii pojazdów.
 15. Eligiusz Starzyński. Przyczyny pożarów w pojazdach silnikowych na paliwo ciekłe i gazowe.
 16. Frank Stolt . Standaryzacja dochodzeń popożarowych w Niemczech.
 17. Frank Stolt. Wybuchy pyłów w urządzeniach elektrycznych.
 18. Renata Włodarczyk. Możliwości identyfikacji spalonych N.N. zwłok na podstawie zachowanych szczątków tkanek ludzkich.
 19. Piotr Guzewski, Dave Myers, Mariusz Krause, Adam Langner. Omówienie przebiegu i podsumowanie kursu z dochodzeń popożarowych – FIC 01/2007.

SITP o/Poznań, Poznań 2007, Format B-5, stron 364

Taktyka wykrywania sprawców pożarów. Wybrane zagadnienia

Zdzisław Choroszewski

Rozdziały:

 1. Charakterystyka pożarów.
 2. Motywy i sposoby dokonywania podpaleń.
 3. Czynności Policji na miejscu zdarzenia w związku z pożarem.
 4. Czynności Policji po wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji Szczytno 2005, Format A-4, stron 93

Badanie przyczyn pożarów. Minisłownik

Tomasz Sawicki (red.)

W minisłowniku zostały zaprezentowane wybrane terminy, pojęcia, procesy i zjawiska związane z badaniem przyczyn powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów i wybuchów.

Wydawnictwo Elamed 2008, Format B-6, stron 112

Działania kryminalistyczne, medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeń masowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji genetycznej zwłok i szczątków ludzkich z pogorzeliska

Renata Włodarczyk

Rozdziały:

 1. Prawne aspekty zdarzeń masowych a pożarnictwo.
 2. Koordynacja i kompleksowość działań na miejscy zdarzenia masowego.
 3. Akcja ratownicza na miejscu zdarzenia masowego po oddziaływaniu wysokich temperatur.
 4. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia masowego związanego z oddziaływaniem wysokiej temperatur.
 5. Rola biegłych z zakresu medycyny sądowej zaangażowanych w działaniach po zaistnieniu zdarzenia masowego.
 6. Identyfikacja genetyczna spalonych zwłok, ich szczątków i tkanek po zaistnieniu zdarzenia masowego.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2010, Format B-5, stron 456